Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wizerunkiem firmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-ZarzWizF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wizerunkiem firmy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a283f3b7c0239436591d3824623b77770%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ab85f311-a171-46d3-accb-cb91116b7da3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:
KU2_W07 - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu upowszechniania kultury praz metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturą


KU2-W15 - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury
Umiejętności:
KU2_U01 - potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych


KU2_U02 - Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych w zakresie odpowiadającym postepowaniu badawczemu w obszarze nauk o kulturze i dyscyplin pokrewnych, rozwijać swoje kompetencje badawcze i zawodowe, oraz kierować swoją karierą zawodową


KU2_U04 - samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście
Kompetencje społeczne:
KU2_K03 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i zdolności komunikacyjne


KU2-K08 - jest aktywnym świadomym i krytycznym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury

Skrócony opis:

Zarządzanie wizerunkiem firmy, budowanie tożsamości, wizerunku i świadomości marki.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wprowadzenie do zagadnień, związanych z budowaniem wizerunku.

3. Co to jest marka i jak się ją buduje?

4. Art branding.

5. Marka na 4 sposoby.

6. Personal branding.

7. Zarządzanie wizerunkiem w czasach kryzysu.

8. Budowanie marki poprzez opowieść.

9. Budowanie relacji z klientami, także on-line.

10. Rebranding, w tym rebranding identyfikacji wizualnej UKSW.

11. Logo dla firmy.

12. Budowanie marki narodowej.

13.

Literatura:

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Olins W., O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004:

rozdziały: I-Dlaczego marki są ważne dla klientów

III- Skąd się wzięły marki i co się stało, gdy dojrzały

V - Marki na arenie globalnej

VI- Dlaczego marki są ważne wewnątrz firm

VIII - Branding narodowy

IX - Jak zbudować i utrzymać markę

Olins W., Podręcznik brandingu, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2009, w tym rozdziały:

I - Widoczność marek

II - Architektura marki

III - Dlaczego i kiedy wprowadzać branding

IV - Marka jako bogactwo korporacyjne

V - Budowanie programu brandingu

Hereźniak M., Marka narodowa, PWE 2011, w tym rozdziały:

I - Kraje jako marki

II - Marka narodowa a marka korporacyjna

V- Jak budować marki narodowe

Vi - Budowanie polskiej marki narodowej

Healey M., Czym jest branding, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2009, w tym rozdziały:

Czym jest branding?

Do kogo należy marka?

Proces rozwoju marki

Opowieść i marce, doświadczenie i emocje

Wartość marki

Mistewicz E., Marketing narracyjny, Wydawnictwo Helion, 2011, w tym rozdziały:

I - Opowiedz albo nie przeszkadzaj

II - Opowiedz mi o swojej firmie

III - Opowiedz mi swoją historię

Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y? Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2012

Stączek M., Storytelling, Wydawnictwo: EdisonTeam.pl, Warszawa 2014

Metody i kryteria oceniania:

„Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams.

Obecność obowiązkowa na zajęciach on-line, dopuszczalne dwie nieobecności, przygotowanie projektu na zaliczenie/ drobnych prac podczas semestru/aktywność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)