Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-SocMuz-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbMuz1_W14

Zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.


Muz1_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.


Muz1_U08

Potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności.

Muz1_K04

Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum.

le efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Zaliczony pierwszy semestr przedmiotu

Pełny opis:

Student zapoznaje się z historią rozwoju myśli społecznej i socjologii od starożytności do współczesnych teorii socjologicznych, zwłaszcza dotyczących koncepcji rozwoju kultury w tym kultury masowej. Przedstawione są mu zasady stawiania pytań (hipotezy) dotyczących udziału społeczeństwa w kulturze oraz ich weryfikacji przez możliwe do samodzielnego przeprowadzenia i interpretacji wyników badań publiczności muzealnej (ankieta, wywiad, obserwacja). Posiada ogólną wiedzę umożliwiającą prognozowanie efektów działalności muzeum oraz wytyczanie kierunków rozwoju optymalnej polityki w zakresie realizacji misji muzeum.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W14

Zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie i potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy muzealniczej.

Muz1_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury

Muz1_U08

Potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności bazując na zdobytej wiedzy socjologicznej

Muz1_K04

Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum, bazując na zdobytej wiedzy socjologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Muz1_W14

Zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie i potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy muzealniczej.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie i potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy muzealniczej.

• na ocenę dobrą: student dobrze zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie i potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy muzealniczej.

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie i potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy muzealniczej.

Muz1_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

• na ocenę dobrą: student dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

Muz1_U08

Potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności bazując na zdobytej wiedzy socjologicznej

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności bazując na zdobytej wiedzy socjologicznej

• na ocenę dobrą: student dobrze potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności bazując na zdobytej wiedzy socjologicznej

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności bazując na zdobytej wiedzy socjologicznej

Muz1_K04

Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum, bazując na zdobytej wiedzy socjologicznej

na ocenę bardzo dobrą: student ma pełną świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum, bazując na zdobytej wiedzy socjologicznej

• na ocenę dobrą: student ma częściową świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum, bazując na zdobytej wiedzy socjologicznej

na ocenę dostateczną:student ma dostateczną świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum, bazując na zdobytej wiedzy socjologicznej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dejneka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Dejneka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30h

Przygotowanie do zajęć - 20h

Konsultacje - 10h

Przygotowanie prezentacji- 30h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu propedeutyczne przedstawienie użyteczności socjologii jako dziedziny wiedzy społecznej w codziennej praktyce muzeologa. Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium

Pełny opis:

Student zapoznaje się z historią rozwoju myśli społecznej i socjologii od starożytności do współczesnych teorii socjologicznych, zwłaszcza dotyczących koncepcji rozwoju kultury w tym kultury masowej. Przedstawione są mu zasady stawiania pytań (hipotezy) dotyczących udziału społeczeństwa w kulturze oraz ich weryfikacji przez możliwe do samodzielnego przeprowadzenia i interpretacji wyników badań publiczności muzealnej (ankieta, wywiad, obserwacja). Posiada ogólną wiedzę umożliwiającą prognozowanie efektów działalności muzeum oraz wytyczanie kierunków rozwoju optymalnej polityki w zakresie realizacji misji muzeum.

Literatura:

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, różne wydania;

2. Becker H., Barnes H., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, T 1 - 2, Warszawa 1974;

3. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008;

4. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, roz. 6 - 7;

5. Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław 1983, Roz. 1, 2 i 4;

6. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, T. IV, Wrocław 1972, Cz. I, s. 13 - 126;

7. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, Roz. 1;

8. Szaniawski K., Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968, s. 13 - 18, 35 - 38, 58 - 60, 128 - 182.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jewdokimow, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15h, 2 ECTS,


Udział w projekcie badawczym - 30h

Analiza zebranych danych - 20h

Przygotowanie do zajęć 10hTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dejneka, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Dejneka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)