Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-NPrzyr-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W_05

U_12

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych w odniesieniu do muzealnictwa polskiego i europejskiego.

Zajęcia obejmują tematykę związaną z muzeami przyrodniczym, głównie z Muzeami Historii Naturalnej w Waszyngtonie, Londynie, Wiedniu, Florencji a także z polskimi gabinetami naturalistycznymi i muzeami nauk przyrodniczych.

Drugi blok tematyczny obejmuje ogrody botaniczne i parki narodowe.

Trzeci muzea uniwersyteckie w szczególności sieć muzeów Uniwersytetu La Sapienza i PAN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze wiedzy (Muz1_W05) zna podstawowe pojęcia i metody z zakresu muzealnictwa przyrodniczego, a także wskazuje zmiany zachodzące na przestrzeni wieków w rozwoju nauk przyrodniczych oraz ich wpływ na rozwój muzealnictwa polskiego i europejskiego.

Student w obszarze umiejętności (Muz1_U12) potrafi sformułować własne poglądy i opinie na temat kolekcji muzealnej, ogrodu botanicznego, lub parku oraz umie zastosować wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych w pracy muzealnika.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć

- weryfikacja prezentacji

Kryteria oceny końcowej:

ocena BDB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. Student wyciąga wnioski dotyczące oddziaływania nurtów i postępu nauki w zakresie nauk przyrodniczych w przeciągu wieków na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk przyrodniczych w opisie kolekcji muzealnej, lub analizy wybranego obiektu z ogrodu botanicznego, lub parku.

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji muzealnej, ogrodu botanicznego, lub parku. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych związanych z naukami przyrodniczymi, student zachowuje ostrożność w formułowaniu wniosków.

ocena DB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk przyrodniczych w opisie kolekcji muzealnej, lub obiektu z ogrodu botanicznego, lub parku.

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji muzealnej, ogrodu botanicznego, lub parku. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych związanych z naukami przyrodniczymi, student nie zachowuje dostatecznej ostrożności w formułowaniu wniosków.

ocena DST - Student identyfikuje metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych. Student podejmuje próby wyciągania wniosków dotyczące oddziaływania nurtów i postępu nauki w zakresie nauk przyrodniczych w przeciągu wieków na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Biniecka-Popoli, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Biniecka-Popoli
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQOaPJcXOXmR9xbDVcoFs-KVMBpvjaHnSDToisw-tcVU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c3bfdc7-b574-4e1f-9a2c-0433573207f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS - 60 godz. - udział w zajęciach (Ms-TEams i stacjonarnych, praktycznych warsztatach w muzeum)


1 ECTS - 2x15 godz. = 30 - przygotowanie dwóch prezentacji


1 ECTS - 30 godz. - lektury.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Zajęcia obejmują tematykę związaną z muzeami przyrodniczym, głównie z Muzeami Historii Naturalnej w Waszyngtonie, Londynie, Wiedniu, Florencji a także z polskimi gabinetami naturalistycznymi i muzeami nauk przyrodniczych.

Drugi blok tematyczny obejmuje ogrody botaniczne i parki narodowe.

Trzeci muzea uniwersyteckie w szczególności sieć muzeów Uniwersytetu La Sapienza i PAN.

Literatura:

1. Acidini Luchinat, C., Florencja i jej muzea, nnam Florencja i Krakow wobec dziedzictwa, ss. 271-290.

2. Doliny rzeczne : przyroda-krajobraz-człowiek = River valleys : nature-landscape-human , Myga-Piątek, U., Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 2007

3. Muzea-dzisiaj: funkcje naukowe i rozrywka w kontekście przemian definicji muzeów, Borusiewicz, M., Folga-Januszewska, D., UKSW, Lodz, 2011

4. Muzea i zbiory aptekarskie w Polsce, Majewski, J., Kontekst, Poznan, 2006

5. Muzea w Polsce: przewodnik-informator, Brzostowski, S., Orysiak, S., CRZZ, Warszawa, 1968.

6. Museo di Merceologia, Sapienza Universita’ di Roma, Biniecka, M., Falconi, P., Preti, R., University Press, Roma, 2018.

7. Museo di Storia Naturale dell’Universita’ di Firenze, Barbagli, F., Pratesi, G., Polistampa, Firenze, 2009, s.web.www. Piccoligrandimusei.it

8. Polo museale Sapienza, https://web.uniroma1.it/polomuseale

literatura uzupełniająca będzie podawana na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Biniecka-Popoli, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Biniecka-Popoli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS, w tym:

- uczestnictwo w zajęciach (30 godz. - 1 ECTS)

- praca własna, m.in. przygotowanie do zajęć, lektury, konsultacje, opracowanie prezentacji (30 godz. - 1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kopania, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Izabela Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)