Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań kulturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-MetBaKu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań kulturoznawczych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W01

KU2_W03

KU2_K01

KU2_K02

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia własnych badań (np. do prac dyplomowych czy na zlecenie sektora publicznego) lub udziału w projektach badawczych poprzez wykształcenie w nich świadomości metodologicznej i wyposażenie w przydatne narzędzia, techniki i metody możliwe do wykorzystania w działalności badawczej o charakterze kulturoznawczym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia własnych badań (np. do prac dyplomowych czy na zlecenie sektora publicznego) lub udziału w projektach badawczych poprzez wykształcenie w nich świadomości metodologicznej i wyposażenie w przydatne narzędzia, techniki i metody możliwe do wykorzystania w działalności badawczej o charakterze kulturoznawczym. Zajęcia uzupełnione są o aspekt praktyczny związany z najbardziej popularnymi i przydatnymi w działalności badacza kultury metodami badawczymi, takimi jak techniki przeprowadzania wywiadów, tworzenie notatek terenowych w ramach obserwacji uczestniczącej, przygotowywanie ankiet, analiza i interpretacja wyników, interpretacja materiałów wizualnych czy krytyczna analiza dyskursu. W czasie spotkań prezentowane i omawiane będą wykonane przez studentów zadania związane z zastosowaniem poszczególnych metod badawczych w praktyce. Będziemy również dyskutowali, bazując na doświadczeniach uzyskanych podczas wykonywanych zadań, nad mocnymi i słabymi stronami zastosowania danej metody przy określonej problematyce badawczej, a także nad teoretycznymi, praktycznymi i etycznymi aspektami procesu badawczego. Podstawowym celem jest wyrobienie w studentach samoświadomości metodologicznej i przygotowanie do samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badania ilościowego i jakościowego w ramach własnej praktyki naukowej (pod kątem zbierania materiału do rozprawy magisterskiej lub pracy w agencjach czy instytucjach badawczych).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student/ka:

- Zna specyfikę badań kulturoznawczych na tle innych dziedzin i dyscyplin naukowych; zna metody i narzędzia badawcze, teorie oraz właściwe im zaplecze pojęciowe, oraz potrafi krytycznie, autorefleksyjnie się do nich odnieść podczas badania (KU2_W01)

- Potrafi sensownie i zasadnie łączyć teorie i metody badawcze, a także samodzielnie stworzyć odpowiednie dla danego tematu narzędzia badawcze; zna techniki zbierania i porządkowania materiału badawczego, a także podstawowe zasady jego analizy i interpretacji i potrafi wykorzystać je w praktyce badawczej (KU2_W01).

- Zna zarówno ograniczenia, jak i mocne strony perspektywy kulturoznawczej, dlatego potrafi (i wie, kiedy należy) prowadzić badania wraz z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych czy innych, nienaukowych praktyk (np. artystycznej czy aktywistycznej) przy wykorzystaniu aktualnych teorii z zakresu nauk o kulturze (KU2_W03)

- Jest gotów, uczestnicząc w rzeczywistości społeczno-kulturowej, rozpoznać palące problemy i nowe zjawiska, które domagają się kulturoznawczego zbadania (KU2_KO1)

- Jest gotów samodzielnie sformułować problem badawczy oraz dobrać adekwatne metody do jego rozwiązania; potrafi wpisać swój problem badawczy w szerszy kontekst, obejmujący literaturę przedmiotu i inne badania, a także wyznaczyć cele przyszłym badaniom, które mogłyby opierać się na wyprowadzonych wnioskach (KU2_K01)

- Jest gotów wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce badawczej (np. w ramach współpracy z sektorem publicznym) (KU2_KO2)

- Jest świadomy/a ważności i zapotrzebowania na ekspercką wiedzę o charakterze naukowym we współczesnym świecie (KU2_K02)

Punkty ECTS:

- obecność na zajęciach - 30h

- czytanie literatury przedmiotu - 20h

- konsultacje z prowadzącym - 15h

- przygotowywanie zadań badawczych - 10h

75 : 25 = 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy - ocenianie ciągłe.

