Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanony kulturowe-wzory kulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-KanKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanony kulturowe-wzory kulturowe
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:KU2_W03


KU2_U11


KU2_U12


KU2_U15


KU2_K03

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci nauczą się jak czytać i analizować współczesne wzorce osobowe.

Pełny opis:

Studenci poznają metody kreowania, odczytywania i poddawania analizie współczesnych wzorców medialnych obecnych w mediach.

Literatura:

Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, "Studia Socjologiczne" 1993, nr 2, s. 7-31.

W.J. Burszta, Tożsamość narracyjna w dobie ekranu, w: Narracja i tożsamość (I): narracje w kulturze, red. R. Nycz, W. Bolecki, Warszawa 2004, s. 26-37.

G. Simmel, Z psychologii mody. Studium socjologiczne, w: tegoż, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 20-31.

A. Litorowicz, Subkultura hipsterów. Od nowoczesnej etyki do ponowoczesnej estetyki, Gdańsk 2012, s. 57-129.

E. Fromm, Miłość i jej rozbicie we współczesnym społeczeństwie zachodnim, w: tegoż, Sztuka miłości, przeł. A. Bogdański, Poznań 2013, s. 109-132.

L. Kołakowski, Sens mityczny miłości, w: tegoż, Obecność mitu, Warszawa [b.r.], s. 70-79.

A. Kaźmierczak, Staropanieństwo i starokawalerstwo we współczesnej Polsce, w: Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, red. B. Płonka-Syroka, s. 255-267.

E. Kay Trimberger, Nowa singielka, przeł. A. Grzybek, Warszawa 2008, s. 9-29.

A. Radomski, B. Truchlińska, Wprowadzenie: opowieści o męskości we współczesnych społeczeństwach Zachodu, w: Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radomski, B. Truchlińska, Lublin 2008, s. 9-21.

M. Dziekanowska, Męska płeć kulturowa w perspektywie socjologicznej, w: Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radomski, B. Truchlińska, Lublin 2008, s. 58-65.

T. Szlendak, O naskórkowej (lub kosmetycznej) przemianie męskości, w: Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory konfrontacji z rzeczywistością, red. M. Sikorska, Warszawa 2009, s. 63-75.

A. Grygiel, (Nowy) model polskiego ojcostwa, w: Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, red. M. Dąbrowska, A. Radomski, Lublin 2010, s. 55-64.

E. Zierkiewicz, K. Stefaniak, Czy Matka Polka czeka na "powrót taty"? Konstruowanie poczucia rodzicielstwa u mężczyzn przez deprecjonowanie kobiet w rolach macierzyńskich w "Gazecie Wyborczej", w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. E. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa 2012.

S.B. Ortner, Czy kobieta ma się do mężczyzny tak, jak natura do kultury?, w: Nikt nie rodzi się kobietą, wybór i tłum. T, Hołówka, Warszawa 1982, s. 112-141.

M. Gimbut, Przetłumaczyć i zrozumieć. Wzór kobiecości - perspektywa antropologiczne, w: Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, red. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa 2007.

M. Sikorska, Matka "chora" zamiast "złej" - o nowych wzorcach macierzyństwa, w: Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory konfrontacji z rzeczywistością, red. M. Sikorska, Warszawa 2009, s. 13-33.

A. Titkow, Figura Matki Polki. Próba demitologizacji, w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. E. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończonym kursie student/ka:

- Potrafi posługiwać się określonymi teoriami i pojęciami przy analizie przekazów medialnych (KU2_W03)

- Potrafi, w ramach integrującej perspektywy kulturoznawczej, zespolić wiedzę pochodzącą z różnych dyscyplin, m.in. socjologiczną, psychologiczną, antropologiczną, medioznawczą (KU2_W03).

