Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do muzeologii i muzealnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-WstMuz-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do muzeologii i muzealnictwa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W01

Muz1_W02

Muz1_U01

Muz1_U02

Muz1_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i pojęciami muzeologii, sposobami funkcjonowania muzeów i ich zarządzaniem oraz rolą, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie.

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowo-praktyczny i służą uporządkowaniu wiedzy dotyczącej muzeologii, szczególnie w jej aspekcie teoretycznym (podstawowe pojęcia i terminologia) oraz praktycznym (programy muzealne, rodzaje działalności muzealnej, m.in. dokumentacja, katalogowanie zbiorów, status muzeum, ustawa o muzeach, konserwatorstwo). Istotną część zajęć stanowi ukazanie zasad nowego muzealnictwa oraz sposobów funkcjonowania różnych typów muzeów, zarówno dawnych (np.: przyrodniczych, artystycznych, historycznych), jak i współczesnych (np.: instytucji kultury, multimedialnych, interaktywnych i narracyjnych).

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze:

Wiedza (Muz1_W01, Muz1_W02)

- zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie

- kojarzy metody badań z zakresu muzealnictwa

- wskazuje rodzaje działalności muzealnej

- charakteryzuje typy muzeów

Umiejętności (Muz1_U01, Muz1_U02)

- opisuje wybrany rodzaj muzeum

- rozpoznaje formy ochrony i opieki nad zbiorami muzealnymi

- identyfikuje dokumenty muzealne (np. statut muzeum, karta ewidencyjna)

- potrafi wyszukiwać i weryfikować informacje dotyczące muzealiów

Kompetencje społeczne (Muz1_K01)

- w prezentacji stosuje pojęcia i narzędzia poznane na zajęciach

- orientuje się w aktualnej sytuacji muzealnictwa w Polsce

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

ocenianie ciągłe

sprawdzanie zadań (materiały dydaktyczne na Moodle)

weryfikacja pracy na zajęciach (ćwiczenia, dyskusje itp.)

omówienie przygotowanego przez studenta zagadnienia (wstąpienie z prezentacją)

Kryteria oceniania:

Ocena BDB (5) – student zna znakomicie zagadnienia dotyczące muzeologii i muzealnictwa. Omawia podstawowe terminy, narzędzia badawcze oraz rodzaje działalności muzealnej. Przedstawia dokumenty prawne związane z muzealnictwem. Rozpoznaje formy nadzoru nad zbiorami muzealnymi. Charakteryzuje typy muzeów oraz różne instytucje o charakterze muzealnym, a także ocenia sposoby ich zarządzania.

Ocena DB (4) – student opanował wstępną wiedzę dotyczącą muzeologii i muzealnictwa. Posługuje się podstawową terminologią muzeologiczną. Zna różne typy muzeów i instytucji muzealnych. Wybiórczo wymienia poznane na zajęciach dokumenty prawne oraz formy ochrony zbiorów muzealnych. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Ocena DST (3) - student ma elementarną wiedzę dotyczącą muzeologii i muzealnictwa. Rozpoznaje poznane na zajęciach muzea oraz formy zabezpieczenia zbiorów muzealnych. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowo-praktycznym, łączą się z wykładem pod tym samym tytułem, stanowią wprowadzenie w zagadnienia związane z muzeologią i muzealnictwem.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest uzupełnienie podstawowych wiadomości o muzeum jako instytucji kultury. Student w trakcie kursu rozszerza znajomość funkcjonowania placówek muzealnych, ich roli w kulturze i społeczeństwie oraz sposobów kształtowania i wyodrębniania założeń muzealnych. Ma też możliwość poznać metody i narzędzia pracy w muzeum, takie jak dokumentacja, ochrona i opieka nad zbiorami, wystawiennictwo.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Literatura:

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200 -203.

Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków-Warszawa 2015.

Folga-Januszewska, D., Muzeologia, Muzeografia, Muzealnictwo „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 9-14.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, Lublin 2001.

Żygulski Z., Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

1 = 30 h uczestnictwo w zajęciach

0,5 = 15 h przygotowanie do zajęć (samodzielna lektura, karty pracy i opracowanie zagadnienia)

0,5 = 15 h przygotowanie pracy zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowo-praktycznym, łączą się z wykładem pod tym samym tytułem, stanowią wprowadzenie w zagadnienia związane z muzeologią i muzealnictwem.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest uzupełnienie podstawowych wiadomości o muzeum jako instytucji kultury. Student w trakcie kursu rozszerza znajomość funkcjonowania placówek muzealnych, ich roli w kulturze i społeczeństwie oraz sposobów kształtowania i wyodrębniania założeń muzealnych. Ma też możliwość poznać metody i narzędzia pracy w muzeum, takie jak dokumentacja, ochrona i opieka nad zbiorami, wystawiennictwo.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Literatura:

Folga-Januszewska D., Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 11-15.

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200 -203.

Majewski P., Szkic o muzealium w kulturze czasów współczesnych, w: Rzecz w kulturze, Warszawa 2016, s. 23-32.

Żygulski Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

praca w bezpośrednim kontakcie: 1 pkt (30 godz. uczestnictwo w zajęciach, omówienie pracy zaliczeniowej)

samodzielna praca studenta: 0,5 pkt (15 godz. przygotowanie się do zajęć, lektura zadanych tekstów, karty pracy i zadania na Moodle) i 0,5 pkt (15 godz. opracowanie zagadnienia - prezentacji)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)