Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-SemLic
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W01

Muz1_W04

Muz1_U01

Muz1_U02

Muz1_U04

Muz1¬_U07

Muz1_K01

Muz_K02


Pełny opis:

Cele przedmiotu:

opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i udział studentów w badaniach.

opanowanie techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, w tm: umiejętności prowadzenia kwerendy naukowej (bibliotecznej, archiwalnej, muzealnej), pozyskiwania materiału źródłowego (tekstowego i ikonograficznego), sporządzania stanu badań, bibliografii, odsyłaczy, katalogu.

A także poznanie i opanowanie zasad cytowania.

Nabycie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego, wykorzystywania źródeł naukowych, samodzielnego studiowania materiałów źródłowych, ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej.

Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Umożliwia studentom udział w badaniach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Student, który ukończył seminarium:

-posiada wiedzę z zakresu muzealnictwa. Ma świadomość powiązania ze sobą różnych dyscyplin. Posiada wiedzę z zakresu rozwoju muzealnictwa w Polsce i w innych krajach Europy (Muz1_W01; Muz1_W04)

-zna terminologię muzeologiczną (posługuje się fachowym językiem). Potrafi samodzielnie analizować strukturę muzeum, a także potrafi określić funkcję poszczególnych typów muzeów (Muz1_U01; Muz1_U04)

-ma świadomość konieczności współpracy ze specjalistami różnych dziedzin (Muz1_K01; Muz1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Student regularnie uczestniczy w zajęciach. Jako, że seminarium prowadzone jest w formie tutoringu, samodzielnie opracowuje zadane tematy.

Pod koniec semestru przedstawia prowadzącemu gotową część pracy.

BDB - uczestnictwo w zajęciach, aktywny udział w dyskusji, regularne przedstawianie efektów pracy, przygotowanie jednego rozdziału.

DB - aktywny udział w dyskusji, regularne przedstawianie efektów pracy, przygotowanie jednego rozdziału.

DST - uczestnictwo w zajęciach, aktywny udział w dyskusji, regularne przedstawianie efektów pracy,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i udział studentów w badaniach.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i udział studentów w badaniach.

opanowanie techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, w tm: umiejętności prowadzenia kwerendy naukowej (bibliotecznej, archiwalnej, muzealnej), pozyskiwania materiału źródłowego (tekstowego i ikonograficznego), sporządzania stanu badań, bibliografii, odsyłaczy, katalogu.

A także poznanie i opanowanie zasad cytowania.

Nabycie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego, wykorzystywania źródeł naukowych, samodzielnego studiowania materiałów źródłowych, ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej.

Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Umożliwia studentom udział w badaniach.

Treści merytoryczne:

Warsztat badawczy współczesnego humanisty.

Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych.

Zasady konstruowania wywodu naukowego.

Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych.

Elementy stylistyki tekstu naukowego.

Kompozycja pracy licencjackiej.

Problematyka ochrony własności intelektualnej, praw autorski, plagiatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ETCS - 15 h aktywny udział w zajęciach

1 pkt ETCS - 15 h samodzielna praca

1pkt ETCS - 30 h samodzielna praca nad rozdziałem


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ETCS - 15 h aktywny udział w zajęciach

1 pkt ETCS - 15 h samodzielna praca

1pkt ETCS - 30 h samodzielna praca nad rozdziałem


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Sztuka, design, wystawiennictwo

Seminarium obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia nowoczesności w sztuce, designie i architekturze w odwołaniu do rozwoju kultury wizualnej. Główne obszary zainteresowań to design - jego historia, krytyka i promocja, sztuka nowoczesna i najnowsza – krytyka i estetyka, wystawiennictwo - współczesne kolekcje i branding muzeów, historia muzealnictwa, kultura włoska i nordycka, architektura i fotografia oraz sztuki dekoracyjne.

II-lic MU

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)