Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-KuArSz-W-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afV-kHMed2DD43esTQLWCzYyasDLa3c84T8WuhKWApbU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0838d01-0cc0-4a30-8b88-31aed9b6e37d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedza:

muz1_W03

umiejętności:

Muz1_U11

Muz1_U05

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmujące metodologię, terminologię i historię dyscypliny, a także wykład z historii sztuki od czasów prehistorycznych do XIX w.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładu informacyjnego (problemowego, konwersatoryjnego) połączonego z aktywnym uczestnictwem studentów (dyskusja dotycząca przedstawianej problematyki oraz polecanej na bieżąco literatury przedmiotu). Część zajęć prowadzona na platformie e-lernigowej w systemie e-lerning i w systemie blended-lerning.

W pierwszej części zajęć student zostanie zapoznany z historią metodologią i terminologią dyscypliny. Zasadniczą część zajęć stanowić będzie wykład dotyczący historii sztuki europejskiej w ujęciu chronologicznym od czasów najdawniejszych do XXI w, połączony z przykładami praktycznego zastosowania metodologii badań właściwej dla prezentowanej dyscypliny.

Tematy zajęć I semestr:

1. Historia dyscypliny

2. Metodologia historii sztuki

3. Pojęcia i definicje, problematyka datowania (co najmniej 20 godz.)

4. Prehistoria sztuki

5. Sztuka starożytna: Mezopotamia, Egipt, Grecja, Etruria, Rzym

6. Sztuka wczesnochrześcijańska, rawenańska, bizantyńska

7. sztuka wczesnego średniowiecza na terenie Europy (germańska, ostrogocka, merowińska, longobardzka, anglo-iryjska, karolińska)

8. sztuka romańska południowej i północnej Europy

9. sztuka gotyku południowej i północnej Europy

Tematy zajęć II semestr:

10. renesans we Włoszech (malarstwo, rzeźba, architektura)

11. Renesans na północy

12. Manieryzm

13. Barok w Italii

14. Barok na północ od Alp

15. Sztuka rokoka

16. Neoklasycyzm

17. Romantyzm

18. Impresjonizm i postimpresjonizm

19. WIEK XX - kubizm, fowizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, malarstwo metafizyczne, surrealizm, futuryzm, minimalizm, pop-art

24. estetyka, doktryny artystyczne i teoria sztuki europejskiej - zarys problematyki

(niektóre tematy obejmują więcej niż jedne zajęcia)

Literatura:

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2005.

Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków 1980.

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E.H., O szutuce, Poznań 2016.

Kłębowski J., Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Panofsky E ., Studia z historii sztuki, oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1971 (wybór tekstów).

Pojęcia problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, wybr. przekł. J. Białostocki, Warszawa 1986.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012

Sztuka polska, t. 1-4, wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005-2012.

Sztuka świata, t. 1-10, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1996.

Wstęp do historii sztuki, red. Piotr Skubiszewski, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca do poszczególnych tematów podawana będzie na bieżąco w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki w pracy w muzeum

- Student wyciąga wnioski dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych

- Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

- Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki.

- Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych w historii sztuki, student podejmuje próby formułowani wniosków.

1 ECTS - udział w zajęciach/przygotowanie do zajęć - 30 godz. (on-line - ms-teams)

1 ECTS - przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godz. x 2 = 30 godz.

2 ECTS - lektury/zadania na platformie moodle - 60 godz.

120 godzin:30 = 4 punkty ECTS (8 ECTS w skali roku)

Metody i kryteria oceniania:

METODY

ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć, wypowiedzi ustne, prezentacja wybranego tematu (udział w dyskusji - 60% oceny),

weryfikacja pisemnego opracowania (40% oceny)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze wykładu informacyjno-problemowego, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur oraz w realizowanych zadań na platformie e-lerningowej.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami dyskusji a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur, oraz przez ocenę przygotowanego przez studenta dwuczęściowego opracowania (w każdym z semestrów) z pełnym aparatem badawczym, obejmującego historię wybranej muzealnej kolekcji sztuki oraz analizy wybranego dzieła z tej kolekcji z zastosowaniem wybranej przez studenta metodologii stosowanej w historii sztuki.

KRYTERIA

ocena BDB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student wyciąga wnioski dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych w historii sztuki, student podejmuje próby formułowania wniosków.

ocena DB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych w historii sztuki, student nie zachowuje dostatecznej ostrożności w formułowaniu wniosków.

ocena DST - Student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student podejmuje próby wyciągania wniosków dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

ocena NDST - Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Wrześniak
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afV-kHMed2DD43esTQLWCzYyasDLa3c84T8WuhKWApbU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0838d01-0cc0-4a30-8b88-31aed9b6e37d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmujące metodologię, terminologię i historię dyscypliny, a także wykład z historii sztuki od czasów prehistorycznych do XIX w.

Literatura:

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle (https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=24479)

Literatura obwiązująca znajduje się w opisie przedmiotu - niezależnie od cyklu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmujące metodologię, terminologię i historię dyscypliny, a także wykład z historii sztuki od czasów prehistorycznych do XIX w.

Literatura:

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2005.

Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków 1980.

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E.H., O szutuce, Poznań 2016.

Kłębowski J., Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)