Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do problematyki miedzykulturowości i dialogu kultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-WpProMku
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do problematyki miedzykulturowości i dialogu kultur
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3am8QEkrOKE9aARn4eKKij1pjskvk9BL9bxsi4LfmIx9E1%40thread.tacv2/Generale?groupId=1360c797-b5ce-44ee-ada9-8c273faa6d11&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01KU1_W04


KU1_U01


KU_1K01

Wymagania wstępne:

wiedza zdobyta w dotychczasowym toku studiów kulturoznawstwa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w obszar refleksji nad problematyką tożsamości, międzykulturowości i dialogu między kulturami. Studenci zapoznają się z ujęciem teoretycznym i historycznym zagadnień stanowiących centrum współczesnych problemów i napięć i wymagających przygotowanych w refleksji kulturowej rozstrzygnięć. Są to zagadnienia takie jak: tożsamość, naród, kultura narodowa, patriotyzm, tolerancja, wielokulturowość, komunikacja międzykulturowa, dialog międzyreligijny, dialog międzykulturowy.

Pełny opis:

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest wskazanie na centralne we współczesnym świecie znaczenie problematyki relacyjności międzyludzkiej i międzykulturowej. Przedmiotem uwagi staną się zagadnienia takie jak: tożsamość, naród, kultura narodowa, tolerancja, wielokulturowość, komunikacja międzykulturowa, dialog międzyreligijny, dialog międzykulturowy. Rozważanie poszczególnych zagadnień powiązane będzie z analizą i interpretacją wybranych tekstów im poświęconych i odniesieniem ich do sytuacji współczesnych i historycznych oraz z próbą ich rozwiązań. Aanalizowane i interpretowane będą także teksty kultury artystycznej, podejmujące problematykę międzykulturowości.

Literatura:

Literatura:

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012.

Wielkie Księgi ludzkości, red. A. Czajka, Warszawa 2013.

A. Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

na kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze pochodzące z tradycji kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz ich współczesnych nurtów. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach tych dyscyplin; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin

Metody i kryteria oceniania:

obecność 25%

aktywność na zajęciach 25%

praca pisemna 25%

odpowiedzi na pytania 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czajka-Cunico, Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Anna Czajka-Cunico
Strona przedmiotu: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions&state=2fa2be62-7dff-49ff-bfd5-eafec36958fd&client-request-id=f495d3ec-28bd-4bb3-9028-3c5cbde526a3&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.18&nonce=b61a8ddf-739f-4fe8-9ef7-17bae30905ec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kwestie tożsamości jednostkowych i wspólnotowych oraz dialogu kultur.

Analizy poszczególnych kultur, np. afrykańskich i japońskiej. Przykłady relacji międzykulturowych i międzyreligijnych.

Pełny opis:

Oprócz prezentacji wiedzy podstawowej określonej w opisach ogólnych wykład przekaże nowe stanowiska wypracowywane w badaniach i podejmie analizę zjawisk aktualnych. Zawsze wskazania na literatuę innych dyscyplin: demografii, politologii, ekonomii, teologii.

Literatura:

oprócz wymienionych w opisie ogólnym:

A. Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międzyreligijnego, Warszawa 2020.

S. Liberti, Na południe od Lampedusy, Wołowiec 2014.

dokumenty papieskie, encyklika Fratelli tutti z 5 pażdziernika 2020 r.

relacje w mediach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)