Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-RetPrakt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka praktyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU_W09, KU_U08, KU_K05

Skrócony opis:

Kurs "Retoryka praktyczna" ma na celu:

- zapoznanie studentów z elementami antycznej praktyki i teorii retoryki,

- kształtowanie umiejętności identyfikacji rodzaju argumentacji i środków językowych zastosowanych we współczesnych wypowiedziach perswazyjnych,

- ćwiczenie w tworzeniu tekstów o charakterze nakłaniającym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU_W09: Student rozpoznaje najważniejsze osiągnięcia z zakresu retoryki antycznej oraz wyjaśnia ich wpływ na współczesne opisy perswazyjnej funkcji języka

KU_U08: Student analizuje współczesne teksty pod kątem chwytów retorycznych

KU_K0: Student dyskutuje dylematy etyczne związane z funkcją nakłaniającą wypowiedzi perswazyjnych i zastosowaniem środków językowych służących wywieraniu wpływu na audytorium, jest wrażliwy na wymogi etyczne związane z tworzeniem wypowiedzi perswazyjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)