Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-HiKuXX/XXI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury polskiej XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W03


Muz1_U02


Muz1_K01

Skrócony opis:

Zaznajomienie studenta z wybranymi tekstami kultury polskiej XX i XXI wieku. Pokazanie ich na tle epoki, prądów artystycznych itp. Student doskonali sztukę interpretacji, myślenia otwartego, umiejętność porównywania faktów kulturowych.

Pełny opis:

Cykl zajęć pomyślany jest tak, by uświadamiać studentom nie tylko nowe zjawiska kulturowe , ale także uzmysławiać ciągłość realizowaną przez kulturę polską XXI wieku w nawiązaniu do epok wcześniejszych – a szczególnie szeroko i rozmaicie rozumianej formacji modernistycznej.

Literatura:

- Przemiany w kręgu kultury polskiej XX i XXI wieku, Kraków 2016

- R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008

- A. Skoczek (red.), Literatura współczesna (1956–2006), Bochnia–Kraków–Warszawa 2006

- K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990

- E. Jałochowska, Kolory PRL, Warszawa 2021

- T. Kukułowicz, Raperzy kontra filomaci, Warszawa 2014

- K, Maj, Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania, Kraków 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W03 posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących historii polskiej kultury XX i XXI wieku. Zna najważniejszych twórców, dzieła, nurty.

Muz1_U02 Potrafi posługiwać się specjalistycznymi pojęciami, istotnymi dla historii polskiej kultury.

Muz1_K01 jest świadom złożoności procesów ewolucyjnych zachodzących w kulturze, potrafi je opisywać i analizować w logiczny sposób, ujmować je na sposób diachroniczny i synchroniczny.

OPIS ECTS:

2 pkt

30 godzin - aktywne uczestniczenie w zajęciach

15 godzin - przygotowanie się do zajęć

15 godzin - przygotowanie się do końcowego zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który nie spełnił wymogów określonych dla oceny dostatecznej.

2. Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł elementarną wiedzę z zakresu wybranych aspektów kultury polskiej XX i XXI wieku. Umie wymienić najważniejszych artystów oraz dokonać charakterystyki ich twórczości.

3. Ocena dobrą otrzymuje student, który potrafi dokonać biegłej charakterystyki omawianych artystów i ich twórczości.

Potrafi ustosunkować się do kwestii genologicznych, polemik i kontrowersji badawczych dotyczących historii kultury polskiej w XX i XXI wieku.

4. Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który spełnia kryteria oceny dobrej. Nadto wykazuje pogłębioną znajomość historii kultury polskiej XX i XXI wieku (również spoza listy lektur przeznaczonych na zajęcia) i zna najnowszy stan badań dotyczących epok.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

2 pkt

30 godzin - aktywne uczestniczenie w zajęciach

15 godzin - przygotowanie się do zajęć

15 godzin - przygotowanie się do końcowego zaliczenia


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zaznajomienie studenta z wybranymi tekstami kultury polskiej XX i XXI wieku. Pokazanie ich na tle epoki, prądów artystycznych itp. Student doskonali sztukę interpretacji, myślenia otwartego, umiejętność porównywania faktów kulturowych.

Pełny opis:

Cykl zajęć pomyślany jest tak, by uświadamiać studentom nie tylko nowe zjawiska kulturowe , ale także uzmysławiać ciągłość realizowaną przez kulturę polską XXI wieku w nawiązaniu do epok wcześniejszych – a szczególnie szeroko i rozmaicie rozumianej formacji modernistycznej.

Literatura:

- Przemiany w kręgu kultury polskiej XX i XXI wieku, Kraków 2016

- R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008

- A. Skoczek (red.), Literatura współczesna (1956–2006), Bochnia–Kraków–Warszawa 2006

- K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990

- E. Jałochowska, Kolory PRL, Warszawa 2021

- T. Kukułowicz, Raperzy kontra filomaci, Warszawa 2014

- K, Maj, Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania, Kraków 2019

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kopciński, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jacek Kopciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kopciński, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jacek Kopciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)