Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne problemy estetyki współczesnej-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-GPEsWsW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Główne problemy estetyki współczesnej-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIU-nzSqR34ifOzGeX8FnZcn1juI0Eo6ndf_bB0pVNUw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c15be686-a330-4d2b-82c7-15efabd03c45&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W06

KU2_W08

KU2_W11

KU2_U15

KU2_K07


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład prezentuje główne problemy estetyki współczesnej z perspektywy konstatacji explicite, skupiając się na teorii myśli.

UWAGA

W przypadku zajęć online/hybrydowych, link do przedmiotu znajdą Państwo w polu strona www

Pełny opis:

Wykład przybliża główne zagadnienia estetyki współczesnej w oparciu o teorię explicite - skupiającą się na tekstach z dziedziny estetyki oraz uwzględnia genezę tejże nauki. Kurs obejmuje historię myśli estetycznej wraz z jej głównymi przedstawicielami - Ingardenen, Sepanmaaą, Tatarkiewiczem, Welshem, Sartrem, Dufrennem. Przybliża kwestie multidyscyplinarności w ujęciu estetyki XX wieku oraz jej uniezależnienie się od filozofii i nauk o sztuce. W toku kursu omawiane są zagadnienia systemów filozoficznych, filozofów i teoretyków sztuki, które stanowiły genezę myśli estetycznej. Podwalinę metodologiczną wykładu stanowi prezentacja i wyjaśnienie głównych kwestii związanych z aparatem naukowym estetyki - przeżycia estetycznego, najważniejszych systemów estetycznych, metod badawczych estetyki. Poruszane są również kwestie antyestetyki i antysztuki oraz wiązany z nimi aparat pojęciowy. Omawiane zostają definicje artysty i dzieła sztuki w ujęciu proponowanym przez estetyków. Kurs przybliża również kwestie związane estetyką współczesną takie jak ekoestetyka, estetyka informacyjna czy estetyka konsumencka.

Literatura:

Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.

Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Dodatkowo we fragmentach:

Umberto Eco, Historia Piękna, Warszawa 2018.

Umberto Eco, Historia Brzydoty, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 ECTS

0,5 = 15h uczestnictwo w wykładzie

1,5 = 45h lektura tekstów

1 = 30h przygotowanie do zajęć/egzaminu

KU2_W06 student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu studiowanych specjalizacji, pozwalającą na specjalizowanie się w wybranym kierunku badań kulturoznawczych

KU2_W08 student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla

kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk

humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych, pozwalającą na integrowanie

perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

KU2_W11 student zna w stopniu pogłębionym chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury polskiej i europejskiej, oraz najwybitniejsze dzieła kultury polskiej i światowej

KU2_U15 student formułuje opinie krytyczne na temat tekstów kultury, czerpiąc z wiedzy naukowej oraz wykorzystując wyniki własnych doświadczeń badawczych

KU2_K07 ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - student regularnie uczęszcza na wykłady (maksymalnie jedna nieobecność w semestrze). 30%

Egzamin ustny na platformie MS Teams 30%

UWAGA

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym w systemie synchronicznym na platformie MS Teams + materiały i informacje na platformie Moodle

LINK DO ZESPOŁU MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7361b70b64b74a48a5ec844df9fe3638%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff68b915-58fe-4aab-9125-bfbaaa068fc8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

ocena bardzo dobra: student bez problemów omawia kwestie poruszane na wykładzie, korzystając poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Zna najważniejsze ujęcia estetyki, jej przedstawicieli. Potrafi wyjaśnić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Rozumie sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Swój wywód opiera o merytorycznie dobrane przykłady.

ocena dobra: student omawia kwestie poruszane na wykładzie, korzystając z nabytego aparatu pojęciowego z nielicznymi uchybieniami. Zna najważniejsze ujęcia estetyki, jej przedstawicieli. Potrafi wyjaśnić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Rozumie sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Wywód może być oparty o przykłady z zajęć.

ocena dostateczna: student omawia najważniejsze kwestie poruszane na wykładzie, wykorzystanie aparatu pojęciowego stanowi duży problem. Zna wybrane ujęcia estetyki oraz selektywnie przywołuje najważniejszych przedstawicieli. Potrafi częściowo omówić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Zna sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Ma trudności w oparciu wywodu o merytorycznie właściwe przykłady.

ocena niedostateczna: student nie potrafi omówić podstawowych kwestii poruszanych na wykładzie, ani wykorzystać aparatu pojęciowego. Nie zna najważniejszych przedstawicieli ani nurtów estetyki. Nie potrafi nawet częściowo omówić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Nie zna sposobów badań estetycznych.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Anna Wiśnicka
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIU-nzSqR34ifOzGeX8FnZcn1juI0Eo6ndf_bB0pVNUw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c15be686-a330-4d2b-82c7-15efabd03c45&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład prezentuje główne problemy estetyki współczesnej z perspektywy konstatacji explicite, skupiając się na teorii myśli.

UWAGA

W przypadku zajęć online/hybrydowych, link do przedmiotu znajdą Państwo w polu strona www

Pełny opis:

Wykład przybliża główne zagadnienia estetyki współczesnej w oparciu o teorię explicite - skupiającą się na tekstach z dziedziny estetyki oraz uwzględnia genezę tejże nauki. Kurs obejmuje historię myśli estetycznej wraz z jej głównymi przedstawicielami - Ingardenen, Sepanmaaą, Tatarkiewiczem, Welshem, Sartrem, Dufrennem. Przybliża kwestie multidyscyplinarności w ujęciu estetyki XX wieku oraz jej uniezależnienie się od filozofii i nauk o sztuce. W toku kursu omawiane są zagadnienia systemów filozoficznych, filozofów i teoretyków sztuki, które stanowiły genezę myśli estetycznej. Podwalinę metodologiczną wykładu stanowi prezentacja i wyjaśnienie głównych kwestii związanych z aparatem naukowym estetyki - przeżycia estetycznego, najważniejszych systemów estetycznych, metod badawczych estetyki. Poruszane są również kwestie antyestetyki i antysztuki oraz wiązany z nimi aparat pojęciowy. Omawiane zostają definicje artysty i dzieła sztuki w ujęciu proponowanym przez estetyków. Kurs przybliża również kwestie związane estetyką współczesną takie jak ekoestetyka, estetyka informacyjna czy estetyka konsumencka.

Literatura:

Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.

Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Dodatkowo we fragmentach:

Umberto Eco, Historia Piękna, Warszawa 2018.

Umberto Eco, Historia Brzydoty, Warszawa 2018.

Wymagania wstępne:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)