Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-AntrWsp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia współczesności
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

KU2_W02


UMIEJĘTNOŚCI:

KU2_U04


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KU2_K01

Skrócony opis:

Celem zajęć poświęconych antropologii współczesności jest przedstawienie pełnego i uporządkowanego zestawu teorii antropologicznych w kontekście przemian współczesnej kultury.

Pełny opis:

Celem zajęć poświęconych antropologii współczesności jest przedstawienie pełnego i uporządkowanego zestawu teorii antropologicznych w kontekście przemian współczesnej kultury. Główny nacisk położony będzie na kolejne zwroty w naukach humanistycznych(językowy, performatywny, narratologiczny), kwestie metodologiczne, oraz pytania dotyczące takich zjawisk jak globalizacja, wielokulturowość, postkolonializm, przemiany życia codziennego, tożsamość płciowa, ruchy miejskie czy rozwój memory studies.

Literatura:

Literatura podstawowa

Barthes Roland, Mit dzisiaj, w: Mitologie, s. 239-295;

Claude Levi-Strauss, Pojęcie struktury w antropologii

Claude Levi-Strauss, Trójkąt kulinarny

Geertz Clifford, Opis gęsty, w: Interpretacja kultur, Kraków 2005, ss.17-43.

Clifford James, Samokreacja etnograficzna: Conrad i Malinowski, w: tenże, Kłopoty z kulturą, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000;

Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: M. Buchowski, E. Nowicka (red.), Badanie kultury, PWN, Warszawa 2004, s. 139-179.

Hobsbawm Eric, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, WUJ, Kraków 2008 (frag.); White Hayden, Historiografia jako narracja, w: Poetyka pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2000, s.135-153.

Bauman Zygmunt, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000 [frag.];

Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005 [frag.]

Said Edward, Orientalizm, Zysk i s-ka, Poznań 2005 [frag.],

Billig Michael, Banalny nacjonalizm, tłum. Maciej Sekerdej, wyd. Znak, Kraków 2008 [frag.]

Certeau Michel de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, WUJ, Kraków 2008;

Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 1999;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

KU2_W02: Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

UMIEJĘTNOŚCI:

KU2_U04: Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze z ekspertami w tym zakresie, a także szerszym kręgiem odbiorców, dostosowując poziom swoich wypowiedzi do kompetencji interlokutorów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KU2_K01: Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstwa, innych nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno-kulturowe.

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w wykładzie - 30h

Przygotowanie do wykładu - 20h

Konsultacje - 5h

Przygotowanie do egazminu - 30h

Metody i kryteria oceniania:

I. Ocena formująca:

Zna na poziomie rozszerzonym terminologie z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii (KU2-W02).

- na ocene 2 (ndst.) - nie zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 3 (dst.) - dostatecznie zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 4 (db.) - dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 5 (bdb.) - bardzo dobra zna zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

KU2_U04: Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze z ekspertami w tym zakresie, a także szerszym kręgiem odbiorców, dostosowując poziom swoich wypowiedzi do kompetencji interlokutorów.

- na ocene 2 (ndst.) - nie potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 3 (dst.) - dostatecznie potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 4 (db.) - dobrze potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 5 (bdb.) - bardzo dobra potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

KU2_K01: Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstwa, innych nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno-kulturowe.

- na ocene 2 (ndst.) - nie jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstw w odniesieniu do antropologii współczesności

- na ocene 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstw w odniesieniu do antropologii współczesności

- na ocene 4 (db.) - w stopniu dobrym jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstw w odniesieniu do antropologii współczesności

- na ocene 5 (bdb.) - w stopniu bardzo dobrym jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstw w odniesieniu do antropologii współczesności

II Ocena podsumowująca:

- egzamin w formie rozmowy

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do wiedzy: udział w dyskusji, prezentacje.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do kompetencji: udział w dyskusji.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do postaw: udział w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)