Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania wizualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-BadWiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania wizualne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W02

KU2_U02

KU2_K01

Skrócony opis:

Omówienie zajęć: Zajęcia mają formę warsztatów, podczas których będziemy pracować wspólnie, w grupach i samodzielnie. Generalnym celem zajęć jest przeprowadzenie przez uczestników i uczestniczki własnego (w grupach) projektu badawczego wykorzystującego metody i techniki badań wizualnych poznane podczas zajęć.

Pełny opis:

Omówienie zajęć: Zajęcia mają formę warsztatów, podczas których będziemy pracować wspólnie, w grupach i samodzielnie. Generalnym celem zajęć jest przeprowadzenie przez uczestników i uczestniczki własnego (w grupach) projektu badawczego wykorzystującego metody i techniki badań wizualnych poznane podczas zajęć. Spotkania zaczynamy od fenomenu fotografii jako zjawiska społecznego oraz problemu realizmu fotograficznego. Następnie przechodzimy do omówienia konkretnych metod i technik badawczych. Końcowe zajęcia dotyczą wybranych problemów, którymi zajmuje się socjologia wizualna. Równocześnie pracujemy nad konceptualizacją i operacjonalizacją projektów badawczych, których wyniki prezentowane będą na ostatnim spotkaniu.

Literatura:

GILLIAN ROSE. 2020. Interpretacja materiałów wizualnych. PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po zakończeniu zajęć:

- posiada na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych w odniesieniu do metodologii wizualnych (KU2_W02)

- potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i zastosować je w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów poznawczych z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze w ramach badań wizualnych (KU2_U02)

- jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstwa, innych nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno- kulturowe (KU2_K01)

OPIS ECTS - 5 pkt

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 30h

Konsultacje - 5h

Przygotowanie pracy końcowej - 50h

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną student/ka:

- nie jest na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych w odniesieniu do metodologii wizualnych (KU2_W02)

- nie potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i zastosować je w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów poznawczych z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze w ramach badań wizualnych (KU2_U02)

- nie jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstwa, innych nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno- kulturowe (KU2_K01)

Na ocenę dostateczną student/ka:

- w dostatecznym stopniu jest na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych w odniesieniu do metodologii wizualnych (KU2_W02)

- w dostatecznym stopniu potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i zastosować je w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów poznawczych z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze w ramach badań wizualnych (KU2_U02)

- w dostatecznym stopniu jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstwa, innych nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno- kulturowe (KU2_K01)

Na ocenę dobrą student/ka:

- w dobrym stopniu jest na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych w odniesieniu do metodologii wizualnych (KU2_W02)

- w dobrym stopniu potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i zastosować je w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów poznawczych z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze w ramach badań wizualnych (KU2_U02)

- w dobrym stopniu jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstwa, innych nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno- kulturowe (KU2_K01)

Na ocenę bardzo dobrą student/ka:

- w bardzo dobrym stopniu jest na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych w odniesieniu do metodologii wizualnych (KU2_W02)

- w bardzo dobrym stopniu potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i zastosować je w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów poznawczych z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze w ramach badań wizualnych (KU2_U02)

- w bardzo dobrym stopniu jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstwa, innych nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno- kulturowe (KU2_K01)

Zajęcia odbywają sie synchronicznie poprzez MS Teams.

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Metody weryfikacji - aktywność na zajęciach, ocenianie ciągłe, realizacja projektu badawczego.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa, studium przypadku i metoda projektu.

W zakresie wiedzy - ocenianie ciągłe, projekty i ćwiczenia praktyczne.

W zakresie umiejętności - ocenianie ciągłe, projekty i ćwiczenia praktyczne.

W zakresie kompetencji - ocenianie ciągłe, projekty i ćwiczenia praktyczne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)