Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury XX wieku i czasów najnowszych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-HisKuXX-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury XX wieku i czasów najnowszych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_K06

KU1_U04

KU1_W09

KU1_W08

KU1_W05


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest umieszczenie wybranych pojęć kultury współczesnej w sferze szeroko pojętych nowoczesnych dyskursów (metodologicznych, teoretycznych, merytorycznych) oraz próba zdefiniowania komunikacyjnego charakteru powstałego kontekstu.

Pełny opis:

1/ Kultura jako wytwór społeczny. Kto tworzy?

2/ Claude Levi-Strauss, Pojęcie struktury w antropologii

Claude Levi-Strauss, Trójkąt kulinarny

3/ Barthes Roland, Mit dzisiaj, w: Mitologie, s. 239-295;

4/ Geertz Clifford, Opis gęsty, w: Interpretacja kultur, Kraków 2005, ss.17-43.

5/ Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: M. Buchowski, E. Nowicka (red.), Badanie kultury, PWN, Warszawa 2004, s. 139-179.

6/ Hobsbawm Eric, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, WUJ, Kraków 2008 (frag.);

7/ White Hayden, Historiografia jako narracja, w: Poetyka pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2000, s.135-153.

6/ Bauman Zygmunt, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000 [frag.];

Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005 [frag.]

7/ Said Edward, Orientalizm, Zysk i s-ka, Poznań 2005 [frag.],

8/ Billig Michael, Banalny nacjonalizm, tłum. Maciej Sekerdej, wyd. Znak, Kraków 2008 [frag.]

9/ Foucault M. Nadzorować i karać

Foucault M. Wiedza i władza

10/ Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 1999;

Literatura:

Claude Levi-Strauss, Pojęcie struktury w antropologii

Claude Levi-Strauss, Trójkąt kulinarny

Barthes Roland, Mit dzisiaj.

Geertz Clifford, Opis gęsty, w: Interpretacja kultur, Kraków 2005.

Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: M. Buchowski, E. Nowicka (red.), Badanie kultury, PWN, Warszawa 2004, s. 139-179.

Hobsbawm Eric, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, WUJ, Kraków 2008.

White Hayden, Historiografia jako narracja, w: Poetyka pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2000, s.135-153.

Bauman Zygmunt, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.

Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005.

Said Edward, Orientalizm, Zysk i s-ka, Poznań 2005.

Billig Michael, Banalny nacjonalizm, tłum. Maciej Sekerdej, wyd. Znak, Kraków 2008 .

Foucault M. Nadzorować i karać

Foucault M. Wiedza i władza

Butler Judith, Uwikłani w płeć.

Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 1999;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kompetencje:

KU1_K06

Student umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Ad KU1_K06 - w czasie wykładów Student zostaje powiadomiony o wadze komunikacji kulturowej, paradygmatach i sposobach jej prowadzenia oraz o tym, czemu w odniesieniu do społecznej przyszłości mają służyć poszczególne metody komunikowania się.

Umiejętności:

KU1_U04

Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa

Ad. KU_U04 Student wyprowadza wnioski na podstawie własnych badań i obserwacji, w odniesieniu do najnowszej komunikacji kulturowej oraz jej teoretycznych praktycznych zdobyczy, planuje rozwiązanie problemu badawczego, dowodzi słuszności własnych pomysłów analitycznych wynikłych z prowadzonych badań.

Wiedza:

KU1_W09 "Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych", umie zastosować ją w sytuacjach społecznych.

Ad. KU1_W09

Posiada wiedzę o najnowszych paradygmatach komunikacji kulturowej (medialnej, hipoermedialnej, społecznej); ich związków z klasyczną antropologią i ewolucji metodologii badawczych w odniesieniu do konkretnych problemów.

KU1_W08 Student posiada podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych; umie wykorzystać ją w praktyce społecznej.

Ad. KU1_W08 Student posiada wiedzę o teoriach socjologicznych, antropologicznych, nauk o mediach - w ich komunikacyjnym znaczeniu.

KU1_W05

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii.

Ad. KU1_W05

Student posiada ogólna wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interpersonanlych interakcji społecznych.

Opis ETCS:

Udział w zajęciach 15h

Przygotowanie do zajęć 90h

Konsultacje 45 h

Suma godzin: 150

Punkty: 150:30 = 5 pkt ETCS.

