Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dialogu i polilogu kultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-PodDiPol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dialogu i polilogu kultur
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W05

KU2_W06

KU2_U05

KU2_K02


Wymagania wstępne:

wiedza kulturoznawcza

Skrócony opis:

Zajęcia Podstawy dialogu i polilogu kultur mają charakter teoretyczno-praktyczny. Służą pogłębieniu i rozwinięciu zagadnień z zakresu dialogu kultur, są skoncentrowane na sferze tzw. symbolicznej (jakkolwiek uwzględniają wielodyscyplinarne sprzężenia zjawisk międzykulturowych). Analiza i próby interpretacji wybranych tekstów kultury, traktowanych jako reprezentatywne stanowi tu punkt wyjścia do poszukiwania nowych, zdolnych do stawienia czoła zmieniającej się rzeczywistości, paradygmatów humanistyki.

Pełny opis:

Konwersatorium ma na celu prezentację i analizę sytuacji międzykulturowych. Służy wskazaniu i omówieniu publikacji dotyczących wielo- i międzykulturowości, przede wszystkim tych powstałych na naszym Wydziale. Studenci będą wprowadzani do uczestnictwa w tych pracach.

Literatura:

Joseph Conrad, Amy Foster, w: Dzieła wybrane, PIW, Warszawa 1987, t. VII.

Luigi Pirandello, Daleko, w: Czarny szal, Czytelnik, Warszawa 1958

Kultury świata w dialogu, red. Anna Czajka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, w druku.

Krzysztof Czyżewski, Linia powrotu. Zapiski z pogranicza, Pogranicze, Sejny 2008.

Monika Bułaj, Boży ludzie. Podróż po kres Europy, Bosz, Warszawa 2011.

Martha C. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy wykształcenia ogólnego, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.

Michael Oakeshott, Poezja i jej głos w rozmowie ludzkości, w: idem, Wieża Babel i inne eseje, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 243-296.

Gotthold Efraim Lessing, Natan Mędrzec, Universitas, Kraków 2002.

Józef Bielawski, Ibn Chaldun, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999.

Estetyka chińska, Universitas, Kraków 2007 lub inny tom z serii „Estetyki świata” (Estetyka Afryki, Estetyka japońska, Estetyka Indian Ameryki Południowej, Estetyka Aborygenów australijskich).

Andrzej Basista, Opowieści budynków. Architektura czterech kultur, Warszawa-Kraków 1995

Karl Jaspers, Autorytety: Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus, KR, Warszawa, 2000.

„Inni są tak jak my istotami myślącymi”. Początki, etapy, problemy i zadania filozofii międzykulturowej, Franz Martin Wimmer w rozmowie z Anną Czajką, w druku.

Wielkie Księgi ludzkości, pod red. Anny Czajki, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W05 student zna w pogłębionym stopniu kluczowe koncepcje teoretyczne z zakresu teorii międzykulturowości i komunikacji międzykulturowej. Zna religijne, społeczne i polityczne podstawy własnego i odmiennych systemów kulturowych.

KU2_W06 student zna kluczowe zjawiska i przeobrażenia w obrębie kul

tury współczesnej, rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Zna najważniejsze koncepcje teoretyczne służące do ich wyjaśnienia.

KU2_U05 student potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.

KU2_K02 student jest gotów do uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Metody i kryteria oceniania:

udział w zajęciach

prfezentacje

prace pisemne

testy

kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czajka-Cunico, Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Czajka-Cunico
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są tak oczywistemu, jak i trudnemu zadaniu uprawiania dialogu i polilogu kultur. Obejmują kwestię podejścia do kultur obcych, zdobywania wiedzy o nich, rozumienia ich i współdziałania we wspólnym horyzoncie sensu. Pokazują różnorodność i uniwersalność zarazem myśli powstających w odmiennych kontekstach kulturowych. Rozważają sposoby komunikacji między kulturami i przykłady postaci przewodnich w tym zakresie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)