Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ikony wyobraźni zbiorowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-IkoWyoZb
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ikony wyobraźni zbiorowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:


KU2_W02


KU2_U02


KU2_U05


KU2_K02

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:


- podstawowa wiedza z zakresu semiotyki kultury;


- podstawowa znajomość najważniejszych tekstów kultury popularnych;


- bierne uczestnictwo w kulturze.

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża studentom zagadnienia związane z mitotwórczym znaczeniem sztuki, kreowaniem przez nią i ugruntowywaniem wyobrażeń zbiorowych.

Pełny opis:

Przedmiot przybliża studentom zagadnienia związane z mitotwórczym znaczeniem sztuk (zwłaszcza literackiej i filmowej), kreowaniem przez nie i ugruntowywaniem wyobrażeń zbiorowych.

Konwersatorium daje wgląd w intertekstualną "karierę" co bardziej znamiennych (plastycznych, literackich i filmowych) obrazów, postaci, motywów i wątków, zapoznaje ponadto z ich krytycznymi reinterpretacjami.

Przedmiot naświetla problem popkulturowych nawiązań do twórczości wysokoartystycznej, dostarcza podstaw merytorycznych do dyskusji na temat granic między "prawdziwą sztuką" a kiczem, artystycznym rodowodem niektórych stereotypów, rolą sztuki w życiu jednostki i zbiorowości.

Literatura:

1. B. Schultze, Estetyka i znaczenie mitów prymarnych i innych odmian mitów w dramacie polskim po 1990 roku, „Rocznik Komparatystyczny” 2010, 217-251.

A. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

2. S. Awierincew, W poszukiwaniu symboliki mitu o Edypie, przeł. D. Ulicka w: tegoż, Na skrzyżowaniu tradycji

W. Propp, Edyp w świetle folkloru, przeł. D. Ulicka, w: tegoż, Nie tylko bajka, Warszawa 2000.

3. N. Frye, Archetypy literatury, przeł. A. Bejska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. opr. H. Markiewicz, t. 2 Kraków 1976.

4. A. Miernik, Domeny wyobraźni: Andersen i Jung, Kraków 2015.

A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992.

H. Ch. Andersen, Cień , tłum. J. Iwaszkiewicz, [w:] tegoż, Baśnie tom II, Warszawa 1956.

5. B. Bettelheim, Królewna śnieżka, w: Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach w baśni, tłum. D. Danek, Warszawa 1985.

6. Kopciuszek, [w:] Baśnie Braci Grimm, t. I, przeł. M. Tarnowski, Warszawa 1982, s. 121-131.

- wybrane filmy Billy'ego Widera, m.in. Pół żartem, pół serio (Some Like it Hot, 1959),

K. Szczuka, Kopciuszek i maskarada kobiecości, [w:] Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu, Kraków 2001, s. 176-194.

Elżbieta Durys, Stworzone dla mężczyzn i miłości. Kobiety w filmach Billy’ego Wildera, [w:] Billy Wilder. Mistrz kina z Suchej Beskidzkiej, red. K. Żyto, M. Pieńkowski, Warszawa 2011.er Kulturowy

7. Cz. Robotycki, Wampir. Od wierzeń ludowych do filmowych fantomów, „Konteksty” 1992, nr 3/4.

Maria Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008 [tu m.in. paragraf Wstrętna myśl słowiańska? i nast.]

Mikołaj Gogol, Wij, [w:] Opowieści niesamowite, Warszawa 1990, s. 123-165.

Roman Polański, Nieustraszeni pogromcy wampirów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- student/studentka potrafi operować kategoriami mitu, toposu;

- zna metodologie badania mitów i różne interpretacje konkretnych mitów;

- dostrzega wcielenia archetypowych postaci w tekstach kultury współczesnej;

- wie na jakie potrzeby psychologiczne, społeczne, kulturowe odpowiadają archetypy;

- dostrzega przemiany zachodzące w przedstawianiu określonych archetypów i potrafi je wyjaśnić w kontekście kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia:

KU2_W02 Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

KU2_U02 Potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i zastosować je w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów poznawczych z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze.

KU2_U05 Potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych

KU2_K02 Jest gotów do uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej

Opis ECTS: 3 p.

udział w zajęciach - 15 h

przygotowanie do zajęć (w tym także projekcje filmów) - 40 h

przygotowanie do kolokwium - 10 h

konsultacje - 2 h

Razem: ok. 67 h

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)