Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-M-I-3-ZaInKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o instytucjach kultury w Polsce.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na zarządzanie instytucją kultury i projektem kulturalnym: aspektów prawnych, paradygmatów przywództwa, zarządzania zespołem, finansami , zbiorami (w muzeum), siedzibą, a także promocja, marketing, rozwój publiczności.

Pełny opis:

Tematy:

1) Wprowadzenie do zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi - definicje, podstawa prawna.

2) Prawne aspekty działalności kulturalnej.

3) Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury. Przywództwo.

4) Zarządzanie finansami w sektorze kultury.

5) Zarządzanie zbiorami w muzeum.

6) Rozwój publiczności.

7) Zarządzanie projektami kulturalnymi.

8) Animacja kulturalna.

9) Marketing w kulturze.

10) Promocja instytucji kultury i projektów kulturalnych.

Literatura:

Adorno T., Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

Engage Audience Study on Audience Development - How to place audience at the centre of cultural organisations, European Commision, 2017 http://engageaudiences.eu/materials

Ilczuk D., Ekonomika kultury, PWN, Warszawa 2015.

Pluszyńska A., Konior A., Gaweł Ł., Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, Warszawa 2020, https://wydawnictwo.pwn.pl/Do-pobrania/Zarzadzanie-w-kulturze.-Teoria-i-praktyka

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19911140493

Varbanova L., Zarządzanie strategiczne w kulturze, Warszawa 2015.

Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studia przypadków, pod red. A. Góral., A. Kędziory, A. Koscielnej, J. Zdebskiej-Schmidt, , Wydawnictwo Attyka, Kraków 2015.

"Zarządzanie w kulturze", kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego, http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student powinien:

- posiadać wiedzę dotyczącą typów instytucji kultury oraz podmiotów kultury nie będących instytucjami kultury,

- znać najważniejsze pojęcia związane z zarządzaniem,

- posiadać wiedzę z zakresu zarządzania instytucją lub projektem kulturalnym,

- posiadać wiedze o obowiązujący aktach prawnych, których przestrzeganie konieczne jest w procesie zarządzania instytucją kultury lub projektem kulturalnym;

- umieć rozpoznawać metody zarządcze stosowane w instytucjach i projektach kulturalnych.

3 punkty ECTS

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

20 godzin - praca własna studenta (przygotowywanie prezentacji lub tekstu na wybrany temat, udział w konsultacjach, przygotowanie do tematu zajęć konwersatorium ).

20 godzin - samodzielna analiza materiałów źródłowych.

5 godzin - konsultacje

Suma godzin: 75 - 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim - 35 godz. (1 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę bdb – student identyfikuje pojęcia i procesy zachodzące w instytucjach kultury i projektach kulturalnych, a także potrafi zidentyfikować i opisać zachodzące procesy i wykorzystywane przez zarządzających narzędzia; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania płynnie posługując się terminologią z zakresu przedmiotu;

- na ocenę db – student identyfikuje pojęcia i procesy zachodzące w instytucjach kultury i projektach kulturalnych, a także potrafi częściowo zidentyfikować i opisach zachodzące procesy i wykorzystywane przez zarządzających narzędzia; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania posługując się w częściowo terminologią z zakresy zarządzania;

- na ocenę dst – pojęcia i procesy zachodzące w instytucjach kultury i projektach kulturalnych i podejmuje próby wnioskowania;

na ocenę ndst – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Grzonkowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)