Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyplomacja kulturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-M-I-2-DypKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja kulturalna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:


KU1_W10Umiejętności:


KU1_U10Kompetencje społeczne:


KU1_K06

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu dyplomacji publicznej, w tym szczególnie dyplomacji kulturalnej, rozumianej

jako promocja Polski za granicą.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06

Student:

- zna podstawowe pojęcia (dyplomacja, dyplomacja publiczna, dyplomacja kulturalna), teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem

przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU1_W10);

- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych,

wykorzystując wiedzę

zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU1_U10). Porównuje informacje dotyczące dyplomacji

kulturalnej poszczególnych państw, porządkuje znalezione informacje źródłowe, opracowuje studium przypadku jako pracę zaliczeniowa;

- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności

na rzecz środowiska społecznego. (KU1_K06) Dyskutuje, zachowuje otwartość na poglądy innych osób i narodów, wyciąga wnioski z

analizowanych dokumentów źródłowych i omawianych studiów przypadków (projektów kulturalnych służących dyplomacji państw).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa przedmiotu jest sumą składającą się z aktywności na zajęciach i pracy zaliczeniowej (tekstu lub prezentacji)

Na ocenę bardzo dobrą, student:

- zna wszystkie podstawowe pojęcia teorie i zasady postępowania z zakresu dyplomacji kulturalnej i potrafi podać przykłady dla każdego z

nich(KU1_W10);

- potrafi samodzielnie i skutecznie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych z

zakresu dyplomacji kulturalnej wykorzystując wiedzę z zarządzania kulturą (KU1_U10).

- jest gotów do efektywnego zastosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych w ramach zajęć z dyplomacji kulturalnej przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska

społecznego. (KU1_K06).

Na ocenę dobrą: student

- zna większość podstawowych pojęć, teorii i zasad postępowania z zakresu dyplomacji kulturalnej i potrafi podać przykłady niektórych z

nich (KU1_W10);

- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych z zakresu

dyplomacji kulturalnej, wykorzystując wiedzę z zarządzania kulturą (KU1_U10).

- jest gotów do częściowego zastosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych w ramach zajęć z dyplomacji kulturalnej przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska

społecznego. (KU1_K06).

Na ocenę dostateczną: student:

- zna część podstawowych pojęć, teorii i zasad postępowania z zakresu dyplomacji kulturalnej (KU1_W10);

- potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania prostych informacji oraz wykorzystuje

zdobyte kompetencje zawodowe z zakresu dyplomacji kulturalnej, (KU1_U10).

- jest w stopniu podstawowym gotów do zastosowania części wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach zajęć z dyplomacji kulturalnej

przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego. (KU1_K06) .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Grzonkowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 h - udział w konwersatorium (obecność i aktywność)

20 h - przygotowanie tekstu lub prezentacji

20 h - samodzielna analiza materiałów źródłowych

15 h - samodzielne przegotowywanie się do zajęć

5h - konsultacje


3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu dyplomacji publicznej, w tym szczególnie dyplomacji kulturalnej, rozumianej jako promocja Polski za granicą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)