Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-HiKuXX/XXC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury polskiej XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W12

Muz1_U02

Muz1_U11

Muz1_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi przemianami kulturowymi na ziemiach polskich w XX i XXI wieku, a także umożliwienie nabycia umiejętności interpretowania kierunków artystycznych oraz dokonań wybitnych artystów polskich.

W trakcie zajęć student zapoznaje się z naczelnymi procesami ideowymi, cywilizacyjnymi, społecznymi i estetycznymi zachodzącymi w Polsce (od okresu międzywojennego do współczesności); przyswaja informacje o ważnych dziełach, tendencjach i stylach w sztuce; poznaje też popularne strategie artystyczne i działania twórcze (z pogranicza poezji, teatru i sztuk plastycznych); rozwija umiejętności krytycznej i refleksyjnej oceny zjawisk para-artystycznych, mass mediów i kultury popularnej, przejawów globalizacji, wirtualizacji oraz estetyzacji codzienności.

Student dowiaduje się również o sposobach inicjowania i zarządzania instytucjami kultury XX i XXI w., w szczególności muzeami sztuki i miejscami pamięci (np. muzea historyczne, martyrologiczne).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze:

WIEDZA (Muz1_W12)

- wymienia zjawiska związane z rozwojem kultury polskiej od okresu międzywojennego do współczesności

- omawia kierunki i grupy artystyczne w sztuce polskiej (formizm, Bunt, Rytm, Jung Idysz, abstrakcjonizm, konstruktywizm, koloryzm, socrealizm, nowa figuracja, konceptualizm, pop art, postmodernizm, neoekspresjonizm)

- przedstawia zjawiska para-artystyczne (działania transgresyjne, environment, happening, performance, body art, street art, nowe media)

- zna miejsca pamięci (muzea historyczne, martyrologiczne), instytucje zajmujące się gromadzeniem i eksponowaniem obiektów sztuki współczesnej (parki sztuki, galerie, muzea sztuki nowoczesnej), a także wydarzenia związane z promocją sztuki najnowszej (wystawy, eventy, festiwale, spotkania literackie i filmowe)

UMIEJĘTNOŚCI (Muz1_U02, Muz1_U11)

- klasyfikuje przemiany w kulturze polskiej w XX i XXI wieku

- analizuje wybrane dzieła i zjawiska para-artystyczne

- poddaje weryfikacji dokonania polskich artystów

- ocenia funkcjonowanie miejsc pamięci, instytucji związanych ze zbiorami sztuki nowoczesnej

KOMPETENCJE (Muz1_K01)

- przedstawia swoją opinię o głównych tendencjach i stylach w sztuce współczesnej

- w prezentacji stosuje narzędzia badawcze charakterystyczne dla nauk o kulturze i religii

- współpracuje w grupie przy realizacji zadania ujawniającego przemiany kulturowe i muzeologiczne

- wykazuje zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

aktywność podczas zajęć

przygotowanie do zajęć (lektury, zadania na Moodle)

opracowanie wybranego zagadnienia

Na ocenę BDB (5) - student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przemian kulturowych XX i XXI w.; biegle posługuje się terminami i pojęciami dotyczącymi twórczości literackiej i artystycznej; dostrzega związek między praktykami oraz wytworami kultury (obrazami, pokazami i widowiskami) a sytuacją społeczno-historyczną; opisuje nowe sposoby kontaktu z kulturą; przedstawia miejsca pamięci (muzea historyczne, martyrologiczne) i instytucje poświęcone obiektom sztuki (parki sztuki, galerie, muzea sztuki nowoczesnej); charakteryzuje wydarzenia kulturalne (wystawy, eventy, festiwale, spotkania literackie i filmowe); zna i korzysta z literatury fachowej, popularnonaukowej oraz zasobów internetowych.

Na ocenę DB (4) - student ma ogólną wiedzę na temat prezentowanych na ćwiczeniach przemian kulturowych XX i XXI w.; rozpoznaje popularne nurty w sztuce polskiej (awangarda, socrealizm, abstrakcjonizm, postmodernizm); zna konteksty niezbędne przy interpretacji tekstów kultury; analizuje wybrane dzieła i zjawiska para-artystyczne; wymienia dokonania słynnych artystów i ich wpływ na rozwój sztuki polskiej; podaje instytucje kultury związane z omawianym okresem.

Na ocenę DST (3) - student opanował w minimalnym stopniu informacje o twórczości literackiej i artystycznej XX i XXI w.; ogólnie rozumie zmiany w sztuce polskiej (od okresu międzywojennego do współczesności); przedstawia sporadyczne zjawiska para-artystyczne (happening, performance, nowe media); zna omawiane na zajęciach dzieła z różnych dziedzin sztuki (literatura, architektura, plastyka, teatr, nowe media); rozróżnia miejsca pamięci (muzea historyczne, martyrologiczne) i muzea sztuki nowoczesnej. Student omawia na zajęciach wybrany przez siebie temat z przygotowaniem prezentacji multimedialnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Związane są z zagadnieniem przemian kulturowych XX i XXI w.; przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych obserwacji i interpretacji nurtów w sztuce polskiej oraz dokonań wybitnych polskich artystów.

Wprowadzają w zakres funkcjonowania muzeów sztuki i miejsc pamięci (np. muzeów historycznych, martyrologicznych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS, w tym:


- praca w bezpośrednim kontakcie: 0, 5 ECTS (15 godz. ćwiczenia) oraz 0,5 ECTS (15 godz. konsultacje, zaliczenie zajęć)


- praca własna: 1 ECTS (30 godz. przygotowanie do zajęć, lektura, zadania na Moodle, opracowanie zagadnienia – prezentacja)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS:

0,5 pkt – praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie)

1,5 pkt – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zadania na Moodle, opracowanie zagadnienia – prezentacja)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)