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENY w odniesieniu do realizacji EK:

Egzamin ustny sprawdzający wiedzę (weryfikacja EK: KU1_W09, KU1_W05KU1_W08), na podstawie przeczytanych na ćwiczeniach i prezentowanych w trakcie wykładu tekstów i podania własnych przykładów danego zagadnienia/problemu (KU1_U04, KU1_K06).

Kryteria oceniania w odniesieniu do poszczególnych EK:

KU1_K06

"Umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego".

- na ocenę 2 (ndst.) - nie umie określić warunków oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w odniesieniu do przedmiotu komunikacja kulturowa.

- na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym potrafi określić warunku oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w odniesieniu do przedmiotu komunikacja kulturowa

- na ocenę 4 (db.) - w stopniu dobrym potrafi określić warunki oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w odniesieniu do przedmiotu komunikacja kulturowa..

- na ocenę 5 (bdb.) - w stopniu bardzo dobrym potrafi określić warunki oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w odniesieniu do przedmiotu komunikacja kulturowa.

KU1_U04

"Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa" w odniesieniu do najnowszej komunikacji kulturowej oraz jej teoretycznych zdobyczy.

na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi opracować wyników własnych badan i zaprezentować ich w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów

w zakresie kulturoznawstwa w odniesieniu do najnowszej komunikacji kulturowej oraz jej teoretycznych zdobyczy.

- na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym potrafi opracować wyniki własnych badan i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa w odniesieniu do najnowszej komunikacji kulturowej oraz jej teoretycznych zdobyczy.

- na ocenę 4 (db.) - w stopniu dobrym potrafi opracować wyniki własnych badan i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów

w zakresie kulturoznawstwa w odniesieniu do najnowszej komunikacji kulturowej oraz jej teoretycznych zdobyczy.

- na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze potrafi opracować wyniki własnych badan i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów

w zakresie kulturoznawstwa w odniesieniu do najnowszej komunikacji kulturowej oraz jej teoretycznych zdobyczy.

KU1_W09

"Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych".

- na ocenę 2 (ndst.) - posiada niedostateczną wiedzę głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.

- na ocenę 3 (dst.) - posiada dostateczną głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.

- na ocenę 4 (db.) - w stopniu dobrym posiada wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.

- na ocenę 5 (bdb.) - wiedza o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych jest bardzo dobra.

KU1_W08

"Student posiada podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych".

- na ocenę 2 (ndst.) - brak podstawowej wiedzy o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych.

- na ocenę 3 (dst.) - student ma dostateczną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych, nie potrafi odnieść jej jednak do zauważonych w swoim otoczeniu fenomenów i problemów kulturowych.

- na ocenę 4 (db.) - wiedza Studenta o powiązaniach dziedzin nauki, wzajemnym przenikaniu się dyscyplin (teorii, sposobów interpretacji) - ugruntowana jest w stopniu pozwalającym na zinterpretowanie fenomenów kultury, rozwiązaniu problemów kulturowych.

- na ocenę 5 (bdb.) - relacja zachodząca między wiedzą a umiejętnościami wskazuje na bardzo dobrą znajomość metodologicznych powiązań między dziedzinami humanistyki i możliwość efektywnego wykorzystania wiedzy w analizie i interpretacji fenomenów kultury, eksplikacji narzucających się problemów o charakterze komunikacyjnym.

KU1_W05

Student "posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii".

- na ocenę 2 (ndst.) - chaotyczna

wiedza ogólna w zakresie nauk o mediach, etnologii i

socjologii w odniesieniu do komunikacji kulturowej.

- na ocenę 3 (dst.) - wiedza o mediach, etnologii oraz aspektu komunikacyjnego w innych dyscyplinach jest ugruntowana dostatecznie.

- na ocenę 4 (db.) - wiedza o mediach, etnologii, socjologii współczesnej w aspekcie odnoszącym się do komunikacji kulturowej ugruntowana jest w stopniu dobrym. Student potrafi podać przykłady różnych działań komunikacyjnych i je omówić.

- na ocenę 5 (bdb.) - wiedza o mediach, etnologii, socjologii współczesnej w aspekcie odnoszącym się do komunikacji kulturowej ugruntowana jest w stopniu dobrym. Student potrafi podać przykłady różnych działań komunikacyjnych, omówić je i zinterpretować opierając się na teoriach, funkcjach i aspektach zaczerpniętych z różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych w stopniu, w jakim dotykają one komunikacji i uczestnictwa w kulturze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)