Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia techniki z elementami metodologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-HisTech-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia techniki z elementami metodologii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W04

Muz1_W05

Muz1_U03

Muz1_U07

Muz1_K01
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynając konwersatorium posiada podstawową wiedzę o terminie technika, jej istocie, uwarunkowaniach etycznych.

Skrócony opis:

Podczas trwania konwersatorium analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: Muzeum Drukarstwa, Muzeum Maszyn Biurowych, ciemni fotograficznej, wytwórni filmowej, pracowni digitalizacji. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Pełny opis:

„Pozbawieni swobody, przykuci jesteśmy wszędzie do techniki, czy jej potakujemy z zapałem, czy też przeczymy. Ale najgorzej zdani jesteśmy na jej łaskę wówczas, gdy traktujemy ją jako coś neutralnego: przedstawiając ja bowiem w ten sposób , jak to się dziś robi ze szczególną skwapliwością, stajemy się zupełnie ślepi na istotę techniki” [M.Heidegger,1953].

Podczas trwania ćwiczeń analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: Muzeum Drukarstwa, Muzeum Maszyn Biurowych, ciemni fotograficznej, wytwórni filmowej, pracowni digitalizacji. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

• ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach.

• potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie kulturoznawstwa i nauk technicznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

• ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena podsumowująca:

• na ocenę 5: student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie kulturoznawstwa i nauk technicznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum; ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

• na ocenę 4,5: student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie kulturoznawstwa i nauk technicznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum; ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej, nie rozumie jednak konieczności ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

• na ocenę 4: student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie kulturoznawstwa i nauk technicznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum; nie ma jednak pełnej świadomości interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej, nie rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

• na ocenę 3,5: student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie kulturoznawstwa i nauk technicznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych, ale nie edukacyjnych w muzeum; nie ma jednak świadomości interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej, nie rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

• na ocenę 3: student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach; nie potrafi jednak wykorzystać zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie kulturoznawstwa i nauk technicznych ani w praktycznych działaniach dokumentacyjnych, ani edukacyjnych w muzeum; nie ma również świadomości interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej, nie rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

• na ocenę 2: student nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie rozwoju historycznego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach; zatem nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie kulturoznawstwa i nauk technicznych ani w praktycznych działaniach dokumentacyjnych, ani edukacyjnych w muzeum; nie ma świadomości interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej, nie rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

Ocena podsumowująca na podstawie:

- obecności na zajęciach;

- przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (za trzy aktywności udokumentowane plusem, można podnieść ocenę końcową z zajęć o pół oceny);

- dwóch testów cząstkowych, których zaliczenie jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do testu końcowego;

- testu końcowego w formie odpowiedzi na pytania: otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 2 punkty (60 godz.)

• udział w ćwiczeniach/aktywność w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem – 15 godz.

• praca własna, bez udziału nauczyciela – 15 godz.

• przygotowanie do zajęć i pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie (literatura przygotowana na platformie Moodle, testy realizowane na platformie Moodle) – 15 godz.

• konsultacje (na platformie MS Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5ebceab93621465d9eb2e76e2da1e3be%40thread.tacv2/conversations?groupId=7caafe7f-3da9-42c9-81fa-5fcaaf6da4ec&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3) – 10 godz.

• przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę – 10 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)