Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Publikacje muzealne i praca redakcyjna w muzeum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-PubMuz-Cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publikacje muzealne i praca redakcyjna w muzeum
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W02

Muz1_W09

Muz1_U03

Muz1_U04

Muz1_U07

Muz1_K01

Muz1_K04

Skrócony opis:

Kurs tworzenia publikacji muzealnych z uwzględnieniem specyfiki pracy redakcyjnej w placówkach wystawienniczych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy z tekstem na gruncie muzeologicznym. Student pozna historię języka, jego rolę w komunikacji i kulturze oraz metodologię badań. Poruszone zostaną aspekty redakcji wydawniczej i naukowej tekstu stylistycznych odmian języka. Student dowie się jakie są podstawowe tytpy publikacji muzealnych. Przeanalizowane zostaną następujące typy publikacji z uwzględnieniem przykładów polskich i europejskich: krótkie teksty muzealne, podpisy, katalogi wystaw, teksty naukowe, materiały informacyjno-reklamowe, materiały prasowe, publikacje internetowe. Student pozna rolę znaków graficznych w przekazie informacji i identyfikacji wizualnej. Zajęcia zakładają praktyczną pracę z tekstem oraz przygotowanie wszystkich rodzajów tekstu, z którymi pracują muzealnicy. Zajęcia przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz tworzenia wszystkich rodzajów tekstów występujących w muzeach.

Literatura:

A. Ayer, Filozofia XX w., Warszawa 1997.

U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972.

U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1973.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2006.

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

A. Schaff, Język a poznanie, Warszawa 1964.

T. Szanto, Pismo i styl, Wrocław 1986.

A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2008.

B. Zachrisson, Studia nad czytelnością druku, Warszawa 1970.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz_W02 Zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie oraz zna jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

Muz_W09 Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, organizacji wystaw i zarządzania zbiorami muzealnymi.

Muz_U03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

Muz_U04 Posiada umiejętność logicznego konstruowania krytycznej wypowiedzi w mowie i w piśmie na temat wszystkich obszarów działalności muzeum.

Muz_U07 Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna).

Muz_K01 Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Muz_K04 Ma świadomość roli pracy zespołowej przy tworzeniu publikacji.

1 ECTS - przygotowanie referatów, pracy pisemnych, lektury obowiązkowe, przygotowanie do dyskusji (30h)

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Ocenianie ciągłe

Aktywność na zajęciach

Praca zaliczeniowa

Udział w dyskusjach

Zaliczenie prac pisemnych w ciągu semestru

Zaliczenie ustne

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące sposobu tworzenia publikacji muzealnych, bezbłędnie operuje językiem polskim w mowie i piśmie, posiada wiedzę na temat sposobu pracy redakcyjnej oraz umie wykorzystać ją w praktycznym tworzeniu tekstów.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące sposobu tworzenia publikacji muzealnych, dobrze operuje językiem polskim w mowie i piśmie, posiada wiedzę na temat sposobu pracy redakcyjnej, w sposób poprawny tworzy teksty muzealne.

na ocenę DST - student ma podstawową wiedzę dotyczące sposobu tworzenia publikacji muzealnych, operuje poprawnym językiem polskim, posiada nieuporządkowaną wiedzę na temat sposobu pracy redakcyjnej. Potrafi stworzyć podstawowe teksty muzealne.

na ocenę NDST - student nie posiada podtawowej wiedzy z zakresu tworzenia publikacji, brakuje mu podstaw by brać udział w pracach redakcyjnych i opracowywać własne teksty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Borusiewicz, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Mirosław Borusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Otmianowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marianna Otmianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Otmianowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marianna Otmianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Otmianowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marianna Otmianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)