Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-NaukPrzy-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a351HHrkWGyRwBohGHfkU4L95OvRdrHdwshv2hM9ddIU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=405f91b2-3d19-4d86-b55a-003cf55f3787&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W_05

U_012

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminologią i narzędziami stosowanymi w naukach przyrodniczych w kontekście muzealnictwa polskiego i europejskiego.

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych w odniesieniu do Nauki o Muzeach. Wykłady obejmują powstanie życia na Ziemi tzn. etapy procesu powstawania pierwszych struktur i rola czynników zewnętrznych w czasie powstawania Ziemi: dryf kontynentów, zmiany klimatyczne, itp., jak również najważniejsze zdarzenia z życia Ziemi i naukę o budowie organizmów. Kolejne tematy zajmują się taksonomią w świecie roślinnym i zwierzęcym, następnie minerałami. Kultura kolekcjonowania w zakresie nauk przyrodniczych począwszy od Starożytności aż do utworzenia Muzeum jako instytucji publicznej kończy wykłady o Naukach Przyrodniczych związanych z Muzeami.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze

Wiedza (Muz1_W05)

- zna podstawową terminologię w zakresie nauk przyrodniczych

- kojarzy metody badań z zakresu muzealnictwa przyrodniczego

- rozróżnia założenia muzealne gromadzące okazy natury

Umiejętności (Muz1_U12)

- przedstawia instytucje gromadzące okazy natury, jak muzea przyrodnicze, parki, ogrody botaniczne

- opisuje wybrany obiekt należący do kolekcji muzealnej, parku lub ogrodu botanicznego

- potrafi wyszukiwać i weryfikować informacje dotyczące kolekcji okazów natury

Metody i kryteria oceniania:

METODY

ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji - 40% oceny),

weryfikacja pisemnego opracowania (60% oceny)

KRYTERIA OCENY

ocena BDB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. Student wyciąga wnioski dotyczące oddziaływania nurtów i postępu nauki w zakresie nauk przyrodniczych w przeciągu wieków na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk przyrodniczych w opisie kolekcji muzealnej, lub analizy wybranego obiektu z ogrodu botanicznego, lub parku.

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji muzealnej, ogrodu botanicznego, lub parku. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych związanych z naukami przyrodniczymi, student zachowuje ostrożność w formułowaniu wniosków.

ocena DB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk przyrodniczych w opisie kolekcji muzealnej, lub obiektu z ogrodu botanicznego, lub parku.

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji muzealnej, ogrodu botanicznego, lub parku. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych związanych z naukami przyrodniczymi, student nie zachowuje dostatecznej ostrożności w formułowaniu wniosków.

ocena DST - Student identyfikuje metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych. Student podejmuje próby wyciągania wniosków dotyczące oddziaływania nurtów i postępu nauki w zakresie nauk przyrodniczych w przeciągu wieków na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Biniecka-Popoli, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Małgorzata Biniecka-Popoli
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYp7Qxhqg_RtqARH2sZ3tTyAhPMY0IxQd1_8UPkPVCm41%40thread.tacv2/conversations?groupId=87b4ee3f-ccf1-47bb-a062-5206688de6e2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - 30 godz. - udział w zajęciach (Ms-TEams)

1 ECTS - 20 godz. - przygotowanie pracy semestralnej

1 ECTS - 30 godz. - lektury


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych w odniesieniu do Nauki o Muzeach. Wykłady obejmują powstanie życia na Ziemi tzn. etapy procesu powstawania pierwszych struktur i rola czynników zewnętrznych w czasie powstawania Ziemi: dryf kontynentów, zmiany klimatyczne, itp., jak również najważniejsze zdarzenia z życia Ziemi i naukę o budowie organizmów. Kolejne tematy zajmują się taksonomią w świecie roślinnym i zwierzęcym, następnie minerałami. Kultura kolekcjonowania w zakresie nauk przyrodniczych począwszy od Starożytności aż do utworzenia Muzeum jako instytucji publicznej kończy wykłady o Naukach Przyrodniczych związanych z Muzeami.

Literatura:

1. Biologia Campbella, Opracowanie zbiorowe , Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2016.

2. Arabas, I., Przyrodnicy, kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa , „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 54/1, 2009, s.115-130.

3. Trojanowska, M., Parki i ogrody terapeutyczne, PWN, Warszawa, 2017

4. Majdecki. L. Historia ogrodów Warszawa 2007.

5. Majdecki L., Historia ogrodów: przemiany formy i konserwacja. Warszawa 1978.

6. Przewodnik Rosliny i Zwierzeta, Stichmann-Marny, U., Kretzschmar, E., Wyd. Multico, Warszawa, 2017.

7. The mind of God : the scientific basis for a rational world, Davies, P., Simon & Schuster, N.Y., 1992

9. Życie na krawędzi : rozwój cywilizacji i zagłada gatunków, Eldredge, N., Prószyński i S-ka, 2003

9. Klimat i człowiek, Schönwiese C-D., Prószyński i S-ka, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa podawana na bieżąco podczas zajęć do każdego z tematów (zob. Moodle).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Biniecka-Popoli, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Biniecka-Popoli
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a351HHrkWGyRwBohGHfkU4L95OvRdrHdwshv2hM9ddIU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=405f91b2-3d19-4d86-b55a-003cf55f3787&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 3 pkt., w tym:

0,5 pkt = 15 godzin - udział w zajęciach

0,5 pkt = 15 godzin - przygotowanie do zajęć

1 ECTS = 30 godzin - przygotowanie pracy semestralnej

1 ECTS = 30 godzin - samodzielna lektura


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem muzeów przyrodniczych

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych w odniesieniu do Nauki o Muzeach. Wykłady obejmują powstanie życia na Ziemi tzn. etapy procesu powstawania pierwszych struktur i rola czynników zewnętrznych w czasie powstawania Ziemi: dryf kontynentów, zmiany klimatyczne, itp., jak również najważniejsze zdarzenia z życia Ziemi i naukę o budowie organizmów. Kolejne tematy zajmują się taksonomią w świecie roślinnym i zwierzęcym, następnie minerałami. Kultura kolekcjonowania w zakresie nauk przyrodniczych począwszy od Starożytności aż do utworzenia Muzeum jako instytucji publicznej kończy wykłady o Naukach Przyrodniczych związanych z Muzeami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)