Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje kultury i badań kulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-WspKoKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje kultury i badań kulturowych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a87198202fba94f0297048a6cc0e6c75c%40thread.tacv2/conversations?groupId=28b3095c-0bba-4379-8daf-39f6cdda9714&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(KU-W02)


(KU-W03)


(KU-W09)


(KU-U05)


(KU-K01)

Skrócony opis:

Wykład o pojęciach kultury oraz metodach jej badania oraz przedstawiania. Próba wniesienia odrobiny porządku w chaos koncepcyjny/ Wielkie teorie i małe przykłady

Pełny opis:

1. Definicje kultury. Kultura czy kultury

2. Teorie kultury

2.1 Psychoanaliza

2.2 Strukturalizm

3. Metody badań kultury

4. Kulturoznawstwo wśród nauk. O jego domniemanej lub rzeczywistej odrębności metodologicznej

5. Komunikacja kulturowa

6. Problem przedstawiania

Literatura:

E. Baldwin (i inni) Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań (Zysk i s-ka) 2007;

A. Mencwel (red.), Wiedza o kulturze, t. 1 Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa (Wydawnictwo UW) 2001.

UWAGA Trudno dostępne materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii (KU1-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (KU1-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z treści wykładu z pomocą podręcznika E. Baldwin (i inni) Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań (Zysk i s-ka) 2007 oraz wyboru tekstów pod redakcją A. Mencwela, Wiedza o kulturze, t. 1 Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa (Wydawnictwo UW) 2001.

Na ocenę niedostateczną:

Student nie ma i nie wykazuje uporządkowanej wiedzy w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu podstawowym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu dobrym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę bardzo dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu bardzo dobrym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Ad.(KU-W03):

Na ocenę niedostateczną:

Student nie zna- nie potrafi wymienić podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student potrafi wymienić podstawowe terminy i nazwać podstawową metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii

Na ocenę dobrą:

Student potrafi wymienić oraz zdefiniować podstawowe terminy i omówić metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii.

Na ocenę bardzo dobra:

Student potrafi wymienić, zdefiniować oraz przedstawić własny komentarz do podstawowych terminów oraz metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii.

Ad. (KU-W09)

Na ocenę niedostateczną

Student nie posiada- nie wykazuje podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje podstawową wiedzę wymieniając główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii.

Na ocenę dobrą:

Student omawia i charakteryzuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz w pokrewnych dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych i antropologii

Na ocenę bardzo dobrą:

Student omawia, charakteryzuje oraz samodzielnie komentuje i interpretuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz w pokrewnych dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych i antropologii.

Ad. (KU-U05)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych oraz ignoruje wskazówki opiekuna naukowego.

Na ocenę dostateczną:

Student umie samodzielnie ale w niewielkim stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę dobrą:

Student umie samodzielnie ale w znacznym stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz przygotowując własne propozycje interpretacyjne.

Ad. (KU-K01)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie wykazuje świadomości zakresu zdobytej wiedzy i nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje cząstkową świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w zauważalnym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dobrą:

Student wykazuje świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student wykazuje pełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w bardzo dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)