Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-KuArDek-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W01

Muz1_W02

Muz1_U02

Muz1_K01

Muz1_K07

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Cykl wykładów ma na celu zaprezentowanie wybranych aspektów wiedzy z zakresu wielu działów sztuki dekoracyjnej zaprezentowanej na wykładach. Przedmiot omawia podstawowe zagadnienia dotyczące różnych dziedzin rzemiosła artystycznego w kontekście tworzenia zbirów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Zajęcia przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych studiów naukowych na polu sztuki dekoracyjnej. Przegląd najważniejszych tendencji w meblarstwie, ceramice, włókiennictwie, złotnictwie oraz aspekty wystroju wnętrz, poprzedzony wstępem teoretycznym. Plan zakłada sukcesywne zapoznanie się z historią rzemiosła artystycznego począwszy od meblarstwa. Omówiony zostanie rozwój typów mebli oraz technik meblarskich od antyku do współczesności, z uwzględnieniem stylów, głównych ośrodków produkcji oraz słynnych ebenistów. Prześledzony zostanie rynek antyków oraz najważniejsze kolekcje światowe i polskie, skupiające w swych zbiorach meble. Kolejnym modułem jest ceramika, porcelana oraz szkło, których rozwój zostanie omówiony w sposób chronologiczny, uwzględniając główne ośrodki produkcji, techniki i technologie, najważniejszych twórców oraz kolekcje. Moduł dotyczący dawnych tkanin artystycznych przybliży wybrane, najważniejsze techniki tkackie, przedstawi typy tkanin oraz ośrodki produkcji nowożytnej. Omówione są przede wszystkim tkaniny jedwabne, w tym pasy kontuszowe, tapiserie, kilimy, tkaniny drukowane, koronki. Podjęte zostaną również zagadnienia dotyczące kobierców wschodnich oraz ich wpływy na sztukę europejską. Przedstawione są także zagadnienia dotyczące wyrobów ze skór kurdybanowych oraz tapet. Złotnictwo omówione będzie przez pryzmat mnogości technik oraz odmian stylowych, pojawiających się w Europie. W tej części pojawiają się zagadnienia dotyczące dawnej biżuterii. Kurs kończy podsumowanie nabytej wiedzy poprzez przegląd stylów wnętrzarskich, w których występują wcześniej omówione elementy sztuki dekoracyjnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze:

Wiedza (Muz1_W01, Muz1_W02)

- zna główne zagadnienia związane ze sztukami dekoracyjnymi w kontekście tworzenia zbiorów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku sztuki

- podaje teorie i nurty badań związane ze sztukami dekoracyjnymi

- wymienia i definiuje podstawowe terminy w zakresie technik artystycznych

- charakteryzuje najważniejsze tendencje w historii meblarstwa, ceramiki, porcelany, szkła, włókiennictwa i tkactwa artystycznego, złotnictwa

- rozpoznaje elementy wystroju wnętrz

Umiejętności (Muz1_U02)

- potrafi selektywnie poszukiwać informacji w słownikach, albumach o sztuce, katalogach muzealnych i broszurach aukcyjnych, a także specjalistycznych stronach dedykowanych kolekcjonerstwu i handlu sztuką

- rozpoznaje i omawia sposoby wytwarzania kunsztownych przedmiotów

- przyporządkowuje poszczególne obiekty do epoki, stylu lub warsztatu

Kompetencje społeczne (Muz1_K0, Muz1_K07)

- rozpoznaje i ocenia sposoby gromadzenia, przechowywania oraz eksponowania obiektów artystycznych w instytucjach o charakterze muzealnym

- rozumie konieczność nadzoru nad zbiorami kunsztownych przedmiotów w muzeach

- ma świadomość zastosowania wiedzy z zakresu sztuk dekoracyjnych w pracy muzealnika

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- weryfikacja przygotowania do zajęć

- egzamin końcowy w formie odpowiedzi ustnej

Kryteria dotyczące poszczególnych ocen:

Ocena BDB - Student definiuje terminy z zakresu rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa i rynku sztuki. Potrafi przyporządkować poszczególne obiekty do epok i stylu. Potrafi wymienić najsłynniejszych ebenistów, złotników, kaletników, projektantów porcelany oraz manufaktury, w których przedmioty były wytwarzane. Rozumie proces kształtowania się sztuk dekoracyjnych, potrafi go przeanalizować w logiczny sposób, w oparciu o wiedzę historyczną. Potrafi określić rodzaj obiektu, materiały i techniki zastosowane w jego produkcji, styl oraz epokę i krąg kulturowy w jakim zostały wykonane. Charakteryzuje kolekcje muzealne posiadające zbiory sztuki zdobniczej oraz potrafi korzystać z ich archiwów w celu wzbogacania wiedzy. Podejmuje próby korzystania z katalogów aukcyjnych.

