Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lider i menedżer kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-LidMenKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lider i menedżer kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W15 - ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury

KU1_W16 - posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa

KU1_U8 - potrafi rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci

KU1_K01 - ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

KU1_K02 - zna zasady oraz rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych

KU1_K06 - umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego

KU1_K09 - jest aktywnym i świadomym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury


Literatura:

BIBLIOGRAFIA

- P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Kraków 1998 (wybrane fragmenty)

- J. E. Tuszyński, Kierowanie ludźmi w organizacji, Warszawa 2006 (wybrane fragmenty)

- Z. Ciekanowski, Rola menedżera w organizacji, [w:] Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH, Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 107/2015

- M. Bojar, J. Bis (red.), Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa Lider XXI wiek, Lublin 2017 (wybrane fragmenty)

- H. Mintzberg, The Nature of Managerial Work, Michigan 1973 (wybrane fragmenty)

- A. Blikle, Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, Warszawa 2016 (wybrane fragmenty)

- F. Laloux, Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness, Brussels 2014 (wybrane fragmenty)

- M. Lewandowski, W poszukiwaniu znaczenia zarządzania kulturą, [w:] „Zarządzanie w kulturze”, T. 11, Kraków 2010

- K. Barańska, Zarządzanie dla wartości, czyli o odpowiedzialności menedżerów kultury słów kilka, [w:] „Zarządzanie w kulturze”, T. 7, Kraków 2006

- Menedżer kultury – któż to taki?, [w:] PURPOSE, Kultura, kreatywność, praca, nr 77/2013

- Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim, Mazowiecki Instytut Kultury (wybrane fragmenty)

- Liderzy kultury w subregionie ciechanowskim, Mazowiecki Instytut Kultury (wybrane fragmenty)

- Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej, Raport merytoryczny, Poznań 2013 (wybrane fragmenty)

STRONY:

http://menedżerkultury.pl/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 ECTS = 90 h

Opis ECTS:

udział w zajęciach i aktywność - 45 h /1,5 ECTS

projekt zaliczeniowy oraz jego prezentacja wraz z dyskusją - 45 h /1,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny:

- obecność i aktywność na zajęciach

- prezentacja multimedialna i/lub praca pisemna:

CASE STUDY

LUB

SYMULACJA APLIKACJI NA STANOWISKO MENEDŻERA KULTURY

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)