Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-HistZbio-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W13

Muz1_U11

Muz1_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie genezy oraz funkcjonowania zbiorów i kolekcji na przestrzeni dziejów rozwoju muzealnictwa od starożytności do XIX wieku.

Wykład przede wszystkim umożliwia poznanie najważniejszych zagadnień związanych z dawnym kolekcjonerstwem, rzeczoznawstwem i rynkiem sztuki. Pozwala zgodnie z porządkiem chronologicznym przedstawić kolejne etapy inicjowania i organizacji różnych typów depozytów (m.in. świątynnych i monarszych). Służy przedstawieniu znanych władców i duchownych, uczonych, podróżników, znawców i mecenasów sztuki oraz artystów, którzy gromadzili cenne przedmioty. Omawia też wybrane aspekty zarządzania zbiorami i kolekcjami w kontekście pojawiania się nowych instytucji kultury – muzeów i bibliotek.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze:

Wiedza (Muz1_W13)

- definiuje podstawowe pojęcia związane z dawnym kolekcjonerstwem, rzeczoznawstwem i rynkiem sztuki

- wymienia i omawia różne typy zbiorów oraz kolekcji

- zna najwybitniejszych kolekcjonerów

- rozpoznaje związek dawnych zbiorów i kolekcji z rozwojem nowych instytucji kultury (muzeów i bibliotek)

Umiejętności (Muz1_U11)

- stosuje poznane na zajęciach metody, by zidentyfikować różne typy depozytów

- potrafi przedstawić sylwetkę wybranego kolekcjonera, jego zainteresowania i skład cennego zbioru

- umiejętnie korzysta z albumów o sztuce, katalogów aukcyjnych i materiałów online poświęconych kolekcjonerstwu

Kompetencje społeczne (Muz1_K01)

- analizuje dawne sposoby inicjowania zbiorów i kolekcji

- ma świadomość zastosowania wiedzy z zakresu kolekcjonerstwa w pracy muzealnika

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- weryfikacja pracy na zajęciach

- egzamin końcowy

Kryteria ocen:

Bardzo dobry (5): student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą dawnych zbiorów i kolekcji, a także słynnych kolekcjonerów; odpowiada poprawnie na zadane pytania, płynnie prowadzi konwersacje na zadane tematy. Bez problemu wskazuje przykłady.

Dobry (4): student opanował w sposób niepełny wiadomości dotyczące dawnych zbiorów i kolekcji, a także słynnych kolekcjonerów; odpowiada mało dokładnie na zadane pytania. Dopuszczalne niepełne odpowiedzi lub drobne potknięcia. Naprowadzony podaje przykłady. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Dostateczny (3): student opanował podstawowe wiadomości dotyczące dawnego kolekcjonerstwa; naprowadzany przez prowadzącego odpowiada zdawkowo na pytania. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Markowski, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Markowski, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 3 pkt., w tym:

- praca w bezpośrednim kontakcie: 0,5 pkt (15 godz. uczestnictwo w zajęciach) i 0,5 pkt (15 godz. konsultacje, zaliczenie zajęć)

- praca własna: 1 pkt (30 godz. przygotowanie się do zajęć, lektura zadanych tekstów) i 1 pkt (25 godz. przygotowanie do egzaminu)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)