Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne problemy estetyki współczesnej-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-GPEsWsC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Główne problemy estetyki współczesnej-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6kLdsMK1XZrXn9IPigD1N1aK_MMUmtXD0WtlM0K5NF41%40thread.tacv2/conversations?groupId=e9fbd00f-ae2f-4386-9c8c-e803a7948c21&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W14

KU2_W18

KU2_U01

KU2_U02

KU2_U03

KU2_U04

KU2_U22

KU2_K01

KU2_K05

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia prezentują główne problemy estetyki współczesnej z perspektywy konstatacji implicite, skupiając się najważniejszych tendencjach w sztuce XX i XXI wieku oraz w tekstach około-estetycznych - manifestach, programach i krytyce sztuki.

UWAGA

W przypadku zajęć online/hybrydowych link do zespołu znajdą Państwo w polu strona www

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7361b70b64b74a48a5ec844df9fe3638%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff68b915-58fe-4aab-9125-bfbaaa068fc8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Konsultacje soboty zjazdowe godz. 11.15-12.15 MS Teams

Pełny opis:

Ćwiczenia skupiają się na prezentacji głównych problemów estetyki współczesnej w kontekście teorii implicite. Stanowią chronologiczny wybór najważniejszych tendencji w sztuce współczesnej w kontekście analizy estetycznej. Założeniem ćwiczeń jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej prezentowanej podczas wykładu w pracy z materiałem wizualnym i literackim. Analizie poddawane są dzieła sztuki, a towarzyszą im teksty kultury - postulaty artystyczne, manifesty, krytyka artystyczna oraz wywody twórców. We wstępie zakres tematyczny obejmuje genezę sztuki współczesnej - postindustrializm, schyłek akademizmu, rozwój realizmu i impresjonizmu. Towarzyszy jej wybór tekstów Baudelaire’a, Morrisa, Ruskina, Cezanne’a, Gropiusa czy van Doesburga. Chronologiczny wywód przybliża sztukę początków awangardy - dadaizm, futuryzm, kubizm, abstrakcjonizm i przywołuje pisma m.in. Bretona, Apollinaire’a i Picabii. Ćwiczenia podejmują kwestię pop-artu i minimalizmu w Stanach Zjednoczonych oraz ich wpływ na pojmowanie sztuki oraz wartości estetycznych w kontekście wypowiedzi m.in. Warhola, Lichtensteina, Reinhardta, Greenberga. Analizie zostają poddany nurt szczytowej awangardy - konceptualizm wraz aparatem teoretycznym w postaci pism LeWitta. Kurs kończy namysł nad hiperrealizmem, happeningiem, sztuką performatywną i tzw. sztuką zaangażowaną.

Literatura:

Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.

Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Mario Perniola, Estetyka współczesna. Panorama ogólna, Kraków 2018.

Dodatkowo wybór z książek:

Umberto Eco, Historia Piękna, Warszawa 2018.

Umberto Eco, Historia Brzydoty, Warszawa 2018.

Fragmenty tekstów krytyki artystycznej, m.in. W. Morris, J. Ruskin, Ch. Baudelaire, W. Gropius, T. Marinetti, S. LeWitt, J. Kosuth.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

OBCIĄŻENIE ECTS

3 ECTS

0,5 = 15h uczestnictwo w ćwiczeniach

1,5 = 45h lektura tekstów

1 = 30h przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

KU2_W14

KU2_W18

KU2_U01

KU2_U02

KU2_U03

KU2_U04

KU2_U22

KU2_K01

KU2_K05

KU2_W14 student zna podstawowe pojęcia i zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (własność przemysłowa oraz prawo autorskie i prawa pokrewne) oraz zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w kontekście sztuki współczesnej.

KU2_W18 student posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym (wraz z genezą od końca wieku XIX) oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa.

KU2_U01 student potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (estetyki współczesnej)

KU2_U02 student potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych w zakresie odpowiadającym postępowaniu badawczemu w obszarze nauk o kulturze i dyscyplin pokrewnych, rozwijać swoje kompetencje badawcze i zawodowe, oraz kierować swoją karierą zawodową (potrafi przełożyć teorię estetyki na pracę z dziełami sztuki w oparciu o źródła i literaturę przedmiotu)

KU2_U03 student umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji w kontekście badań estetycznych

KU2_U04 student samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście

KU2_U22 student potrafi integrować w swoim warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dyscyplin kulturoznawstwa, zgodnie ze studiowanymi specjalizacjami, i potrafi przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła kultury w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, oraz umie przeprowadzić dyskurs merytoryczny z autorem dzieła, w zakresie studiowanej specjalizacji