Ocena DB – Student posiada bazę naukową (znajomość historii, podstawowa literatura), która pozwala na poszerzanie wiedzy we własnym zakresie oraz lepsze rozumienie zjawisk z kręgu rzemiosła i kolekcjonerstwa. Potrafi zauważyć różnice pomiędzy stylami powstałymi w poszczególnych krajach (bądź regionach) oraz wskazać ich genezę. Potrafi wymienić najważniejszych mecenasów i kolekcjonerów na przestrzeni dziejów. Identyfikuje i rozpoznaje najważniejsze przykłady na podstawie zdjęć. Potrafi wymienić twórcę oraz krąg kulturowy, w którym się rozwijały poszczególne gałęzie rzemiosła.

Ocena DST – Student podejmuje próby posługiwania się podstawową terminologią w zakresie rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa i rynku sztuki. Umie przyporządkować poszczególne obiekty do epoki, stylu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=26231
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na zajęciach zaprezentowane będą wybrane aspekty wiedzy z zakresu sztuk dekoracyjnych w kontekście tworzenia zbiorów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Przegląd najważniejszych tendencji w historii meblarstwa, ceramiki, dawnego tkactwa artystycznego, złotnictwa etc. Aspekty historii wystroju wnętrz.

Pełny opis:

Cykl wykładów ma na celu zaprezentowanie wybranych aspektów wiedzy z zakresu wielu działów sztuki dekoracyjnej zaprezentowanej na wykładach. Przedmiot omawia podstawowe zagadnienia dotyczące różnych dziedzin rzemiosła artystycznego w kontekście tworzenia zbirów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Zajęcia przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych studiów naukowych na polu sztuki dekoracyjnej. Przegląd najważniejszych tendencji w meblarstwie, ceramice, włókiennictwie, złotnictwie oraz aspekty wystroju wnętrz, poprzedzony wstępem teoretycznym. Plan zakłada sukcesywne zapoznanie się z historią rzemiosła artystycznego począwszy od meblarstwa. Omówiony zostanie rozwój typów mebli oraz technik meblarskich od antyku do współczesności, z uwzględnieniem stylów, głównych ośrodków produkcji oraz słynnych ebenistów. Prześledzony zostanie rynek antyków oraz najważniejsze kolekcje światowe i polskie, skupiające w swych zbiorach meble. Kolejnym modułem jest ceramika, porcelana oraz szkło, których rozwój zostanie omówiony w sposób chronologiczny, uwzględniając główne ośrodki produkcji, techniki i technologie, najważniejszych twórców oraz kolekcje. Moduł dotyczący dawnych tkanin artystycznych przybliży wybrane, najważniejsze techniki tkackie, przedstawi typy tkanin oraz ośrodki produkcji nowożytnej. Omówione są przede wszystkim tkaniny jedwabne, w tym pasy kontuszowe, tapiserie, kilimy, tkaniny drukowane, koronki. Podjęte zostaną również zagadnienia dotyczące kobierców wschodnich oraz ich wpływy na sztukę europejską. Przedstawione są także zagadnienia dotyczące wyrobów ze skór kurdybanowych oraz tapet. Złotnictwo omówione będzie przez pryzmat mnogości technik oraz odmian stylowych, pojawiających się w Europie. W tej części pojawiają się zagadnienia dotyczące dawnej biżuterii. Kurs kończy podsumowanie nabytej wiedzy poprzez przegląd stylów wnętrzarskich, w których występują wcześniej omówione elementy sztuki dekoracyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.A. Bender, Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin 2004.

2.Taż, Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów artystycznych, Lublin 1992.

3.H. de Morant, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1981.

4.G. Kaesz, Meble stylowe, Wrocław 1990.

5.M. Michałowska, Słownik terminologiczny włókiennictwa, Warszawa 1995.

6.K. Szczepkowska-Naliwajek, Bibliografia historii rzemiosł artystycznych w Polscew czasach średniowiecza i w epoce nowożytnej do połowy XIX wieku, Toruń 2003.

7. Z. Żygulski jun. Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS, w tym:

- praca w bezpośrednim kontakcie: 1 ECTS (30 godz. uczestnictwo w wykładzie, zaliczenie zajęć)

- praca własna: 0,5 ECTS (15 godz. przygotowanie się do zajęć, lektura) i 0,5 ECTS (15 godz. opanowanie materiału obowiązującego do egzaminu)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)