Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lider i manager w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-M-LidMan
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lider i manager w kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja modeli zarządzania odpowiadających założeniom i potrzebom działalności kulturalnej, uwzględniających specyfikę zarządzania w instytucjach kultury, w tym takich, do których zadań należy opieka nad dziedzictwem, rozumianym jako system dóbr i wartości, kształtujących postawy wspólnotowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja modeli zarządzania odpowiadających założeniom i potrzebom działalności kulturalnej, uwzględniających specyfikę zarządzania w instytucjach kultury, w tym takich, do których zadań należy opieka nad dziedzictwem, rozumianym jako system dóbr i wartości, kształtujących postawy wspólnotowe.

Zagadnienia szczegółowe:

1) Kultura a zarządzanie.

2) Zarządzanie jako proces: planowania, organizowania, kierowania, kontrolowania.

3) Modele kierowania (przegląd).

4) Zarządzanie: aspekty liderskie i menadżerskie.

5) Kierowanie a zewnętrzne formy nadzoru i kontroli.

6) Zarządzanie strategiczne a zadania lidera.

7) Zarządzanie kryzysowe a zadania lidera.

8) Zarządzający jako osoba publiczna.

9) Koncepcja zarządzania humanistycznego a praca zespołowa.

10) Analiza czynników sukcesu i czynników porażki w zarządzaniu z perspektywy lidera i menadżera.

11) Przegląd doświadczeń wybranych liderów i menadżerów (w tym: spotkania z zaproszonymi gośćmi).

Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

3) R.W. Giuliani, wsp. K. Kurson, Przywództwo, Kraków 2003.

4) K. Kłudkiewicz, Dyrektor w ‘ciaśniejszych ramach’, w: M. Gumowski, Siła do ujarzmienia, Warszawa 2021.

5) P. Kruczkowska, Urzędnik kontra menadżer – przemiany roli kierownika instytucji kultury, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2016, nr 12, s. 192-211.

6) Leadership: Where Else Can We Go?, red. M.W. Mc Call Jr, M.M. Lombardo, Durham, 1978.

7) P. Majewski, Wszystko już było… Muzea polskie w perspektywie długiego trwania, w: Mieczysław Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [1917] 2019, s. 5-27.

8) D. M. Rubenstein, Liderzy. 30 inspirujących rozmów z największymi liderami naszych czasów, Kraków 2021.

9) E. Sanecka, Narcystyczne przywództwo w organizacjach. Analiza ujęć teoretycznych i empirycznych, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne”, 2015, nr 16(1), s. 55-67.

10) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, red. K. Pawlicka, A. Wróblewska, Warszawa 2019 https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/humanistyka/532--e-book-strategie-zarzadzania-instytucjami-i-projektami-kulturalnymi.html.

11) Zarządzanie humanistyczne, red. R. Batko i in., Warszawa 2015.

12) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. nauk. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

13) czasopismo naukowe „Załącznik Kulturoznawczy”.

14) czasopismo „Business English Magazine”.

15) filmy: Zabić drozda, prod. A. Pakula, 1962; Jak zostać królem, reż. T. Hooper, 2010; Pan od muzyki, reż. Ch. Barratier, 2004; Jan Zachwatowicz 1900-1983, reż. A. Krauze, 2000; Mistrz, reż. M. Barczewski, 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W10

Zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia.

KU1_U10

Potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia.

KU1_K06

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć (40%).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Majewski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS 3 punkty

uczestnictwo w zajęciach, samodzielna analiza lektur

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja modeli zarządzania odpowiadających założeniom i potrzebom działalności kulturalnej, uwzględniających specyfikę zarządzania w instytucjach kultury, w tym takich, do których zadań należy opieka nad dziedzictwem, rozumianym jako system dóbr i wartości, kształtujących postawy wspólnotowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja modeli zarządzania odpowiadających założeniom i potrzebom działalności kulturalnej, uwzględniających specyfikę zarządzania w instytucjach kultury, w tym takich, do których zadań należy opieka nad dziedzictwem, rozumianym jako system dóbr i wartości, kształtujących postawy wspólnotowe.

Zagadnienia szczegółowe:

1) Kultura a zarządzanie.

2) Zarządzanie jako proces: planowania, organizowania, kierowania, kontrolowania.

3) Modele kierowania (przegląd).

4) Zarządzanie: aspekty liderskie i menadżerskie.

5) Kierowanie a zewnętrzne formy nadzoru i kontroli.

6) Zarządzanie strategiczne a zadania lidera.

7) Zarządzanie kryzysowe a zadania lidera.

8) Zarządzający jako osoba publiczna.

9) Koncepcja zarządzania humanistycznego a praca zespołowa.

10) Analiza czynników sukcesu i czynników porażki w zarządzaniu z perspektywy lidera i menadżera.

11) Przegląd doświadczeń wybranych liderów i menadżerów (w tym: spotkania z zaproszonymi gośćmi).

Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

3) R.W. Giuliani, wsp. K. Kurson, Przywództwo, Kraków 2003.

4) K. Kłudkiewicz, Dyrektor w ‘ciaśniejszych ramach’, w: M. Gumowski, Siła do ujarzmienia, Warszawa 2021.

5) P. Kruczkowska, Urzędnik kontra menadżer – przemiany roli kierownika instytucji kultury, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2016, nr 12, s. 192-211.

6) Leadership: Where Else Can We Go?, red. M.W. Mc Call Jr, M.M. Lombardo, Durham, 1978.

7) P. Majewski, Wszystko już było… Muzea polskie w perspektywie długiego trwania, w: Mieczysław Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [1917] 2019, s. 5-27.

8) D. M. Rubenstein, Liderzy. 30 inspirujących rozmów z największymi liderami naszych czasów, Kraków 2021.

9) E. Sanecka, Narcystyczne przywództwo w organizacjach. Analiza ujęć teoretycznych i empirycznych, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne”, 2015, nr 16(1), s. 55-67.

10) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, red. K. Pawlicka, A. Wróblewska, Warszawa 2019 https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/humanistyka/532--e-book-strategie-zarzadzania-instytucjami-i-projektami-kulturalnymi.html.

11) Zarządzanie humanistyczne, red. R. Batko i in., Warszawa 2015.

12) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. nauk. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

13) czasopismo naukowe „Załącznik Kulturoznawczy”.

14) czasopismo „Business English Magazine”.

15) filmy: Zabić drozda, prod. A. Pakula, 1962; Jak zostać królem, reż. T. Hooper, 2010; Pan od muzyki, reż. Ch. Barratier, 2004; Jan Zachwatowicz 1900-1983, reż. A. Krauze, 2000; Mistrz, reż. M. Barczewski, 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)