KU2_K01 student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

KU2_K05 student umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy z zakresu estetyki i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (jedna nieobecność w semestrze) 30%

Ocenianie ciągłe (aktywność na zajęciach) 10%

Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej 60%

UWAGA

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym w systemie synchronicznym na platformie MS Teams + materiały i i informacje na platformie Moodle

LINK DO ZESPOŁU MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7361b70b64b74a48a5ec844df9fe3638%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff68b915-58fe-4aab-9125-bfbaaa068fc8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

ocena bardzo dobra: student bez problemów omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach. W prezentacji ustnej korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi globalnie wyjaśnić miejsce dzieła sztuki na mapie estetyki w kontekście merytorycznie wybranych fragmentów tekstów teorii sztuki. Prezentacja nie wymaga korzystania z notatek.

ocena dobra: student omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach z nielicznymi potknięciami. W prezentacji ustnej korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi globalnie wyjaśnić miejsce dzieła sztuki na mapie estetyki w kontekście merytorycznie wybranych fragmentów tekstów teorii sztuki. Przy prezentacji tematu sporadycznie korzysta z notatek.

ocena dostateczna: student fragmentarycznie omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach z licznymi potknięciami. W prezentacji ustnej w ograniczonym stopniu korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi częściowo wyjaśnić miejsce dzieła sztuki na mapie estetyki w kontekście merytorycznie wybranych fragmentów tekstów teorii sztuki. Prezentacja podparta jest notatkami prelegenta.

ocena niedostateczna: student fragmentarycznie omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach, bez ich zrozumienia. Nie korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Nie ma przygotowanej pracy zaliczeniowej lub jest ona w całości czytana oraz zawiera rażące błędy merytoryczne.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Anna Wiśnicka
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6kLdsMK1XZrXn9IPigD1N1aK_MMUmtXD0WtlM0K5NF41%40thread.tacv2/conversations?groupId=e9fbd00f-ae2f-4386-9c8c-e803a7948c21&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia prezentują główne problemy estetyki współczesnej z perspektywy konstatacji implicite, skupiając się najważniejszych tendencjach w sztuce XX i XXI wieku oraz w tekstach około-estetycznych - manifestach, programach i krytyce sztuki.

UWAGA

W przypadku zajęć online/hybrydowych link do zespołu znajdą Państwo w polu strona www

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7361b70b64b74a48a5ec844df9fe3638%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff68b915-58fe-4aab-9125-bfbaaa068fc8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Konsultacje soboty zjazdowe godz. 11.15-12.15 MS Teams

Pełny opis:

Ćwiczenia skupiają się na prezentacji głównych problemów estetyki współczesnej w kontekście teorii implicite. Stanowią chronologiczny wybór najważniejszych tendencji w sztuce współczesnej w kontekście analizy estetycznej. Założeniem ćwiczeń jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej prezentowanej podczas wykładu w pracy z materiałem wizualnym i literackim. Analizie poddawane są dzieła sztuki, a towarzyszą im teksty kultury - postulaty artystyczne, manifesty, krytyka artystyczna oraz wywody twórców. We wstępie zakres tematyczny obejmuje genezę sztuki współczesnej - postindustrializm, schyłek akademizmu, rozwój realizmu i impresjonizmu. Towarzyszy jej wybór tekstów Baudelaire’a, Morrisa, Ruskina, Cezanne’a, Gropiusa czy van Doesburga. Chronologiczny wywód przybliża sztukę początków awangardy - dadaizm, futuryzm, kubizm, abstrakcjonizm i przywołuje pisma m.in. Bretona, Apollinaire’a i Picabii. Ćwiczenia podejmują kwestię pop-artu i minimalizmu w Stanach Zjednoczonych oraz ich wpływ na pojmowanie sztuki oraz wartości estetycznych w kontekście wypowiedzi m.in. Warhola, Lichtensteina, Reinhardta, Greenberga. Analizie zostają poddany nurt szczytowej awangardy - konceptualizm wraz aparatem teoretycznym w postaci pism LeWitta. Kurs kończy namysł nad hiperrealizmem, happeningiem, sztuką performatywną i tzw. sztuką zaangażowaną.

Literatura:

Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.

Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Mario Perniola, Estetyka współczesna. Panorama ogólna, Kraków 2018.

Dodatkowo wybór z książek:

Umberto Eco, Historia Piękna, Warszawa 2018.

Umberto Eco, Historia Brzydoty, Warszawa 2018.

Fragmenty tekstów krytyki artystycznej, m.in. W. Morris, J. Ruskin, Ch. Baudelaire, W. Gropius, T. Marinetti, S. LeWitt, J. Kosuth.

Wymagania wstępne:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)