Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa XX w i czasów najnowszych -ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-HisKuXXw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kulturowa XX w i czasów najnowszych -ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_K03


KU1_U05


KU1_W04


KU1_W06Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Celem zajęć jest umieszczenie wybranych pojęć kultury współczesnej w sferze szeroko pojętych nowoczesnych dyskursów (metodologicznych, teoretycznych, merytorycznych) oraz próba zdefiniowania komunikacyjnego charakteru powstałego kontekstu - przedmiot ma jest uzupełnieniem wykładu; pogłębiamy podczas niego wiedzę przekazaną podczas wykładu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_K03

Jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa

w bieżącym życiu kulturalnym, a także do

przedstawiania własnych pomysłów i inicjatyw

mających na celu ubogacenie oferty kulturalnej i

motywowanych troską o lokalne środowisko

społeczne w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

KU1_U05

Potrafi opracować wyniki własnych badań i

zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w

sposób dowodzący opanowania specjalistycznej

terminologii oraz posiadania umiejętności

rozwiązywania problemów z zakresu

kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych

dyscyplin humanistycznych i społecznych w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

KU1_W04

Zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury,

przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia;

rozumie ich uwarunkowania (polityczne,

ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

KU1_W06

Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne,

historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego,

europejskiego i odmiennych systemów kulturowych.

Rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się

kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji:

dylematami między- i wielokulturowości,

konsekwencjami procesu globalizacji w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

KU1_K03

Na ocenę bardzo dobrą jest zdecydowanie gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa

w bieżącym życiu kulturalnym i jej podejmuje, a także do

przedstawiania własnych pomysłów i inicjatyw

mających na celu ubogacenie oferty kulturalnej i

motywowanych troską o lokalne środowisko

społeczne w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

Na ocenę dobrą jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa

w bieżącym życiu kulturalnym i jej od czasu do czasu podejmuje, a także do

przedstawiania własnych pomysłów i inicjatyw

mających na celu ubogacenie oferty kulturalnej i

motywowanych troską o lokalne środowisko

społeczne w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

Na ocenę dostateczną jest przekoany do aktywnego i świadomego uczestnictwa

w bieżącym życiu kulturalnym , ale go nie podejmuje, a także do

przedstawiania własnych pomysłów i inicjatyw

mających na celu ubogacenie oferty kulturalnej i

motywowanych troską o lokalne środowisko

społeczne w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

KU1_U05

Na ocenę bardzo dobrą bardoz dobrze potrafi opracować wyniki własnych badań i

zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w

sposób dowodzący opanowania specjalistycznej

terminologii oraz posiadania umiejętności

rozwiązywania problemów z zakresu

kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych

dyscyplin humanistycznych i społecznych w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

Na ocenę dobrą dobrze potrafi opracować wyniki własnych badań i

zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w

sposób dowodzący opanowania specjalistycznej

terminologii oraz posiadania umiejętności

rozwiązywania problemów z zakresu

kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych

dyscyplin humanistycznych i społecznych w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

Na ocenę dostateczną dostatecznie potrafi opracować wyniki własnych badań i

zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w

sposób dowodzący opanowania specjalistycznej

terminologii oraz posiadania umiejętności

rozwiązywania problemów z zakresu

kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych

dyscyplin humanistycznych i społecznych w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

KU1_W04

Na ocenę bardzo dobrą bardzo dobrze zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury,

przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia;

rozumie ich uwarunkowania (polityczne,

ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

Na ocenę dobrą dobrze zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury,

przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia;

rozumie ich uwarunkowania (polityczne,

ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

Na ocenę dostateczną dostatecznie zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury,

przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia;

rozumie ich uwarunkowania (polityczne,

ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

KU1_W06

Na ocenę bardzo dobrą baradzo dobrze zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne,

historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego,

europejskiego i odmiennych systemów kulturowych.

Rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się

kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji:

dylematami między- i wielokulturowości,

konsekwencjami procesu globalizacji w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

Na ocenę dobrą dobrze zna religijne, społeczne,

historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego,

europejskiego i odmiennych systemów kulturowych.

Rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się

kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji:

dylematami między- i wielokulturowości,

konsekwencjami procesu globalizacji w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

Na ocenę dostateczną dostatecznie zna religijne, społeczne,

historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego,

europejskiego i odmiennych systemów kulturowych.

Rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się

kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji:

dylematami między- i wielokulturowości,

konsekwencjami procesu globalizacji w związku ze znajomością historii kultury XX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15h, 3 ECTS


40h=czytanie lektur

40h=przygotowanie do zajęć - eksploracja kultury

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)