Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielkie pisma ludzkości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-WiePis-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielkie pisma ludzkości
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W03

KU2_W05

KU2_W06

KU2_W07

KU2_W12

KU2_W13

KU2_W18


KU2_U11

KU2_U12

KU2_U15

KU2_U16

KU2_U20


KU2_K01

KU2_K02

KU2_K03

KU2_K06

KU2_K07

KU2_K09

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat Wielkich pism ludzkości, ich miejsca i znaczenia w poszczególnych kulturach. Ma podstawową wielodyscyplinarną (filozofia kultury, antropologia, estetyka, literaturoznawstwo, teoria mediów) wiedzę pozwalającą na analizę i interpretacje wybranych fragmentów omawianych podczas zajęć pism.

Potrafi rozpoznać i dokonać krytycznej oceny wytworów kultury obcej i ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie kulturowohistorycznym.

Posiada umiejętność oceny i pielęgnacji dorobku ludzkości oraz odpowiedzialność za ten dorobek jako zawierający znaki tożsamości ludzkiej w zglobalizowanym świecie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)