Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do komunikacji językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-WsKoJezyk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do komunikacji językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W08


KU1_W14


KU1_U05


KU1_U01


KU1_K05

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami semiotycznymi i podstawowymi zagadnieniami opisu języka; zachęcani są do refleksji nad istotą języka naturalnego oraz jego rolą w życiu człowieka i całych społeczności; przyglądają się mechanizmom tkwiącym u podłoża aktu komunikacji.

Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami semiotycznymi i podstawowymi zagadnieniami opisu języka; zachęcani są do refleksji nad istotą języka naturalnego oraz jego rolą w życiu człowieka i całych społeczności; przyglądają się mechanizmom tkwiącym u podłoża aktu komunikacji. Kurs podzielony jest na tematy odpowiadające poszczególnym elementom aktu komunikacyjnego wyróżnionym przez Romana Jakobsona.

Literatura:

Austin J.L., Mówienie i poznawanie (fragmenty), Warszawa 1993, s. 311-334, 350-612, 640-665.

Bachtin M., Problem gatunków mowy, [w:] tegoż, Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1986, s. 348-402

Dąbrowska A., Tabu jako pojęcie ogólnokulturowe i językoznawcze, [w:] tejże, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993.

Frazer J. G., Słowa tabu, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s.283-287.

Grabias S., Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Współczesny język polski, red. Bartmiński J. Lublin 2001, s. 235-253.

Grice P.H., Logika a konwersacja, [w:] „Przegląd Humanistyczny” 1977, z. 6, s. 85-100.

Hall E.T. , Kontekst i znaczenie, Wysoki i niski kontekst, [w:] tegoż, Poza kulturą, Warszawa 2001, s. 89-130.

Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:] tegoż, W poszukiwaniu istoty języka t. 2, Warszawa 1984, s. 77-88.

Johnson M., Lakoff G., Metafory w naszym życiu, Warszawa 2010, s. 29-73.

Lyons J., Semantyka, Warszawa 1984, t. 1, s. 60-96, 176-223, t.2, s. 185-377.

Marcjanik M., Etykieta językowa, [w:] Współczesny język polski, red. Bartmiński J. Lublin 2001, s.281-293.

McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s. 509-517.

McLuhan M., Galaktyka w nowej konfiguracji, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s. 627-633.

Ong W. J., Pismo i struktura świadomości, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s.268-380.

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 45-54, 63-76.

Rzetelska-Feleszko E., Nazwy własne, [w:] Współczesny język polski, red. Bartmiński J. Lublin 2001, s. 405-410.

Wierzbicka A., Akty i gatunki mowy w różnych językach i kulturach, [w:] tejże, Język – Umysł- Kultura, Warszawa 1999, s. 228-269.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu cyklu zajęć student:

1. jest świadom roli języka w komunikacji i kulturze;

2. posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu semiotyki;

3. opisuje rolę poszczególnych podsystemów języka w tworzeniu wypowiedzi;

4. analizuje wpływ (pozajęzykowych) elementów kompetencji komunikacyjnej na kształt wypowiedzi;

5. wymienia i identyfikuje elementy struktury wypowiedzi;

6. rozróżnia klasy wyrażeń ze względu na ich funkcję w wypowiedzi;

7. objaśnia mechanizm powstawania interpretacji wtórnych na gruncie współczesnych teorii wypowiedzi oraz kulturową rolę mowy figuratywnej (metafor i metonimii);

8. dostrzega pozainformacyjną rolę wypowiedzi;

9. wylicza elementy objęte tabu językowym oraz środki związane z grzecznością językową; zna zasady etycznej komunikacji i przestrzega dobrych obyczajów w rozmowie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład obowiązkowy, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest co najmniej 50% frekwencja na wykładzie.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Wskazuje własne przykłady poszczególnych zjawisk językowych. Trafnie interpretuje i objaśnia poszczególne fakty komunikacyjne. Zna i stosuje zasady etyczne w komunikacji.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Przywołuje omawiane na wykładzie przykłady ilustrujące poszczególne aspekty komunikacji językowej. Zna i stosuje zasady etyczne w komunikacji.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym zakresie prezentuje aparaturę pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Z trudem znajduje przykłady ilustrujące poszczególne aspekty komunikacji językowej. Nie w pełni stosuje się do zasad grzeczności językowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie 15 godz. - 0,5 punkt ECTS


Opracowanie lektur 15 godzin - 0,5 punkt ECTS


Przygotowanie do egzaminu 30 godzin - 1 punkt ECTS


Łącznie: 60 godzin - 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)