W zakresie umiejętności - ocenianie ciągłe, projekty i ćwiczenia praktyczne.

Na ocenę dst student/ka:

- ma problem ze zrozumieniem znaczenia konceptualnego przygotowania badania na poziomie formułowania hipotez/pytań badawczych i określania metod badawczych;

- zna wyłącznie najważniejsze narzędzia i techniki badawcze związane z określonymi tradycjami w obrębie nauk o kulturze i innych dyscyplin kulturoznawczych;

- ma problem ze zrozumieniem zasad poprawnego definiowania pojęć, określania przedmiotu badawczego i doboru materiału badawczego;

- dobranie metod badawczych odpowiednio do sformułowanego problemu oraz postawionych pytań/hipotez badawczych sprawia mu/jej wyraźny problem;

- opracowanie i przedstawienie wyników przeprowadzonego badania w zależności od dobranych metod sprawia mu/jej wyraźny problem;

- z trudem potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do właściwego sproblematyzowania i teoretycznego ujęcia ważnych zjawisk aktualnego życia społeczno-kulturalnego.

- potrafi zachować właściwą kolejność poszczególnych etapów badawczych, uzasadnić ważność zachowania odpowiedniej procedury postępowania, ale nie rozpoznaje sytuacji, które wymagają względnej elastyczności działania.

Na ocenę db student/ka:

- rozumie znaczenie konceptualnego przygotowania badania na poziomie formułowania hipotez/pytań badawczych i określania metod badawczych w stopniu średnim/wystarczającym;

- zna większość najważniejszych narzędzi i technik badawczych związanych z określonymi tradycjami w obrębie nauk o kulturze i innych dyscyplin kulturoznawczych;

- rozumie w stopniu średnim/wystarczającym zasady poprawnego definiowania pojęć, określania przedmiotu badawczego i doboru materiału badawczego;

- dobranie metod badawczych odpowiednio do sformułowanego problemu oraz postawionych pytań/hipotez badawczych sprawia mu/jej nieznaczne problemy;

- opracowanie i przedstawienie wyników przeprowadzonego badania w zależności od dobranych metod sprawia mu/jej nieznaczne problemy;

- potrafi w stopniu średnim/wystarczającym wykorzystać zdobytą wiedzę do sproblematyzowania i teoretycznego ujęcia ważnych zjawisk aktualnego życia społeczno-kulturalnego;

- potrafi w stopniu średnim/wystarczającym zachować właściwą kolejność poszczególnych etapów badawczych, uzasadnić ważność zachowania odpowiedniej procedury postępowania i rozpoznać sytuacje, które wymagają względnej elastyczności działania.

Na ocenę bdb student/ka:

- doskonale rozumie znaczenie konceptualnego przygotowania badania na poziomie formułowania hipotez/pytań badawczych i określania metod badawczych;

- bardzo dobrze zna najważniejsze narzędzia i techniki badawcze związane z określonymi tradycjami w obrębie nauk o kulturze i innych dyscyplin kulturoznawczych;

- doskonale rozumie zasady poprawnego definiowania pojęć, określania przedmiotu badawczego i doboru materiału badawczego;

- dobranie metod badawczych odpowiednio do sformułowanego problemu oraz postawionych pytań/hipotez badawczych nie sprawia mu/jej większych problemów;

- opracowanie i przedstawienie wyników przeprowadzonego badania w zależności od dobranych metod nie sprawia mu/jej większych problemów;

- doskonale potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do sproblematyzowania i teoretycznego ujęcia ważnych zjawisk aktualnego życia społeczno-kulturalnego;

- potrafi zachować właściwą kolejność poszczególnych etapów badawczych, uzasadnić ważność zachowania odpowiedniej procedury postępowania i rozpoznać sytuacje, które wymagają względnej elastyczności działania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)