Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna - architektura muzeum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-KArArchMu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna - architektura muzeum
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-im-OztpoYGfMbPhrZtSK3S0oirBf1qbidL4Acfvgh81%40thread.tacv2/conversations?groupId=8cefe8bc-d0a7-4529-ad4b-19004ad94c03&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W03

Muz1_W08

Muz1_W09

Muz1_U04

Muz1_U06

Muz1_K01

Muz1_K04

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką muzeów i architektury

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z możliwościami i ograniczeniami, jakie ARCHITEKTURA nakłada na tworzenie ekspozycji i przestrzeni muzealnych. Student zapozna się z polskimi i światowymi realizacjami w zakresie siedzib muzeów i organizacji przestrzeni muzealnych; nabędzie kompetencje związane z rolą społeczną architektury muzealnej: budynki muzealne to nie przypadkowe miejsca przechowywania muzealiów, ale integralne części instytucji muzealnych i przestrzeni ekspozycyjnych; uzyska praktyczne umiejętności kreowania przestrzeni muzealnych spełniających określone funkcje naukowe, popularyzacyjne wiedzę, społeczne i ekonomiczne (np. turystyka).

Pełny opis:

Na początku omawiane są funcje architektury, jej cele, zadania, znaczenia, programy ideowe. Przedstawione zostają przykłady zastosowania "architecture parlante" w historii i współcześnie. W zarysie historycznym studenci zapoznają się starożytnymi i średniowiecznymi budowlami adaptowanymi na potrzeby składowania i ochrony cennych obiektów (muzejony, skarbce). Czasy nowożytne stają pod znakiem budynków przeznaczanych na intencjonalnie planowane cele ekspozycyjne (studiola, guardaroby, wunderkamery). Koniec XVIII w. przynosi pierwsze budynki projektowane pod cele muzealne. Współczesna architektura (XX/XXI w.) stanowi rewolucję w traktowaniu architektury muzeów jako „sanktuariów”, „składnic”, „handlowych centrów kulturowych” i „widowisk” (D. Ghirardo). Współczesne wyzwania architektoniczne związane są z nowym, "uspołeczniającym" pojmowaniem instytucji muzeum (definicja ICOM z 2022 roku) , które obejmują takie zadania jak: np. turystyka kulturowa, edukacja, nauka, czy rozrywka. Szczególnie analizowane są np. obiekty architektoniczne fundacji Salomona Guggenheima, stanowiące przemyślane i spójne odzwierciedlenie wpływu czynników społecznych, gospodarczych, turystycznych.

Podejmowane tematy:

1. Zajęcia organizacyjne. Podstawowe pojęcia i metodologia

2. Znaczenie architektury dla muzealnictwa

3. "Architecture parlante" w architekturze muzealnej.

4. Współczesna architektura muzealna: Architektura jako narzędzie przekazu

5. Budowle protomuzealne w starożytności i średniowieczu (muzejony i skarbce)

6. Instytucje muzealne w czasach nowożytnych: studiola, guardaroby, wunderkamery

7. Architektura muzealna w XVIII wieku: Znaczenie Oświecenia dla muzealnictwa, pierwsze plany architektoniczne muzeów

8. Architektura muzealna w XIX wieku: Ewolucja formy i treści

9. Architektura muzealna w XX wieku: modernizm i postmodernizm

10. Współczesne muzea narracyjne. Muzea pamięci

11. "Wielofunkcyjne zespoły muzealne". Ekspozycja w przestrzeni muzealnej (gablota, ekran)

12. Muzea w pejzażu. Oddziaływanie na zmysły. Synestezja

13. Architektura muzeów sztuki

14. Koncepcja ekomuzeum. W kierunku holistycznego rozumienia dziedzictwa kulturowego

15. Podsumowanie semestru

Literatura:

Literatura podstawowa:

A) (ref/prez)

1) K. Pacholewicz, Architektura muzeów sztuki, Kraków 2013, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - on line: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/26331/file/suwFiles/PacholewiczK_ArchitekturaMuzeow.pdf

2) J. Krenz, Architektura znaczeń, Gdańsk 1997 - dostęp on line:

https://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=4429

B) (zal.)

