Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teksty biznesowe w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-M-I-2-TekBiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teksty biznesowe w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter praktyczny - jego celem jest przekazanie wiedzy o zasadach tworzeniach najważniejszych i najczęściej spotykanych tekstów biznesowych, takich jak służbowa komunikacja e-mailowa (wewnątrzfirmowa i z klientem), agenda spotkania, notatka (tzw. minutki), prezentacja (wewnątrz- i zewnątrzfirmowa), newsletter, folder reklamowy i materiały marketingowe. Dzięki tym zajęciom student zdobędzie też wiedzę o uwarunkowaniach wizualno-językowej budowy tego rodzaju tekstów biznesowych oraz nabędzie umiejętności ich krytycznej analizy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Punktacja ECTS:

15 godz. - aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

7 godz. – przygotowanie do ćwiczeń (napisanie, redagowanie kilku tekstów)

5 godz. – przygotowanie tematów własnych do konkretnych zagadnień i prezentacji

7 godz. – przygotowanie się w grupie do publicznej prezentacji projektu na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

wiedza:

- 2 (niedostateczny) - student nie wykazuje wiedzy o podstawowych cechach gatunkowych różnych rodzajów tekstów biznesowych omówionych podczas zajęć;

- 3 (dostateczny) – student posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych cech gatunkowych różnych rodzajów tekstów biznesowych omówionych podczas zajęć;

- 4 (dobry) - student posiada wiedzę na temat najważniejszych cech gatunkowych różnych rodzajów tekstów biznesowych omówionych podczas zajęć jest oraz świadomy rodzaju narzędzi służących do tworzenia tego typu tekstów;

- 5 (bardzo dobry) – student posiada wiedzę na temat wszystkich cech gatunkowych komunikacji e-mailowej, notatek, materiałów marketingowych oraz jest świadomy rodzaju narzędzi służących do tworzenia, jak i przekształcania tego typu tekstów w zależności od konwencji przyjętej w firmie

Umiejętności:

- 2 (niedostateczny) - student nie potrafi wskazać podstawowych cech różniących gatunki tekstów biznesowych i marketingowych;

- 3 (dostateczny) – student potrafi wskazać podstawowe cechy różniące gatunki tekstów biznesowych i marketingowych, ale nie potrafi samodzielnie napisać żadnego takiego tekstu;

- 4 (dobry) - student samodzielnie tworzy i redaguje podstawowe teksty o charakterze biznesowym i marketingowym;

- 5 (bardzo dobry) – student swobodnie tworzy i redaguje dowolne teksty o charakterze biznesowym i marketingowym oraz potrafi pracować z dokumentacją biznesową o różnym charakterze (technicznym, kancelaryjnym)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Agnieszka Wnuk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)