Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do komunikacji językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-WsdKomJe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do komunikacji językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02, K_W03

K_W8, K_W17, K_W20

K_W11

K_U02, K_U03, K_U14

K_U02, K_U03, K_U11, K_U19

K_U06, K_U19

K_K02, K_K05

K_K03, K_K10

Skrócony opis:

Wykład omawia wybrane zagadnienia dotyczące komunikacji językowej, z uwzględnieniem specyfiki komunikacji językowej zachodzącej za pośrednictwem mediów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć lingwistycznych: język, kompetencja językowa,znak, akt komunikacji, językowy obraz świata;

2. Wybrane koncepcje komunikacji językowej w lingwistyce i semiologii XX i XXI wieku;

3. Komunikacja a językowy obraz świata;

4. Problemy komunikacji medialnej - stereotyp w procesie komunikacyjnym;

5. Problemy komunikacji medialnej - perswazja i manipulacja

6. Przekaz medialny a wirtualizacja rzeczywistości.

Literatura:

-Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2008.

-Fleischer M., Zarys ogólnej teorii komunikacji, [w:] Grażyna Habrajska (Red.), Mechanizmy perswazji i manipulacji, Łask 2007, 29-72.

-Fleischer, Kognitywna i konstruktywna semantyka konceptu 'prawdy', [w:]

2K – Kultura i Komunikacja, 2, 2003, 18-23.

-Habrajska G., Stereotyp w komunikacji, [w:] Postscriptum Polonistyczne nr 1(1), 13-21

-Habrajska G., Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, [w:] Folia Litteraria Polonica, 7, 2005

-Wendland M., Konstruktywizm komunikacyjny, Poznań 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

-W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie scharakteryzować pojęcia oraz teorie wskazane w opisie programu;

-W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać metody analizy przekazów intencjonalnych (PR, dziennikarskich, propagandowych, reklamowych)

-W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć rozpoznawać: płaszczyzny oficjalności, intencję właściwą pośrednich aktów mowy, językowe środki perswazyjne i sposoby manipulacji językowej, rodzaje gier językowych,

-jest przygotowany do aktywnego odbioru komunikatów werbalnych oraz do wyrażania ocen dotyczących zastosowania perswazyjnych (w tym manipulacyjnych) środków językowych.

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin ustny w oparciu o treści przedstawione na wykładzie oraz zawarte w literaturze obowiązkowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)