Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poprawność, etykieta i etyka w języku biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-M-II-1-PoEtwJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poprawność, etykieta i etyka w języku biznesu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09 KU2_U08 KU2_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z kultury języka.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności pozwalających sprawnie i poprawnie posługiwać się językiem w biznesie jako językiem specjalistycznym stanowiącym integralną część języka ogólnego. Studenci podczas kursu uczą się nie tylko pisania i redakcji tekstów specjalistycznych, lecz także zapoznają się z problemami etyki i etykiety języka biznesowego.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w ramach modułu "Komunikacja w biznesie" dla studentów kulturoznawstwa II stopnia.

Literatura:

Etyka a biznes: społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników, red. Jan Czarzasty, Mateusz Warchał, Katowice 2010.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2014.

I. Kamińska-Radomska, Kultura biznesu. Normy i formy, Warszawa 2014.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005 (lub II wyd.: 2019).

Jak pisać i redagować, pod red. Aleksandry Kubiak-Sokół, Warszawa 2009;

Jak się mówi…? Jak się pisze…? Poradnik językowy dla dziennikarzy, pod red. J. Podrackiego, Warszawa 2007;

Język polski. Poradnik prof. Markowskiego, Warszawa 2017 (i inne).

Język w prawie, administracji i gospodarce, pod red. K. Michalczewskiego, Łódź 2010.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2009).

E. Malinowska, Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole 2001.

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre-u, Warszawa 2009.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2005).

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre-u, Warszawa 2009.

R. Zenderowski, B. Koziński, Różnice kulturowe w biznesie, Warszawa 2012.

W. Wołowik, Język ciała: w biznesie, polityce i życiu publicznym, przeł. N. Łozowa, Kraków 1998.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny, pod red. Andrzeja Markowskiego, PWN (jak najnowsze wydanie).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć student:

- posiada szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, a także podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

- umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student:

- posiada szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, a także podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

- umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Na ocenę dobrą i dostateczną student:

- posiada ograniczoną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

- umie w stopniu dobrym bądź dostatecznym zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, a także podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

- umie w stopniu dobrym i określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Na ocenę niedostateczną student:

- nie posiada wystarczającej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

- nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych, a także podejmować autonomicznych działań zmierzających do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

- nie umie określić warunków oraz znaczenia praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Agnieszka Świątek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności pozwalających sprawnie i poprawnie posługiwać się językiem w biznesie jako językiem specjalistycznym stanowiącym integralną część języka ogólnego. Studenci podczas kursu uczą się nie tylko pisania i redakcji tekstów specjalistycznych, lecz także zapoznają się z problemami etyki i etykiety języka biznesowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)