- Potrafi dokonać selekcji materiału badawczego pod kątem reprezentatywności, jak i istotności, a także przeprowadzić jego krytyczną analizę przy zastosowaniu odpowiednich podejść teoretycznych (KU2_U11);

- Potrafi powiązać badany materiał z szerszymi, społeczno-kulturowymi schematami myślowymi czy ideologicznymi, w ramach których on funkcjonuje i na które oddziałuje (KU2_U12)

- Potrafi przyjąć krytyczną postawę wobec badanego materiału czy omawianego zjawiska, odczytać niejawne kody stanowiące podstawę jego oddziaływania na jednostkę (KU2_U15);

- Potrafi dokonać podziału zadań w ramach grupy przygotowującej referaty na zadany temat oraz przedstawić samodzielną konceptualizację wybranego zagadnienia, komplementarną i sensownie ulokowaną względem konceptualizacji innych członków grupy (KU2_K03)

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach - 30h

- czytanie lektur - 10h

- przygotowanie referatu - 20h

- przygotowanie filmu/pracy zaliczeniowej - 30h

90 : 30 = 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie prezentacji na temat wybranego wzorca.

Na ocenę NDST student/ka:

- nie spełnia wymagań na ocenę DST

Na ocenę DST student/ka:

- Potrafi posługiwać się określonymi teoriami i pojęciami przy analizie przekazów medialnych w stopniu podstawowym; potrafi na elementarnym poziomie zespolić wiedzę pochodzącą z różnych dyscyplin; potrafi na elementarnym poziomie dokonać selekcji materiału badawczego pod kątem jego reprezentatywności, jak i istotności, a także przeprowadzić jego krytyczną analizę przy zastosowaniu odpowiednich podejść teoretycznych; ma problem z powiązaniem analizowanego materiału z szerszymi, społeczno-kulturowymi schematami myślowymi czy ideologicznymi, w ramach których on funkcjonuje i na które oddziałuje; z trudem potrafi przyjąć krytyczną postawę wobec badanego materiału czy omawianego zjawiska, odczytać niejawne kody stanowiące podstawę jego oddziaływania na jednostkę i zbiorowość; potrafi w stopniu podstawowym dokonać podziału zadań w ramach grupy przygotowującej referaty na zadany temat oraz przedstawić samodzielną konceptualizację wybranego zagadnienia, komplementarną i sensownie ulokowaną względem konceptualizacji innych członków grupy.

Na ocenę DB student/ka:

- Potrafi posługiwać się określonymi teoriami i pojęciami przy analizie przekazów medialnych w stopniu średnim/wystarczającym; potrafi na zadowalającym poziomie zespolić wiedzę pochodzącą z różnych dyscyplin; potrafi na zadowalającym poziomie dokonać selekcji materiału badawczego pod kątem jego reprezentatywności, jak i istotności, a także przeprowadzić jego krytyczną analizę przy zastosowaniu odpowiednich podejść teoretycznych; ma problem z powiązaniem analizowanego materiału z szerszymi, społeczno-kulturowymi schematami myślowymi czy ideologicznymi, w ramach których on funkcjonuje i na które oddziałuje; potrafi w stopniu średnim/wystarczającym przyjąć krytyczną postawę wobec badanego materiału czy omawianego zjawiska, odczytać niejawne kody stanowiące podstawę jego oddziaływania na jednostkę i zbiorowość; potrafi na zadowalającym poziomie dokonać podziału zadań w ramach grupy przygotowującej referaty na zadany temat oraz przedstawić samodzielną konceptualizację wybranego zagadnienia, komplementarną i sensownie ulokowaną względem konceptualizacji innych członków grupy.

Na ocenę BDB student/ka:

- doskonale potrafi posługiwać się określonymi teoriami i pojęciami przy analizie przekazów medialnych; potrafi na wysokim poziomie zespolić wiedzę pochodzącą z różnych dyscyplin; doskonale potrafi poziomie dokonać selekcji materiału badawczego pod kątem jego reprezentatywności, jak i istotności, a także przeprowadzić jego krytyczną analizę przy zastosowaniu odpowiednich podejść teoretycznych; nie ma problemów z powiązaniem analizowanego materiału z szerszymi, społeczno-kulturowymi schematami myślowymi czy ideologicznymi, w ramach których on funkcjonuje i na które oddziałuje; potrafi przyjąć krytyczną postawę wobec badanego materiału czy omawianego zjawiska, odczytać niejawne kody stanowiące podstawę jego oddziaływania na jednostkę i zbiorowość; doskonale potrafi dokonać podziału zadań w ramach grupy przygotowującej referaty na zadany temat oraz przedstawić samodzielną konceptualizację wybranego zagadnienia, komplementarną i sensownie ulokowaną względem konceptualizacji innych członków grupy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)