Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-KuArDe-C-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W03

Muz1_U02

Muz1_U11

Muz1_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności dotyczących rozpoznawania stylów i rodzajów obiektów z zakresu sztuk dekoracyjnych, a także technik artystycznych, metod wykonywania cennych rzeczy oraz sposobów ich przechowywania i udostępniania w muzeach. Nacisk kładziony jest na rolę i znaczenie ozdobnych przedmiotów ze zbiorów polskich. W trakcie kursu prowadzone są ćwiczenia służące zapoznaniu studentów z problemami kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku sztuki.

Zajęcia przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych studiów naukowych na polu sztuki dekoracyjnej, jak również twórczego rozwiązywania problemów badawczych stawianych przed muzeologami.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze:

Wiedza (Muz1_W03)

- zna podstawową terminologię używaną w sztukach dekoracyjnych

- rozpoznaje główne techniki artystyczne

- kojarzy obiekty artystyczne z epoką i stylem

- zna motywy dekoracyjne

- wymienia placówki zajmujące się gromadzeniem i eksponowaniem przedmiotów artystycznych

Umiejętności (Muz1_U02, Muz1_U11)

- charakteryzuje obiekty artystyczne (materiał, technikę wykonania i dekoracje)

- opisuje elementy wystroju wnętrz zabytkowych

- formułuje i analizuje problemy badawcze z zakresu muzealnictwa artystycznego

- przedstawia działalność muzeum rzemiosła oraz muzeum sztuki użytkowej

Kompetencje społeczne (Muz1_K01)

- w prezentacji stosuje pojęcia i narzędzia poznane na zajęciach

- ocenia sposoby przechowywania i eksponowania przedmiotów artystycznych

- orientuje się w aktualnym sytuacji muzealnictwa artystycznego w Polsce

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

ocenianie ciągłe

sprawdzanie zadań (materiały dydaktyczne na Moodle)

weryfikacja pracy na zajęciach (ćwiczenia, dyskusje itp.)

omówienie przygotowanego przez studenta zagadnienia (wstąpienie z prezentacją)

Kryteria oceniania:

Ocena BDB (5) - student opanował bardzo dobrze wiedzę i umiejętności; definiuje terminy z zakresu rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa i rynku sztuki. Potrafi przyporządkować poszczególne obiekty do epok i stylu. Samodzielnie omawia sposoby wytwarzania przedmiotów artystycznych. Przedstawia elementy wystroju zabytkowych wnętrz. Zna słynne zbiory rzemiosła artystycznego znajdujące się w polskich muzeach i instytucjach muzealnych. Wskazuje sposoby zabezpieczenia oraz eksponowania obiektów ze względu na ich formę i treść.

Ocena DB (4) – student w zadowalającym zakresie nabył wiedzę oraz umiejętności z kręgu rzemiosła i kolekcjonerstwa. Rozpoznaje obiekty powstałe w różnych technikach, stylach i epokach. Wymienia elementy wystroju zabytkowych wnętrz. Zna najważniejsze przykłady z polskich kolekcji na podstawie zdjęć. Kojarzy sposoby ochrony i wystawiania cennych zbiorów. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Ocena DST (3) – student posługuje się podstawową terminologią w zakresie rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa i rynku sztuki. Umie przyporządkować poszczególne obiekty do epoki, stylu, a także zna główne techniki artystyczne. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą sztuk dekoracyjnych – podstawowe terminy, zakres, rodzaje i techniki artystyczne.

Pełny opis:

Ćwiczenia służą uzupełnieniu wiedzy i rozwinięciu umiejętności z zakresu sztuk dekoracyjnych - technik artystycznych, rozpoznawania stylów i metod wytwarzania cennych obiektów. Uwaga koncentruje się na zbiorach znajdujących się w muzeach polskich.

Zajęcia sprzyjają nabyciu kompetencji przyszłych muzeologów.

Literatura:

Podstawowa literatura:

Samek J., Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, Warszawa 1984.

Samek J., Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze, Warszawa 2000.

Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 3, Rzemiosło artystyczne, Warszawa 1995.

Woch J., Biedermeier. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 2006.

Żygulski Z., Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS:

1 = 30 h uczestnictwo w zajęciach

0,5 = 15 h samodzielna lektura i ćwiczenia

0,5 = 15 h opracowanie zagadnienia (prezentacja)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą sztuk dekoracyjnych – podstawowe terminy, zakres, rodzaje i techniki artystyczne.

Pełny opis:

Ćwiczenia służą uzupełnieniu wiedzy i rozwinięciu umiejętności z zakresu sztuk dekoracyjnych - technik artystycznych, rozpoznawania stylów i metod wytwarzania cennych obiektów. Uwaga koncentruje się na zbiorach znajdujących się w muzeach polskich.

Zajęcia sprzyjają nabyciu kompetencji przyszłych muzeologów.

Literatura:

Podstawowa literatura:

Lorentz N. F., Ornament. Wielka kolekcja, przeł. T. Deptula, Warszawa 2013.

Samek J., Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, Warszawa 1984.

Samek J., Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze, Warszawa 2000.

Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 3, Rzemiosło artystyczne, Warszawa 1995.

Żygulski Z., Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

praca w bezpośrednim kontakcie: 1 pkt (30 godz. uczestnictwo w zajęciach, omówienie pracy zaliczeniowej)

samodzielna praca studenta: 0,5 pkt (15 godz. przygotowanie się do zajęć, lektura zadanych tekstów, karty pracy i zadania na Moodle) i 0,5 pkt (15 godz. opracowanie zagadnienia - prezentacji)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)