1) M. Gyurkovich, Muzeum dziś, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - on line - https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/33136/file/suwFiles/GyurkovichM_MuzeumDzis.pdf

2) Z. Żygulski jun., Przemiany architektury muzeów, "Muzealnictwo, 45 (2004), S. 106-124 - dostęp on line:

https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/4019/1/Zygulski_Przemiany_architektury_muzeow_2004.pdf

Literatura uzupełniająca:

A. Kiciński, Muzea. Zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska

perspektywa, Warszawa 2011.

Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Z. Gołubiew, "Nowe Sukiennice" i inne projekty Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzealnictwo 47 (2006), s. 103-114.

P. Winskowski, Budynek muzealny jako pomost kultury, "Zarządzanie w Kulturze" 2005(6), s. 271-302

W. Suchocki, Nowe Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzealnictwo 47 (2006), s. 78-86

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W03 - rozumie znaczenie nauk humanistycznych, a także zauważa powiązania z dyscyplinami pokrewnymi. Zna kluczowe pojęcia z zakresu muzeologii i architektury.

Muz1_W08 -zna zasady dokumentacji, oraz dygitalizacji obiektów architektury.

Muz1_W09 - zna i rozumie zastosowanie nowych technologii w architekturze muzealnej.

Muz1_U04 - potrafi zastosować właściwą terminologię muzeologiczną i architektoniczną

Muz1_U06 - potrafi samodzielnie i w zespole zaprojektować ekspozycję stałą muzealną.

Muz1_K01 - rozumie konieczność ciągłego dokształcania i konsultacji specjalistycznych

Muz1_K04_dostrzega potrzeby społeczne w zakresie muzealnictwa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ndst:

- student nie rozumie znaczenia nauk humanistycznych, a także nie zauważa powiązania z dyscyplinami pokrewnymi. Nie przyswoił sobie kluczowych pojęć z zakresu muzeologii i architektury (Muz1_W03).

- nie zna zasad dokumentacji, oraz dygitalizacji obiektów architektury (Muz1_W08).

- nie zna i nie rozumie zasad stosowania nowych technologii w architekturze muzealnej (Muz1_W09).

- nie potrafi zastosować właściwej terminologii muzeologicznej i architektonicznej (Muz1_U04 ).

- nie potrafi samodzielnie i w zespole zaprojektować ekspozycji stałej (Muz1_U06 ).

- nie rozumie konieczności ciągłego dokształcania się i konsultacji specjalistycznych (Muz1_K01)

- nie dostrzega potrzeb społecznych w zakresie muzealnictwa (Muz1_K04)

Na ocenę dst:

- student w niewielkim stopniu przyswoił sobie znaczenie nauk humanistycznych, a także w niewielkim stopniu zauważa powiązania z dyscyplinami pokrewnymi. Słabo przyswoił sobie kluczowe pojęcia z zakresu muzeologii i architektury (Muz1_W03).

- w niewielkim stopniu posiadł wiedzę na temat zasad dokumentacji, oraz dygitalizacji obiektów architektury (Muz1_W08).

- słabo zna i rozumie zasady stosowania nowych technologii w architekturze muzealnej (Muz1_W09).

- w niewielkim stopniu potrafi stosować właściwą terminologię muzeologiczną i architektoniczną (Muz1_U04 ).

- słabo radzi sobie - samodzielnie i w zespole - z projektowaniem ekspozycji stałej (Muz1_U06 ).

- w niewielkim stopniu rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i konsultacji specjalistycznych (Muz1_K01)

- słabo dostrzega potrzeby społeczne w zakresie muzealnictwa (Muz1_K04)

Na ocenę db:

- student dobrze przyswoił sobie znaczenie nauk humanistycznych, a także dobrze zauważa powiązania z dyscyplinami pokrewnymi. Satysfakcjonująco przyswoił sobie kluczowe pojęcia z zakresu muzeologii i architektury (Muz1_W03).

- zadowalająco posiadł wiedzę na temat zasad dokumentacji, oraz dygitalizacji obiektów architektury (Muz1_W08).

- dobrze zna i rozumie zasady stosowania nowych technologii w architekturze muzealnej (Muz1_W09).

- nieźle potrafi stosować właściwą terminologię muzeologiczną i architektoniczną (Muz1_U04 ).

- z pewnymi trudnościami potrafi samodzielnie i w zespole zaprojektować ekspozycji stałej (Muz1_U06).

