Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania wizualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-BadaWiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania wizualne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01


KU1_U02


KU1_K06


Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Zajęcia mają formę warsztatów, podczas których będziemy pracować wspólnie, w grupach i samodzielnie. Generalnym celem zajęć jest przeprowadzenie przez uczestników i uczestniczki własnego (w grupach) projektu badawczego wykorzystującego metody i techniki badań wizualnych poznane podczas zajęć. Spotkania zaczynamy od fenomenu fotografii jako zjawiska społecznego oraz problemu realizmu fotograficznego. Następnie przechodzimy do omówienia konkretnych metod i technik badawczych. Końcowe zajęcia dotyczą wybranych problemów, którymi zajmuje się socjologia wizualna. Równocześnie pracujemy nad konceptualizacją i operacjonalizacją projektów badawczych, których wyniki prezentowane będą na ostatnim spotkaniu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W01

Zna metodologie badań wizualnych.

KU1_U02

Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy związany z badaniami wizualnymi.

KU1_K06

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji zajęć z zakresu metodologii wizualnych przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

KU1_W01

Na ocenę bardzo dobrą

Bardzo dobrze zna metodologie badań wizualnych.

Na ocenę dobrą

Dobrze zna metodologie badań wizualnych.

Na ocenę dostateczną

Dostatecznie zna metodologie badań wizualnych.

KU1_U02

Na ocenę bardzo dobrą

Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy związany z badaniami wizualnymi.

Na ocenę dobrą

Potrafi z małą pomocą sformułować problem badawczy związany z badaniami wizualnymi.

Na ocenę dostateczną

Potrafi z dużą pomocą sformułować problem badawczy związany z badaniami wizualnymi.

KU1_K06

Na ocenę bardzo dobrą

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji zajęć z zakresu metodologii wizualnych przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Na ocenę dobrą

Z pomocą i nieznacznym wsparciem jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji zajęć z zakresu metodologii wizualnych przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Na ocenę dostateczną

Z pomocą i dużym wsparciem jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji zajęć z zakresu metodologii wizualnych przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15h, 5 ECTS

udział w zajeciach: 15 godz.

przygotowanie do zajęć: 600 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 40 godz.

konsultacje: 10 godzTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)