Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wizerunkiem firmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-M-II-1-ZarzWi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wizerunkiem firmy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W07

KU2-W15

KU2_U01

KU2_U02

KU2_U04

KU2_K03

KU2-K08

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Zarządzanie wizerunkiem firmy, budowanie tożsamości, wizerunku i świadomości marki.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wprowadzenie do zagadnień, związanych z budowaniem wizerunku.

3. Co to jest marka i jak się ją buduje?

4. Art branding.

5. Marka na 4 sposoby.

6. Personal branding.

7. Zarządzanie wizerunkiem w czasach kryzysu.

8. Budowanie marki poprzez opowieść.

9. Budowanie relacji z klientami, także on-line.

10. Rebranding, w tym rebranding identyfikacji wizualnej UKSW.

11. Logo dla firmy.

12. Budowanie marki narodowej.

13.Budowanie marki miasta

14. Budowanie marki miasta Oświęcimn

15t. Zajęcia zaliczeniowe

Literatura:

Olins W., O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004:

rozdziały: I-Dlaczego marki są ważne dla klientów

III- Skąd się wzięły marki i co się stało, gdy dojrzały

V - Marki na arenie globalnej

VI- Dlaczego marki są ważne wewnątrz firm

VIII - Branding narodowy

IX - Jak zbudować i utrzymać markę

Olins W., Podręcznik brandingu, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2009, w tym rozdziały:

I - Widoczność marek

II - Architektura marki

III - Dlaczego i kiedy wprowadzać branding

IV - Marka jako bogactwo korporacyjne

V - Budowanie programu brandingu

Hereźniak M., Marka narodowa, PWE 2011, w tym rozdziały:

I - Kraje jako marki

II - Marka narodowa a marka korporacyjna

V- Jak budować marki narodowe

Vi - Budowanie polskiej marki narodowej

Healey M., Czym jest branding, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2009, w tym rozdziały:

Czym jest branding?

Do kogo należy marka?

Proces rozwoju marki

Opowieść i marce, doświadczenie i emocje

Wartość marki

Mistewicz E., Marketing narracyjny, Wydawnictwo Helion, 2011, w tym rozdziały:

I - Opowiedz albo nie przeszkadzaj

II - Opowiedz mi o swojej firmie

III - Opowiedz mi swoją historię

Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y? Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2012

Stączek M., Storytelling, Wydawnictwo: EdisonTeam.pl, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W07 - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu upowszechniania kultury praz metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturą

KU2-W15 - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury

Umiejętności:

KU2_U01 - potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

KU2_U02 - Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych w zakresie odpowiadającym postepowaniu badawczemu w obszarze nauk o kulturze i dyscyplin pokrewnych, rozwijać swoje kompetencje badawcze i zawodowe, oraz kierować swoją karierą zawodową

KU2_U04 - samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście

Kompetencje społeczne:

KU2_K03 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i zdolności komunikacyjne

KU2-K08 - jest aktywnym świadomym i krytycznym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury

Metody i kryteria oceniania:

ocena bardzo dobra: student bez problemów omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach. W prezentacji korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi wyjaśnić spectrum zagadnień, związanych z brandingiem bez posługiwania się notatkami. Umiejętnie analizuje zagadnienia, związane z tematyką zajęć.

ocena dobra: student omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach z nielicznymi potknięciami. W prezentacji korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego, sporadyczne korzystając z notatek. Potrafi wyjaśnić spectrum zagadnień, związanych z brandingiem. Umiejętnie analizuje zagadnienia, związane z tematyką zajęć.

ocena dostateczna: student fragmentarycznie omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach z licznymi potknięciami. W prezentacji ustnej w ograniczonym stopniu korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi częściowo wyjaśnić zagadnienia, związane z brandingiem. bez posługiwania się notatkami. Nie posiada umiejętności analitycznych. Prezentacja podparta jest notatkami prelegenta.

ocena niedostateczna: student fragmentarycznie omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach, bez ich zrozumienia. Nie korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Nie ma przygotowanej pracy zaliczeniowej lub jest ona w całości czytana oraz zawiera rażące błędy merytoryczne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1) Obecność i aktywność na zajęciach

2) Przygotowanie eseju lub prezentacji na zaliczenie zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zarządzanie wizerunkiem firmy, budowanie tożsamości, wizerunku i świadomości marki.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wprowadzenie do zagadnień, związanych z budowaniem wizerunku.

3. Co to jest marka i jak się ją buduje?

4. Art branding.

5. Marka na 4 sposoby.

6. Personal branding.

7. Zarządzanie wizerunkiem w czasach kryzysu.

8. Budowanie marki poprzez opowieść.

9. Budowanie relacji z klientami, także on-line.

10. Rebranding, w tym rebranding identyfikacji wizualnej UKSW.

11. Logo dla firmy.

12. Budowanie marki narodowej.

13.Budowanie marki miasta

14. Budowanie marki miasta Oświęcimn

15t. Zajęcia zaliczeniowe

Literatura:

Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y? Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2012

Stączek M., Storytelling, Wydawnictwo: EdisonTeam.pl, Warszawa 2014

Kozłowski M., Employer branding, Warszawa 2916

Jarmużek A., Armknecht A., Budowanie wizerunku, Warszawa 2016

Healey M., Czym jest branding, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2009

Hereżniak M., Marka narodowa, Warszawa 2011

Olins W., O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004:

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)