Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-HistZbio-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W13

Muz1_U11

Muz1_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie i utrwalenie podstawowych zagadnień związanych z kolekcjonerstwem (m. in. struktura zbioru, katalogowanie, rynek sztuki); poznanie strategii inicjowania, zarządzania oraz utrzymania różnych zbiorów i kolekcji od starożytności do XIX w.; uzupełnienie informacji o wybitnych kolekcjonerach, uczonych, artystach i mecenasach zajmujących się gromadzeniem szczególnych przedmiotów (m. in. naturaliów i artefaktów, dokumentów, zabytków, dzieł sztuki, relikwii i poloników); nabycie umiejętności refleksyjnej i krytyczne analizy różnych depozytów, w szczególności polskich kolekcji (od średniowiecza do modernizmu).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze:

WIEDZA (Muz1_W13)

- identyfikuje i charakteryzuje dawne depozyty (od starożytności do XIX w.)

- wymienia sposoby inicjowania i utrzymania kolekcji

- podaje słynnych polskich kolekcjonerów i ich zbiory

- przedstawia zasady i mechanizmy funkcjonowania rynku sztuki

UMIEJĘTNOŚCI (Muz1_U11)

- porównuje różne rodzaje dawnych kolekcji

- analizuje działalność słynnych kolekcjonerów

- potrafi korzystać z literatury przedmiotu oraz weryfikować informacje dotyczące kolekcji, zwłaszcza tworzonych przez polskich uczonych i artystów

KOMPETENCJE (Muz1_K01)

- łączy funkcjonowanie kolekcji z szerszym kontekstem muzeologicznym i przemianami kulturowymi

- prezentuje własne poglądy oraz opinie na temat dawnych kolekcjonerów i ich działalności

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

ocenianie ciągłe

sprawdzanie zadań (materiały dydaktyczne na Moodle)

weryfikacja pracy na zajęciach (ćwiczenia, dyskusje itp.)

omówienie przygotowanego przez studenta zagadnienia (wstąpienie z prezentacją)

Kryteria oceniania:

Ocena BDB (5) – student opanował pełną wiedzę dotyczącą kolekcjonerstwa; właściwie stosuje terminy i metody związane z przedmiotem; analizuje różne rodzaje depozytów (od starożytności do XIX w.); przedstawia dokonania słynnych uczonych, artystów i mecenasów wpływających na rozwój zbiorów; rozpoznaje sposoby inicjowania i zarządzania zbiorami, w szczególności polskimi kolekcjami; omawia poprawny merytorycznie i uporządkowany temat, a swoją wypowiedź uzupełnia prezentacją multimedialną; samodzielnie porusza się w źródłach i literaturze przedmiotu; aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach; często zabiera głos w dyskusjach; systematycznie oddaje prace; wykazuje zainteresowanie przedmiotem.

Ocena DB (4) – student ma ogólną wiedzę z zakresu kolekcjonerstwa; zna właściwe pojęcia dotyczące przedmiotu; charakteryzuje przemiany w sposobach gromadzenia i udostępniania zbiorów; wymienia znanych kolekcjonerów związanych z tworzeniem zbiorów; opracowuje temat z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych na zajęciach, a wypowiedź ilustruje prezentacją multimedialną; wskazuje główne źródła i literaturę przedmiotu; widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Ocena DST (3) – student zna podstawowe zagadnienia dotyczące kolekcjonerstwa; wybiórczo podaje pojęcia dotyczące przedmiotu; rozpoznaje omawiane na zajęciach depozyty (w tym prywatne i instytucjonalne); ogólnie przygotowuje temat i uzupełnia wypowiedź prezentacją multimedialną; ma problem z analizą sposobów gromadzenia i przechowywania depozytów; ogólnie wymienia strategie inicjowania i zarządzania kolekcjami; widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią uzupełnienie wykładu pod tym samym tytułem. Mają charakter praktyczny. Służą pogłębieniu wiedzy o kolekcjonerstwie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS, w tym:

- praca w bezpośrednim kontakcie: 0, 5 ECTS (15 godz. ćwiczenia) oraz 0,5 ECTS (15 godz. konsultacje, zaliczenie zajęć)

- praca własna: 1 ECTS (30 godz. przygotowanie do zajęć, lektura, zadania na Moodle, opracowanie zagadnienia – prezentacja)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

- praca w bezpośrednim kontakcie: 0, 5 ECTS (15 godz. uczestnictwo w zajęciach) oraz 0,5 ECTS (15 godz. konsultacje, omówienie pracy zaliczeniowej)

- praca własna: 1 ECTS (30 godz. przygotowanie się do zajęć, lektura zadanych tekstów, karty pracy i zadania na Moodle, opracowanie zagadnienia - prezentacji)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)