Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-AntWsp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia współczesności
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

K_W03

K_W04

K_W10


UMIEJĘTNOŚCI:

K_U07


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K03

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Celem zajęć poświęconych antropologii współczesności jest przedstawienie pełnego i uporządkowanego zestawu teorii antropologicznych w kontekście przemian współczesnej kultury.

Pełny opis:

Celem zajęć poświęconych antropologii współczesności jest przedstawienie pełnego i uporządkowanego zestawu teorii antropologicznych w kontekście przemian współczesnej kultury. Główny nacisk położony będzie na kolejne zwroty w naukach humanistycznych(językowy, performatywny, narratologiczny), kwestie metodologiczne, oraz pytania dotyczące takich zjawisk jak globalizacja, wielokulturowość, postkolonializm, przemiany życia codziennego, tożsamość płciowa, ruchy miejskie czy rozwój memory studies.

Literatura:

PAWEŁ ŁUCZECZKO. 2012. ANTROPOLOGIA WSPÓLCZESNOŚCI W POLSCE NARODZINY, ROZWÓJ, PERSPEKTYWY Rocznik Antropologii Historii, 2012, rok II, nr 1(2), ss. 21–45

Wojciech Kruszelnicki. 2012. ZWROT REFLEKSYJNY W ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, s. 122-135, 136-157, 166-188, 191-214.

Grażyna Gajewska. O WŁADZY LUDZI NAD ZWIERZĘTAMI W KULTURZE ZACHODNIEJ - PERSPEKTYWA POSTHUMANISTYCZNA. STUDIA EUROPAEA GNESNENSIA 11/2015 ISSN 2082-5951 DOI 10.14746/SEG.2015.11.11

Aleksandra KIL. 2012. Nowe media jako nasi wspólnicy. O sprawczości technologii na podstawie myśli Bruno Latoura

Dorota Sepczyńska, 2014. Transhumanizm. Spotkanie z utopią.

Bendyk E., Człowiek-tytan, „Krytyka Polityczna” 2008, nr 15

Jacyno M. 2004. Kultura indywidualizmu - wybrane strony

Kuligowski W. 2007. Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce - wybrane strony

Fatyga B. 1997. Dzicy z mojej ulicy

R. KLEŚTA­-NAWROCKI, W. PIASEK, KU ANTROPOLOGICZNEJ HISTORII WSPÓŁCZESNOŚCI, Rocznik Antropologii Historii, 2012, rok II, nr 1(2), ss. 7–12

http://rah.pth.net.pl/uploads/2012_1_Współczesność/Klesta_Piasek_pol.pdf

Gans Eric, A Brief Introduction to Generative Anthropology, Un peu d’histoire. http://anthropoetics.ucla.edu/gaintro/ Peter Goldman, Why Generative Anthropology? (Chronicle445) https://web.archive.org/web/20160401153850/http://www.anthropoetics.ucla.edu/views/vw445.htm

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

KU2_W02: Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz

pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

KU2_W07

Rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje.

UMIEJĘTNOŚCI:

KU2_U03

Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych i nietypowych problemów badawczych.

KU2_U04: Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze z ekspertami w tym zakresie, a także szerszym kręgiem odbiorców, dostosowując poziom swoich wypowiedzi do kompetencji interlokutorów.

OPIS ECTS - 2,5 pkt

Udział w ćwiczeniach - 15h

Przygotowanie do zajęć - 20h

Konsultacje - 5h

Prace pisemne - 30h

Forma pracy: kontakt bezpośredni (MS Teams, konsultacje) i praca własna

Metody i kryteria oceniania:

I. Ocena formująca:

KU2-W02

Zna na poziomie rozszerzonym terminologie z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii.

na ocenę 2 (ndst.)- Nie zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

na ocenę 3 (dst.) - Dostatecznie zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocenę 4 (db.) - Dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocenę 5 (bdb.) - Bardzo dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

KU2_W07

Rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje.

na ocenę 2 (ndst.) - Nie rozumie najważniejszych wyzwań współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje.

na ocenę 3 (dst.) - Rozumie w stopniu dostatecznym najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje.

na ocenę 4 (db.) - Rozumie w stopniu dobrym najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje.

na ocenę 5 (bdb.)- Bardzo dobrze rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje.

KU2_U03

Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych i nietypowych problemów badawczych.

na ocenę 2 (ndst.) - Nie potrafi opracować wyników własnych badań z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz zaproponować oryginalnych rozwiązań złożonych i nietypowych problemów badawczych.

na ocenę 3 (dst.) - Potrafi dostatecznie opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych i nietypowych problemów badawczych.

na ocenę 4 (db.) - Potrafi dobrze opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych i nietypowych problemów badawczych.

na ocenę 5 (bdb.)- Potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych i nietypowych problemów badawczych.

KU2_U04

Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze z ekspertami w tym zakresie, a także szerszym kręgiem odbiorców, dostosowując poziom swoich wypowiedzi do kompetencji interlokutorów.

- na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 3 (dst.) - dostatecznie potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocenę 4 (db.) - dobrze potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobra potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

II Ocena podsumowująca:

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do wiedzy: udział w dyskusji, prezentacje.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do umiejętności: prace pisemne oraz udział w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)