Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-M-I-2-ZaInKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

Student zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia.

KU1_U10

Student potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia.

KU1_K06

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na problematykę zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na problematykę zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi, w tym omówienie następujących zagadnień:

1) Zarządzanie instytucjami kultury w państwowym systemie zarządzania kulturą: system prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), kompetencje ministra właściwego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wyspecjalizowanych instytucji kultury.

2) Zarządzanie instytucjami kultury jako proces:

a) planowanie (w tym: budowanie strategii);

b) organizowanie (w tym: finansowanie działalności z wykorzystaniem dotacji organizatorów, rządowych programów wieloletnich, Funduszu Promocji Kultury, grantów, tzw. funduszów europejskich i norweskich);

c) kierowanie (z uwzględnieniem pracy zespołowej);

d) kontrolowanie (z uwzględnieniem: audytu, parametryzacji).

7) Zarządzanie instytucjami kultury a otoczenie społeczno-gospodarcze (w tym: partycypacja, komunikacja zewnętrzna).

8) Zarządzanie kryzysowe w instytucjach kultury (z uwzględnieniem doświadczeń pandemii).

9) Zarządzanie projektowe i zarządzanie projektami.

10) Koncepcja tzw. zarządzania humanistycznego a instytucje kultury.

Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) H. Arendt, O kryzysie w kulturze i jego społecznej oraz politycznej doniosłości, w: eadem, Między czasem minionym a przyszłym, przeł. M. Godyń, W. Madej, Aletheia, Warszawa 2011.

3) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

4) J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009.

5) M. Clayton, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa 2011.

6) J. Czarnecki, Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

7) D. Ilczuk, Ekonomika kultury, Warszawa 2015.

8) P. Majewski, Wszystko już było… Muzea polskie w perspektywie długiego trwania, w: Mieczysław Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [1917] 2019.

9) P. Majewski, Projekty rozwiązań legislacyjnych – Ustawa o muzeach (raport z prac Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, kwiecień 2017), w: Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych, red. W. Borkowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2021.

10) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, oprac. H. Wróblewska, Warszawa 2006.

11) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

12) Rocznik Kultury Polskiej (Narodowe Centrum Kultury): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

13) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, red. K. Pawlicka, A. Wróblewska, Warszawa 2019 https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/humanistyka/532--e-book-strategie-zarzadzania-instytucjami-i-projektami-kulturalnymi.html.

14) J. Szulborska-Łukaszewicz, Zarządzanie publiczną instytucją kultury w Polsce – misja a ekonomika, „Zarządzanie w Kulturze”, 2013, nr 14.

15) L. Varbanova, Zarządzanie strategiczne w kulturze, Warszawa 2015.

16) Zarządzanie humanistyczne, red. R. Batko i in., Warszawa 2015.

17) Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studia przypadków, red. A. Góral i in., Kraków 2015.

18) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

19) czasopisma naukowe: „Muzealnictwo”, „Załącznik Kulturoznawczy”, „Zarządzanie w kulturze”.

20) czasopismo: „Business English Magazine”.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W10

Student zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia.

KU1_U10

Student potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia.

KU1_K06

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

BDB – student identyfikuje pojęcia i procesy zachodzące w instytucjach kultury i projektach kulturalnych, a także potrafi zidentyfikować i opisać zachodzące procesy i wykorzystywane przez zarządzających narzędzia; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania płynnie posługując się terminologią z zakresu przedmiotu;

DB – student identyfikuje pojęcia i procesy zachodzące w instytucjach kultury i projektach kulturalnych, a także potrafi częściowo zidentyfikować i opisach zachodzące procesy i wykorzystywane przez zarządzających narzędzia; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania posługując się w częściowo terminologią z zakresy zarządzania;

DST – student identyfikuje pojęcia i procesy zachodzące w instytucjach kultury i projektach kulturalnych oraz podejmuje próby wnioskowania;

NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Zaliczenie na ocenę; prezentacja ukazująca wybrane przez studenta zagadnienia z zakresu zarządzania instytucją kultury lub projektem kulturalnym lub – praca pisemna na podobny temat (objętość maks. 10 stron zestandaryzowanego tekstu, tzn. 1 strona = 1800 znaków ze spacjami).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Majewski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS 3 punkty

60% – praca zaliczeniowa

30% – aktywny udział w zajęciach

10% – obecność

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na problematykę zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na problematykę zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi, w tym omówienie następujących zagadnień:

1) Zarządzanie instytucjami kultury w państwowym systemie zarządzania kulturą: system prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), kompetencje ministra właściwego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wyspecjalizowanych instytucji kultury.

2) Zarządzanie instytucjami kultury jako proces:

a) planowanie (w tym: budowanie strategii);

b) organizowanie (w tym: finansowanie działalności z wykorzystaniem dotacji organizatorów, rządowych programów wieloletnich, Funduszu Promocji Kultury, grantów, tzw. funduszów europejskich i norweskich);

c) kierowanie (z uwzględnieniem pracy zespołowej);

d) kontrolowanie (z uwzględnieniem: audytu, parametryzacji).

7) Zarządzanie instytucjami kultury a otoczenie społeczno-gospodarcze (w tym: partycypacja, komunikacja zewnętrzna).

8) Zarządzanie kryzysowe w instytucjach kultury (z uwzględnieniem doświadczeń pandemii).

9) Zarządzanie projektowe i zarządzanie projektami.

10) Koncepcja tzw. zarządzania humanistycznego a instytucje kultury.

Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) H. Arendt, O kryzysie w kulturze i jego społecznej oraz politycznej doniosłości, w: eadem, Między czasem minionym a przyszłym, przeł. M. Godyń, W. Madej, Aletheia, Warszawa 2011.

3) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

4) J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009.

5) M. Clayton, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa 2011.

6) J. Czarnecki, Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

7) D. Ilczuk, Ekonomika kultury, Warszawa 2015.

8) P. Majewski, Wszystko już było… Muzea polskie w perspektywie długiego trwania, w: Mieczysław Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [1917] 2019.

9) P. Majewski, Projekty rozwiązań legislacyjnych – Ustawa o muzeach (raport z prac Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, kwiecień 2017), w: Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych, red. W. Borkowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2021.

10) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, oprac. H. Wróblewska, Warszawa 2006.

11) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

12) Rocznik Kultury Polskiej (Narodowe Centrum Kultury): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

13) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, red. K. Pawlicka, A. Wróblewska, Warszawa 2019 https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/humanistyka/532--e-book-strategie-zarzadzania-instytucjami-i-projektami-kulturalnymi.html.

14) J. Szulborska-Łukaszewicz, Zarządzanie publiczną instytucją kultury w Polsce – misja a ekonomika, „Zarządzanie w Kulturze”, 2013, nr 14.

15) L. Varbanova, Zarządzanie strategiczne w kulturze, Warszawa 2015.

16) Zarządzanie humanistyczne, red. R. Batko i in., Warszawa 2015.

17) Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studia przypadków, red. A. Góral i in., Kraków 2015.

18) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

19) czasopisma naukowe: „Muzealnictwo”, „Załącznik Kulturoznawczy”, „Zarządzanie w kulturze”.

20) czasopismo: „Business English Magazine”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)