Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do komunikacji językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-WstKomJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do komunikacji językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02, KU1_U05, KU1_K01

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów w podstawowymi zjawiskami z zakresu komunikacji językowej z perspektywy ich roli w diagnozie ogólnokulturowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt uczenia się KU1_W02: student rozumie znaczenie komunikacji językowej dla kultury, potrafi na podstawie obserwacji interakcji komunikacyjnej, subkodów danego etnolektu wyprowadzać wnioski dotyczące właściwości poszczególnych kultur.

Efekt uczenia się KU1_U05: student posługuje się terminologią z zakresu komunikacji językowej oraz identyfikuje problemy związane z interakcją komunikacyjną.

Efekt uczenia się KU1_K01: student jest gotów do aktualizacji swojej wiedzy w w oparciu o nowe ustalenia w zakresie nauk o komunikowaniu się.

Opis ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach - 15 h - 0,5 ECTS

- Przygotowanie do zajęć - 15 h - 0,5 ECTS

- przygotowanie do egzaminu 30 h - 1 ECTS

W sumie: 2 ECTS.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)