Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poprawność językowa w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-M-I-3-PopJewP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poprawność językowa w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

FP1_W12

FP1_U11

FP1_K05

Pełny opis:

celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z szeroko pojętymi zagadnieniami dotyczącymi poprawności językowej oraz przedstawienie kryteriów poprawności środków językowych, a mianowicie: kryterium narodowego, gramatycznego, formalno-logicznego, literacko-autorskiego, geograficznego. Student rozpoznaje zewnętrznojęzykowe i wewnętrznojęzykowe kryteria poprawności językowej. Student potrafi zrozumieć względność powyższych kryteriów w komunikacji oraz uzasadnić znaczenie terminu 'uzus' czy kryterium skuteczności.

Ponadto student nabywa praktycznych umiejętności rozpoznawania i interpretacji zmian językowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student zna podstawowe pojęcia dotyczące poprawności językowej, np. wystarczalności i ekonomiczności języka, rozpoznaje innowacje językowe, wyjaśnia błędy językowe, rozróżnia rodzaje kryteriów poprawnościowych, przedstawia zagadnienia i teorie dominujące w dziejach kultury języka w Polsce i Europie.

Ponadto łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną, porównuje formy dawne i współczesne, uzasadnia zmiany w nich zachodzące.

Potrafi samodzielnie organizować pracę nad materiałem wyekscerpowanym z np. słowników poprawnościowych , wyciąga wnioski z jego analizy i uzasadnia je.

Przy tym student wykazuje, że jest gotów do zastosowania umiejętności samodzielnie nabytych podczas realizacji zajęć. Wykorzystuje wiedzę do doskonalenia kompetencji zawodowych, m.in. w komunikacji na różnych poziomach i w różnych środowiskach.

Metody i kryteria oceniania:

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- wybiórczo zna podstawową terminologię dotyczącą poprawności w języku;

- nie zawsze poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą kryteriów poprawności środków językowych.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą poprawności w języku;

- sprawnie posługuje się podstawową terminologią dotyczącą kryteriów poprawności środków językowych.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą poprawności w języku;

- bezbłędnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą kryteriów poprawności środków językowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska-Kamińska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

obecność na zajęciach - 15 godz.

przygotowanie do ćwiczeń -15 godz.

konsultacje -5 godzin

przygotowanie prezentacji - 15 godzin

suma: 50 godzin/15 ~ 3 pkt ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)