Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-PrzedKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość w kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

KU1_W07

KU1_W09


Umiejętności:

KU1_U08


Kompetencje społeczne:

KU1_K04

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na przedsiębiorczość w procesie zarządzania kulturą.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W07

KU1_W09

KU1_U08

KU1_K04

Student:

- zna zasady upowszechniania kultury, metody animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą. Rozumie warunki organizacyjne, ekonomiczne oraz

prawne funkcjonowania instytucji kultury (KU1_W07);

- zna dobre praktyki życia akademickiego, a także elementarne zasady etyczne oraz uwarunkowania ekonomiczne i prawne wykonywania zawodu kulturoznawcy (KU1_W09);

- potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie (KU1_U08);

- Jest gotów do wypełniania swoich zobowiązań społecznych poprzez działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i

upowszechnianie kultury, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny (KU1_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa przedmiotu jest sumą składającą się z aktywności na zajęciach i pracy zaliczeniowej (tekstu lub prezentacji)

Na ocenę bardzo dobrą, student:

- zna zasady upowszechniania kultury, metody animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą. Rozumie warunki organizacyjne, ekonomiczne oraz

prawne funkcjonowania instytucji kultury (KU1_W07);

- zna dobre praktyki życia akademickiego, a także elementarne zasady etyczne oraz uwarunkowania ekonomiczne i prawne wykonywania zawodu kulturoznawcy (KU1_W09);

- potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie (KU1_U08);

- Jest gotów do płynnego wypełniania swoich zobowiązań społecznych poprzez działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i

upowszechnianie kultury, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny (KU1_K04).

Na ocenę dobrą: student

- zna większość zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą. Rozumie w większości warunki organizacyjne, ekonomiczne oraz prawne funkcjonowania instytucji kultury (KU1_W07);

- zna w zarysie dobre praktyki życia akademickiego, a także elementarne zasady etyczne oraz uwarunkowania ekonomiczne i prawne wykonywania zawodu kulturoznawcy (KU1_W09);

- potrafi planować w zarysie i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także w jakimś stopniu działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie (KU1_U08);

- jest gotów do wypełniania w stopni wystarczającym swoich zobowiązań społecznych poprzez działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i upowszechnianie kultury, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny (KU1_K04).

Na ocenę dostateczną: student:

- zna podstawowe zasady upowszechniania kultury, najprostsze metody animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą. Rozumie w zarysie warunki organizacyjne, ekonomiczne oraz prawne funkcjonowania instytucji kultury (KU1_W07);

- zna dobre praktyki życia akademickiego, a także elementarne zasady etyczne oraz uwarunkowania ekonomiczne i prawne wykonywania zawodu kulturoznawcy (KU1_W09);

- potrafi planować i organizować w podstawowym stopniu indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać choć w minimalnym stopniu zespołowo, przyjmując niektóre role oraz doskonaląc podstawowe kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie (KU1_U08);

- jest gotów do wypełniania swoich podstawowych zobowiązań społecznych poprzez działanie na sposób wypełniający choć podstawowe znamiona przedsiębiorczości z nastawieniem na rozwój i upowszechnianie kultury, wykazując minimum troski o szeroko rozumiany interes publiczny (KU1_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzonkowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 h - udział w konwersatorium (obecność i aktywność)

20 h - przygotowanie tekstu lub prezentacji

35 h - samodzielna analiza materiałów źródłowych

25 h - samodzielne przygotowywanie się do zajeć

5h - konsultacje


4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na przedsiębiorczość w procesie zarządzania kulturą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)