Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do komunikacji językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-WstKomJe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do komunikacji językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02, KU1_U05, KU1_K01

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów w podstawowymi zjawiskami z zakresu komunikacji językowej z perspektywy ich roli w diagnozie ogólnokulturowej.

Pełny opis:

Osią cyklu wykładów poświęconych komunikacji językowej jest schemat aktu mowy zaproponowany przez R. Jakobsona. Na wykładzie omawiane są podstawowe zagadnienia związane z kodem językowym, rolą nadawcy i odbiorcy w procesie komunikacyjnym, wpływem sposobu przekazu na kształt komunikatu oraz strukturą samego komunikatu. Cykl rozpoczyna się wprowadzeniem najogólniejszych rozróżnień związanych z teorią komunikacji, a kończy omówieniem wybranych strategii komunikacyjnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt uczenia się KU1_W02: student rozumie znaczenie komunikacji językowej dla kultury, potrafi na podstawie obserwacji interakcji komunikacyjnej, subkodów danego etnolektu wyprowadzać wnioski dotyczące właściwości poszczególnych kultur.

Efekt uczenia się KU1_U05: student posługuje się terminologią z zakresu komunikacji językowej oraz identyfikuje problemy związane z interakcją komunikacyjną.

Efekt uczenia się KU1_K01: student jest gotów do aktualizacji swojej wiedzy w w oparciu o nowe ustalenia w zakresie nauk o komunikowaniu się.

Opis ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach - 15 h - 0,5 ECTS

- Przygotowanie do zajęć - 15 h - 0,5 ECTS

- przygotowanie do egzaminu 30 h - 1 ECTS

W sumie: 2 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Stopień realizacji efektów uczenia się będzie weryfikowany poprzez egzamin pisemny lub ustny.

Na ocenę bardzo dobrą w zakresie efektu uczenia się KU1_W02: student dogłębnie analizuje i szczegółowo wyjaśnia rolę komunikacji językowej w kulturze, potrafi samodzielnie na podstawie obserwacji interakcji komunikacyjnej i subkodów danego etnolektu wyprowadzać wnioski dotyczące cech charakterystycznych dla poszczególnych kultur i subkultur.

Na ocenę bardzo dobrą w zakresie efektu uczenia się KU1_U05: student swobodnie posługuje się terminologią z zakresu komunikacji językowej oraz identyfikuje problemy związane z interakcją komunikacyjną.

Na ocenę bardzo dobrą w zakresie efektu uczenia się KU1_K01: student jest gotów do aktualizacji swojej wiedzy w w oparciu o nowe ustalenia w obrębie nauk o komunikowaniu się.

Na ocenę dobrą w zakresie efektu uczenia się KU1_W02: student trafnie analizuje i wyjaśnia rolę komunikacji językowej w kulturze, potrafi samodzielnie na podstawie obserwacji interakcji komunikacyjnej, subkodów danego etnolektu wyprowadzać wnioski dotyczące cech charakterystycznych dla poszczególnych kultur i subkultur.

Na ocenę dobrą w zakresie efektu uczenia się KU1_U05: student posługuje się większością terminów wykorzystywanych w dyskusji nad problematyką komunikacji językowej.

Na ocenę dobrą w zakresie efektu uczenia się KU1_K01: student za sugestią wykładowcy jest gotów do aktualizacji swojej wiedzy w oparciu o nowe ustalenia w obrębie nauk o komunikowaniu się.

Na ocenę dostateczną w zakresie efektu uczenia się KU1_W02: student częściowo analizuje i wyjaśnia rolę komunikacji językowej w kulturze, potrafi x pomocą wykładowcy na podstawie obserwacji interakcji komunikacyjnej, subkodów danego etnolektu wyprowadzać wnioski dotyczące cech charakterystycznych poszczególnych kultur i subkultur.

Na ocenę dostateczną w zakresie efektu uczenia się KU1_U05: student posługuje się niektórymi terminami stosowanymi w dyskusji nad problematyką komunikacji językowej.

Na ocenę dostateczną w zakresie efektu uczenia się KU1_K01: student po sugestii wykładowcy jest gotów do aktualizacji swojej wiedzy w w oparciu o nowe ustalenia w obrębie nauk o komunikowaniu się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)