Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje miękkie w praktyce menedżera kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-M-II-1-KomMi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje miękkie w praktyce menedżera kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedza:

KU2_W09


umiejętności:

KU2_U08


kompetencje społeczne:

KU2_K05

Pełny opis:

Celem zajęć jest szkolenie w zakresie kompetencji miękkich, szczególnie związanych z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem kryzysowym, efektywnym zarządzaniem czasem, a także umiejętności związane z pracą zespołową i negocjacjami. Zajęcia mają przygotować studentów do poruszania się w świecie instytucji kultury, organizacji pozarządowych i organów państwa odpowiedzialnych za prowadzenie polityki kulturalnej. Mają również wyposażyć studentów w umiejętności praktyczne dotyczące komunikacji z tymi instytucjami. Zajęcia skupiają się na rozwijaniu kompetencji miękkich, w tym zwłaszcza szeroko rozumianej komunikacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Student:

- zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU2_W09),

- potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, a także inspirować i organizować

proces uczenia się innych osób, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU2_U08);

- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na

zapotrzebowania społeczne i kierując się szeroko rozumianym interesem publicznym (KU2_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa przedmiotu jest sumą składającą się z aktywności na zajęciach i pracy zaliczeniowej (tekstu lub prezentacji)

Na ocenę bardzo dobrą, student:

- zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU2_W09),

- potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, a także inspirować i organizować

proces uczenia się innych osób, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU2_U08);

- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na

zapotrzebowania społeczne i kierując się szeroko rozumianym interesem publicznym (KU2_K05).

Na ocenę dobrą: student

- zna w znacznym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU2_W09),

- potrafi w pewnym stopniu samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, a także w pewnym stopniu inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU2_U08);

- jest gotów do zastosowania w zadowalającym stopniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na zapotrzebowania społeczne i kierując się szeroko rozumianym interesem publicznym (KU2_K05).

Na ocenę dostateczną: student:

- zna w podstawowym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU2_W09),

- potrafi w podstawowym stopniu samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, a także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU2_U08);

- jest gotów do zastosowania w podstawowym stopniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na zapotrzebowania społeczne i kierując się szeroko rozumianym interesem publicznym (KU2_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzonkowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 h - udział w konwersatorium (obecność i aktywność)


20 h - przygotowanie tekstu lub prezentacji


20 h - samodzielna analiza materiałów źródłowych


15 h - samodzielne przegotowywanie się do zajęć


5h - konsultacje3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest szkolenie w zakresie kompetencji miękkich, szczególnie związanych z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem kryzysowym, efektywnym zarządzaniem czasem, a także umiejętności związane z pracą zespołową i negocjacjami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)