Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemysły kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-PrzKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemysły kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4984ce4b038c4f2ab7f8eb742ae8818c%40thread.tacv2/conversations?groupId=940ef119-442d-49cc-957f-115b445fbeb7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W19


KU2_U22


KU2_K09

Skrócony opis:

Wprowadzenie do przemysłów kultury.

Podstawy funkcjonowania poszczególnych przemysłów kultury w Polsce, m.in. : wydawniczego, sztuk performatywnych i sztuk pięknych.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Wprowadzenie do przemysłów kultury.

3. Przemysł wydawniczy.

4. Przemysł wydawniczy.

5. Badanie czytelnictwa.

6. Przemysł sztuk performatywnych.

7. Przemysł sztuk performatywnych.

8. Przemysł sztuk pięknych

9. Przemysł sztuk pięknych.1

10. Smart city.

11. Efekt Bilabo.

12. Turystyka kulturowa jako przemysł kultury.

13. Rynek filmowy w Polsce.

14. Rynek muzyczny w Polsce.

15. Zajęcia zaliczeniowe.

Literatura:

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Podstawowa:

Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, r. 2-3

Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2011 cz. 1.2, 1.4

Throsby D., Ekonomia i kultura. Seria Wydawnicza „Kultura się liczy!”. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010 r. 1, r.7

Uzupełniająca

H. Trzeciak, Ekonomika teatru, Instytut Teatralny, Warszawa 2011

R. Kasprzak, Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa 2013

Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy, Instytut Badań Kulturalnych, Warszawa 2010

Dragićević-Šešić M., Stojković B., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, praca zbiorowa pod redakcją Bohdana Junga, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2011.

English J. F., Ekonomia prestiżu, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 (pozostałe)

Karna W. J., Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie, praca zbiorowa pod redakcją R. Palmera, J. Purchały, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2010.

Sobocińska M., Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Warszawa 2008.

Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, praca zbiorowa pod redakcją J. Szomburga, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.

Lewandowski M., Zmiany w sposobach zarządzania a pomiar efektywności zarządzania w instytucjach kultury, „Zarządzanie w kulturze”, tom 7, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Mirski A., Twórczość jako wyzwanie i szansa dla współczesnego zarządzania, „Zarządzanie w kulturze”, Tom 7, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Neumann P., Appelgren Ch., Sztuka koprodukcji, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Warszawa 2009.

Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, praca zbiorowa pod redakcją A. Gwoździa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Smoleń M., Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Kraków 2003.

Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011 (pozostałe)

Throsby D., Ekonomia i kultura. Seria Wydawnicza „Kultura się liczy!”. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010 (pozostałe).

Adamczak M.., Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014

Landry Charles, Kreatywne miasto, ebook, NCK, Warszawa 2014

Inne źródła

Darmowy podręcznik w sieci: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013

http://www.nck.obserwatoriumkultury.pl/podrecznik.pdf

Raporty o stanie kultury na: www.kongreskultury.pl

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Opracował zespół w składzie: Marta Mackiewicz, Beata Michorowska, Agata Śliwka, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009

Kukołowicz T., Dwa pomysły na przemysły kreatywne, referat na Regionalny Kongres Kultury w Łodzi, 27-29.10.2011

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce, raport PwC, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/piractwo/analiza_wplywu_zjawiska_piractwa_tresci_wideo_na_gospodarke_w_polsce_raport_pwc.pdf

oraz

rekomendujemy zapoznanie się z listą raportów dostępną na stronie NCK;

Znajdują się tam opracowania na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce oraz poszczególnych przemysłów kreatywnych

http://nck.pl/baza-badan/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Udział w zajęciach, odbywających się na platformie e-learningowej. Teams, Moodle oraz Umail.

2. Przygotowanie prac podczas trwania semestru.

3. Przygotowanie projektu na zaliczenie

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams.

Obecność obowiązkowa na zajęciach on-line, dopuszczalne dwie nieobecności, przygotowanie projektu na zaliczenie/ drobnych prac podczas semestru/aktywność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)