Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lider i menedżer kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-LidMeKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lider i menedżer kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aef50e06c3225416fb4489cf39a8d9335%40thread.tacv2/conversations?groupId=e163dea0-c2fb-46c9-b5ea-4aa8322ec1b4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZK-spec1_W02

ZK-spec1_W03

ZK-spec1_U01

ZK-spec1_U02

ZK-spec1_K01

Skrócony opis:

Wyzwaniem czasów współczesnych jest konstrukcja modeli zarządczych, odpowiadających rudymentom działalności kulturalnej, odwołującej się do rozumienia doświadczenia historycznego oraz jego znaczenia dla budowania wspólnoty państwowej i kulturowej, mieszczących się więc w kontekście i roli długiego trwania kultury jako systemu dóbr i wartości. W ramach tak określonego wyzwania mieści się również ewaluacja dominujących we współczesnym świecie modeli zarządczych, limitowanych okresami sprawowania funkcji kierowniczych. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat metod i mechanizmów zarządzania, a w szczególności przywództwa, z uwzględnieniem jego specyfiki, wynikającej z charakteru dziedzictwa kulturowego. Prowadzenie zajęć zakłada współuczestnictwo osób, pełniących publiczne roli liderów i liderek w działalności kulturalnej.

Pełny opis:

Wyzwaniem czasów współczesnych jest konstrukcja modeli zarządczych, odpowiadających rudymentom działalności kulturalnej, odwołującej się do rozumienia doświadczenia historycznego oraz jego znaczenia dla budowania wspólnoty państwowej i kulturowej, mieszczących się więc w kontekście i roli długiego trwania kultury jako systemu dóbr i wartości. W ramach tak określonego wyzwania mieści się również ewaluacja dominujących we współczesnym świecie modeli zarządczych, limitowanych okresami sprawowania funkcji kierowniczych. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat metod i mechanizmów zarządzania, a w szczególności przywództwa, z uwzględnieniem jego specyfiki, wynikającej z charakteru dziedzictwa kulturowego. Prowadzenie zajęć zakłada współuczestnictwo osób, pełniących publiczne roli liderów i liderek w działalności kulturalnej.

Przedmiotem zajęć będą następujące zagadnienia:

- zarządzanie i przywództwo jako proces;

- zarządzanie dziedzictwem kulturowym w muzeach jako zadanie państwa i jego instytucji;

- system prawa powszechnie obowiązującego;

- kompetencje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych organów władzy państwowej oraz wyspecjalizowanych instytucji kultury;

- źródła finansowania kultury – współczesne formy mecenatu;

- wyzwania zarządcze;

- system zarządzania dziedzictwem kulturowym;

- społeczna misja instytucji kultury;

- modele finansowania a zasada nienastawienia na osiąganie zysku;

- zarządzanie kryzysowe i zarządzanie zmianą (z uwzględnieniem w kontekstu pandemii).

Literatura:

Literatura: Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

3) M. Clayton, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa 2011.

4) P. Majewski, Wykształcony muzealnik we współczesnym muzeum – próba diagnozy stanu obecnego i perspektyw zmian, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2018, nr 2.

5) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

6) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

7) Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, red. N. Błażejczyk, P. Majewski, Warszawa 2019.

8) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

9) I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015.

10) czasopismo naukowe „Muzealnictwo”.

11) czasopismo naukowe „Załącznik Kulturoznawczy”.

12) Rocznik Kultury Polskiej 2016, 2017, 2018, Narodowe Centrum Kultury.

13) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ZK-spec1_W02

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań nauk humanistycznych i wybranych nauk społecznych w oparciu o ogólną metodologię nauk, w szczególności w obszarze zarządzania kulturą

ZK-spec1_W03

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalizacji, w szczególności zarządzania kulturą

ZK-spec1_U01

Student potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w szczególności w obszarze zarządzania kulturą

ZK-spec1_U02

Student potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych w zakresie odpowiadającym postepowaniu badawczemu w obszarze nauk o kulturze i dyscyplin pokrewnych, rozwijać swoje kompetencje badawcze i zawodowe, oraz kierować swoją karierą zawodową, w szczególności w obszarze zarządzania kulturą

ZK-spec1_K01

Student potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w szczególności w obszarze zarządzania kulturą

ECTS; 2 p.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć (40%).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60%).

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są poprzez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Kryteria:

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące zarządzania i przywództwa, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną, opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej, zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)