Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tożsamość polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-TozPol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tożsamość polska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W06

KU2_W08

KU2_W10


KU2_U03

KU2_U11

KU2_U15


KU2_K01

KU2_K07


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi oraz refleksji nad tym, w jakim stopniu poszczególne ujęcia polskości traktować można również jako formę jej ekspresji. Przedmiotem analizy staną się także przekazy artystyczne - współczesne teksty literackie, wystawy, spektakle teatralne.

Literatura:

A. Bisko, Polska dla średniozaawansowanych. Współczesna polskość codzienna, Kraków 2014.

Z. Bokszański, Tożsamość narodowa [w:] Idem, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007.

M. Janion, Zmierzch paradygmatu [w:] Eadem, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?,Warszawa 1996.

R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008; wskazane fragmenty.

E. Thompson, Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentów, "Europa" (46) (18.11.2006)

A. Bielik-Robson, Polska: wspólnota fantazmatyczna [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Czapliński, Horror polonicus [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

A. Leszczyński, No dno po prostu jest Polska: dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków, Warszawa 2017; fragmenty.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, Warszawa 2008.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, reż. G. Jarzyna, TR, Warszawa 2009.

P. Czapliński, Polska do wymiany, Warszawa 2009, fragmenty.

Opera o Polsce, reż. P. Stasik, 2016

P. Boski, Ramy zachowań społecznych w kulturze polskiej. Od makropsychologii międzykulturowej do psychologii indygenicznej [w:] Idem, Kulturowe ramy zachowań społecznych.

K. Mazur, Polska ejdetyczna, „Pressje”, teka 22-23.

M. Król, Patriotyzm przyszłości,Warszawa 2014.

T. Rakowski, Potomkowie chłopów – wolni od kultury, „Znak” nr 692, styczeń 2013

M. Duch-Dyngosz, Zapomniana genealogia Polaków, „Znak” nr 684, maj 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnik konwersatorium "Tożsamość polska" po zakończeniu kursu:

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu studiowanych specjalizacji, pozwalającą na specjalizowanie się w wybranym kierunku badań kulturoznawczych

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk

humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

- zna zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskiej i obcej w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie kulturoznawstwa oraz pokrewnych

dyscyplin humanistycznych i społecznych

- umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji

- potrafi rozpoznać, wyselekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny różnego rodzaju polskich i obcych tekstów kultury, zachowując oryginalne podejście do podejmowanego problemu

- formułuje opinie krytyczne na temat tekstów kultury, czerpiąc z wiedzy naukowej oraz wykorzystując wyniki własnych doświadczeń badawczych

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)