- dobrze rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i konsultacji specjalistycznych (Muz1_K01)

- dobrze dostrzega potrzeby społeczne w zakresie muzealnictwa (Muz1_K04)

Na ocenę bdb:

- student bardzo dobrze przyswoił sobie znaczenie nauk humanistycznych, a także dobrze zauważa powiązania z dyscyplinami pokrewnymi. Optymalnie przyswoił sobie kluczowe pojęcia z zakresu muzeologii i architektury (Muz1_W03).

- Wyśmienicie posiadł wiedzę na temat zasad dokumentacji, oraz dygitalizacji obiektów architektury (Muz1_W08).

- Doskonale zna i rozumie zasady stosowania nowych technologii w architekturze muzealnej (Muz1_W09).

- Celnie potrafi stosować właściwą terminologię muzeologiczną i architektoniczną (Muz1_U04 ).

- Bardzo dobrze potrafi samodzielnie i w zespole zaprojektować ekspozycji stałej (Muz1_U06).

- Znakomicie rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i konsultacji specjalistycznych (Muz1_K01)

- Bardzo dobrze dostrzega potrzeby społeczne w zakresie muzealnictwa (Muz1_K04)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Mojżyn, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Norbert Mojżyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Mojżyn, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Norbert Mojżyn
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHB68mWuRx-D0JupTKN2B66Q3ggkl0lLIi6LzO5kfopY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=41a0ebe1-0cd7-4f12-b557-de831ead4e1c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 h - zajęcia wspólne

25 h - przygotowanie się do zajęć

5 h - konsultacje z prowadzącym


30 h - 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeń realizowanych przy pomocy e-learningu. Mają za zadanie zapoznać studentów z możliwościami i ograniczeniami, jakie nakłada na tworzenie ekspozycji architektura muzeów. Nabędzie umiejętność kreowania przestrzeni muzealnej zamkniętej w ścianach muzeum. Zdobędzie kompetencje związane z rolą społeczną architektury muzealnej: budynki muzealne to nie przypadkowe miejsca przechowywania muzealiiów, ale integralne części instytucji muzealnych; same w sobie bywają zabytkami albo dziełami sztuki (zwłaszcza współczesne budowle), stanowiąc ważny element samej ekspozycji muzealnej.

Pełny opis:

Początkowo omawiane będą kategorie budynków z góry zaplanowane na cele ekspozycyjne, jak studiola, guardaroby, Wunderkamery, skarbce.

W dalszej kolejności, powstające od XVIII w. pierwsze budynki muzealne oderwane od zespołów pałacowych, a także już budynki XX/XXI w. , zwłaszcza z fundacji Salomona Guggenheima.

Student przygotowuje zlecone przez wykładowcę zadania (prezentacje) i jest gotowy do dyskusji na tematy poruszane podczas zajęć.

Podejmowane tematy:

1. Zajęcia organizacyjne. Podstawowe pojęcia i metodologia

2. Znaczenie architektury dla muzealnictwa

3. Budowle protomuzealne w starożytności i średniowieczu (muzejony i skarbce)

4. Instytucje muzealne w czasach nowożytnych: studiola, guardaroby, Wunderkamery

5. Architektura muzealna w XVIII wieku: Znaczenie Oświecenia dla muzealnictwa, pierwsze plany architektoniczne muzeów

6. Architektura muzealna w XIX wieku: Ewolucja formy i treści

7. Architektura muzealna w XX wieku: modernizm i postmodernizm

8. Współczesna architektura muzealna: Architektura jako narzędzie przekazu

9. Współczesne muzea narracyjne. Muzea pamięci

10. "Wielofunkcyjne zespoły muzealne"

11. Ekspozycja w przestrzeni muzealnej (gablota, ekran)

12. Muzea w pejzażu. Oddziaływanie na zmysły. Synestezja

13. Architektura muzeów sztuki

14. Koncepcja ekomuzeum. W kierunku holistycznego rozumienia dziedzictwa kulturowego

15. Podsumowanie semestru

Literatura:

Literatura podstawowa:

(dst)

Z. Żygulski jun., Przemiany architektury muzeów, "Muzealnictwo, 45 (2004), S. 106-124 - dostęp on line: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/4019/1/Zygulski_Przemiany_architektury_muzeow_2004.pdf

(ref/prez - dst)

K. Pacholewicz, Architektura muzeów sztuki, Kraków 2013, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - on line: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/26331/file/suwFiles/PacholewiczK_ArchitekturaMuzeow.pdf

(db)

M. Gyurkovich, Muzeum dziś, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - on line - https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/33136/file/suwFiles/GyurkovichM_MuzeumDzis.pdf

(bdb)

P. Winskowski, Budynek muzealny jako pomost kultury, "Zarządzanie w Kulturze" 2005(6), s. 271-302 - Moodle

Literatura uzupełniająca:

A. Kiciński, Muzea. Zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska

perspektywa, Warszawa 2011.

Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Z. Gołubiew, "Nowe Sukiennice" i inne projekty Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzealnictwo 47 (2006), s. 103-114.

W. Suchocki, Nowe Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzealnictwo 47 (2006), s. 78-86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Mojżyn, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Norbert Mojżyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS:

1 ECTS - udział w zajęciach - 30 godz.

0.75 ECTS - przygotowanie do zajęć, indywidualne przygotowanie referatu/projektu - 22.5 godz.

0.25 ECTS - konsultacje z prowadzącym - 7.5 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z możliwościami i ograniczeniami, jakie ARCHITEKTURA nakłada na tworzenie ekspozycji i przestrzeni muzealnych. Student zapozna się z polskimi i światowymi realizacjami w zakresie siedzib muzeów i organizacji przestrzeni muzealnych; nabędzie kompetencje związane z rolą społeczną architektury muzealnej: budynki muzealne to nie przypadkowe miejsca przechowywania muzealiów, ale integralne części instytucji muzealnych i przestrzeni ekspozycyjnych; uzyska praktyczne umiejętności kreowania przestrzeni muzealnych spełniających określone funkcje naukowe, popularyzacyjne wiedzę, społeczne i ekonomiczne (np. turystyka).

Pełny opis:

Na początku omawiane są funcje architektury, jej cele, zadania, znaczenia, programy ideowe. Przedstawione zostają przykłady zastosowania "architecture parlante" w historii i współcześnie. W zarysie historycznym studenci zapoznają się starożytnymi i średniowiecznymi budowlami adaptowanymi na potrzeby składowania i ochrony cennych obiektów (muzejony, skarbce). Czasy nowożytne stają pod znakiem budynków przeznaczanych na intencjonalnie planowane cele ekspozycyjne (studiola, guardaroby, wunderkamery). Koniec XVIII w. przynosi pierwsze budynki projektowane pod cele muzealne. Współczesna architektura (XX/XXI w.) stanowi rewolucję w traktowaniu architektury muzeów jako „sanktuariów”, „składnic”, „handlowych centrów kulturowych” i „widowisk” (D. Ghirardo). Współczesne wyzwania architektoniczne związane są z nowym, "uspołeczniającym" pojmowaniem instytucji muzeum (definicja ICOM z 2022 roku) , które obejmują takie zadania jak: np. turystyka kulturowa, edukacja, nauka, czy rozrywka. Szczególnie analizowane są np. obiekty architektoniczne fundacji Salomona Guggenheima, stanowiące przemyślane i spójne odzwierciedlenie wpływu czynników społecznych, gospodarczych, turystycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A) (ref/prez)

1) K. Pacholewicz, Architektura muzeów sztuki, Kraków 2013, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - on line: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/26331/file/suwFiles/PacholewiczK_ArchitekturaMuzeow.pdf

2) J. Krenz, Architektura znaczeń, Gdańsk 1997 - dostęp on line:

https://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=4429

B) (zal.)

1) M. Gyurkovich, Muzeum dziś, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - on line - https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/33136/file/suwFiles/GyurkovichM_MuzeumDzis.pdf

2) Z. Żygulski jun., Przemiany architektury muzeów, "Muzealnictwo, 45 (2004), S. 106-124 - dostęp on line:

https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/4019/1/Zygulski_Przemiany_architektury_muzeow_2004.pdf

Literatura uzupełniająca:

A. Kiciński, Muzea. Zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska

perspektywa, Warszawa 2011.

Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Z. Gołubiew, "Nowe Sukiennice" i inne projekty Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzealnictwo 47 (2006), s. 103-114.

P. Winskowski, Budynek muzealny jako pomost kultury, "Zarządzanie w Kulturze" 2005(6), s. 271-302

W. Suchocki, Nowe Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzealnictwo 47 (2006), s. 78-86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)